3
Peteronéŋ ic puriŋ méŋ mehiaruyec.
Ʒéwelecac kaiwe kiwa maria 3 kilok imuhucgeŋ Petero ʒéma Yohane iereŋ ocmuŋ téréyaiguc eŋoc. Waŋu ic méŋ neŋgocyawac qeria igucnec puriŋ hicŋima kekera imi ic tosaranéŋ duŋaguc huama hagic. Ic imi mia ic tosara ocmuŋ téréyaiguc eŋeŋ mama waŋgic iwawai méŋ niŋac qesiénécmimac niŋ kaiweya kaiweya nagu méŋ Naguc soroc ʒéaŋgic imuaru haigic tacaŋec. Ic iminéŋ Petero ʒéma Yohane iereŋ ocmuŋ téréyaiguc embiŋ ʒé waŋic iricma iwawai niŋac welec érécmiyec. Weleru Peteronéŋ Yohaneguc héŋsosolima yomuhuc ézéyec; Niri niricna. Ʒéyu inéŋ iorarunec iwawai méŋ memaŋ ʒé mambécma iricsosoliyec. Iriru Peteronéŋ yomuhuc ʒéyec; Siliwa ʒéma goli imi ni ménda késa kecʒua, waŋu iwawai késakecʒua imi gémmaŋ. Naʒarete ic Yesu Kristoac qaraiguc yacma kenna. Imuhuc ʒéma méra héiyaiguc késama méra miyu imuhuc geŋnec héna tawéya ʒéma hénayawac giniŋa imi kuhaguc waŋec. Imuhuc wamma seligiyu técgéma yacma hénima kemma iriguc ocmuŋ téréyaiguc emma tima kemma técgéma kemma Anutu mepésiyec. Waŋu inéŋ tima kemma Anutu mepésiyu ic embac mocʒoŋ yanda ieneŋ i héŋgic. 10 Hémma ic iminéŋ Nagu sorociguc tacma iwawai niŋac welec énécmiaŋec ic imi mia ʒéma héŋtegicma haka hicŋimiyec imuac muŋguc yanda welicgéma aurigic.
Peteronéŋ welicgéma tocgégic
imi onac ac énézéyec.
11 Ic iminéŋ Petero ʒéma Yohane érépésima keŋu ic embac ieneŋ aurima Solomonac luhuc ama yanda imuaru usuŋnec hama ionac muru tocgégic. 12 Waŋu Peteronéŋ inicma énézéyec; Israel ic embac, némac niŋac haka imuac aurizu? Ini niŋgic nereŋ norac kucnira ʒéma hakanira hia bianéŋ ic yomi mehiaruzic esécnec waŋu niric sosolima nanʒu? 13 Imi nereŋ qahac, néŋ Yesu eneŋ Pilatoac mériaiguc opocgic Pilatonéŋ hulacmimaŋ ʒéma ewaya ʒikiyec. Waŋu ini iwac kic ségériaiguc Yesu qaecgémigic. Waŋu yanda hécnina Abaraham ʒéma Isaka ʒéma Yakop ionac Anutunéŋ eŋeya weleŋ qeqe ic Yesuac qac buŋa meyarec; 14 Eneŋ ic solaŋa ʒéma téréya ménda nimmima sac naec ic méŋ hulacmimac niŋac ʒéwelec migic. 15 Eneŋ kekec miŋina qehumugic. Waŋu Anutunéŋ ic humumia sucgina igucnec i meɋeli miyec. Waŋu neŋaŋ imuac héipuc ic wanʒiŋ. 16 Ic youmi hémma nimmizu, iminéŋ Yesuac qara ninʒéŋgéyu ninʒéŋ ninʒéŋa iminéŋ séwiya meselimizac. Yesuac qara ʒéma ninʒéŋ ninʒéŋ iwac murunec hicŋimizac iminéŋ ic youmi ini mocʒoŋ yanda kicginaiguc séwiya solaŋa mihicŋi mizac. 17 Waŋu deguc ni yomuhuc ninʒua; Ini ménda niŋasarima imuhuc waŋgic. Waŋu galeŋhécgina ieneŋ imuhucyanec. 18 Waŋu Anutunéŋ eŋeya kua meme ic ionac kuagina mema eŋeya Kristonéŋ qenʒeŋ manʒeŋ nimmac imi ménda hicŋiyunec ʒédarec ac imi imuhuc meseliyec. 19 Imuac ewa qerigina melemma Anutuac muru hagic onac képésicgina ʒuac énécmiyu. 20 Imuhuc waŋgic Miŋ Kewuac murunec tac hiahiaruac naléya hamac. Hayu inéŋ Yesu Kristo becnec kumuyec i acguc onac méli énécmimac. 21 Anutunéŋ baec yomuac naléya hama keŋec imuac suraiguc eŋeya kua meme ic téréya ionac kuagina mema ʒéyec séc kurumeŋnéŋ Yesu tétécgéma heyunec iwawai mocʒoŋ meɋelimac. 22 Mosenéŋ yomuhuc ʒéyec; Miŋ Kewu Anutuginanéŋ onac niŋac dac munahécgina ionac sucgina igucnec kua meme ic méŋ ni ésécnec kumuyu nammac. Waŋu inéŋ ac imuhucya me imuhucya énézéyu imi mocʒoŋ niŋtohodacmu. 23 Méŋnéŋ méŋ Anutuac kuaya meme ic iwac ara ménda niŋtohomac imi ic embac sucgina igucnec elicgéyu qahac wandacmac. 24 Anutuac tiliŋ tiliŋ ic Samuel igucnec namma éréma kua meme ic tosara ai imuac areŋiguc namma ʒégic imi eneŋ mocʒoŋ nalé sura yomuac niŋac walacnec ʒégic. 25 Eneŋ imi Anutuac tiliŋ tiliŋ ic ionac ɋelihécgina ʒéma Anutunéŋ yanda hécginaguc ac ʒikiyec ʒikiʒki ac imuac ɋelihéra. Anutunéŋ Abaraham yomuhuc ézéyec; Baec séc ic embac tuŋa tuŋa mocʒoŋ guac ɋeliga iwac murunec mériaŋ memu. 26 Eŋac eŋac képésicgina igucnec meleŋ énécmima mériaŋ qeénécmimaŋ ʒéma Anutu eŋeya weleŋ qeqe icya kumuma walac onac muru méliyec.