12
Qeri uŋawac sese.
Dacmuna hécna ini qeri uŋawac sese imuac hénia niŋasarimu niŋac wanʒua. Ini becnec ic enia kecgic imuaru siŋginanéŋ héihéré énécmima onagiru baniara ac ménda ʒézéya imuhucyawac muru rouc wamma kendacgic. Imuac ni ʒéasari énécmizua; Méŋnéŋ méŋ Anutuac Uŋaguc ac ʒéanʒac imi Yesu imi saecac buŋa imuhuc ménda ʒémac. Waŋu Uŋanéŋ ménda naŋgé énécmiyu méŋnéŋ méŋ Yesuac Miŋ Kewuna ʒémacac séc qahac.
Ewa hiawac ai buŋa imi hénia hénia, néŋ Uŋa imi momacguc. Ai memeac nanaŋgina imi hénia hénia, néŋ Miŋ Kewugina imi momacguc. Ai haka imi hénia hénianéŋ icya icya ionac muru ai haka imuac me imuac mocʒoŋ wamma meanʒac imi Anutu momacguc. Waŋu ic miŋ séc naŋgé énécmimaŋ ʒé Uŋa téréyanéŋ aiginaiguc eŋeya mewinini amuanʒac. Méŋac imi Uŋa téréyawac murunec niŋtegic qiŋtegicac ackuaʒéc, méŋac imi Uŋa Téréya iminéŋnec mia niniŋ hénia héniawac ackuaʒéc, waŋu méŋac imi Uŋa Téréya iminéŋnec ninʒéŋ ninʒéŋ, méŋac imi Uŋa Téréya iminéŋnec hafi ʒepa mehia hiaruac ai buŋa seseya, 10 Waŋu méŋac imi kiwi méréra memeyawac kuha, méŋac imi Anutuac biaŋac ara ʒézé, méŋac imi uŋa hénia hénia inictegic tegira, méŋac imi ac méréra ʒézé, méŋac imi ac méréra imuac hénia melemma ʒéasac asariac ai buŋa énécmiyec. 11 Ai haka imi mocʒoŋ Uŋa Téréya momacgucnéŋ medacanʒac. Waŋu eŋeya ewa siŋa méndacma méndémma icya icya énécmianʒac.
12 Ic neŋaŋ séwinina imi momacgucnéŋ séwininawac tasia imi sasala hemizac. Waŋu séwiac tasia imi sasalanéŋ séwi momacguc hemizac ésécnec Kristo acguc imuhucyanec. 13 Nini imi Yuda ic me Girik ic, weleŋ qeqe ic me miŋ maŋgoc waŋamuma kekera, mocʒoŋ Uŋa Téréya momacguc néŋnec* naec nénécmiyu séwi momacguc wamma Uŋa momacguc imi doku ésécnec nénécmiyu neyiŋ. 14 Waŋu séwi imuac tasia imi momacguc qahac, néŋ sasalanec. 15 Waŋu hénanéŋ ni méra qahac, imuac séwiiguc ménda toroqeqeya ʒéwacnec séwiiguc ménda toroqeqeya hia wammac me? 16 Waŋu gezacnéŋ ni kic qahac imuac séwiiguc ménda toroqeqeya ʒéwacnec séwiiguc toroqeqeya hia ménda wammac me? 17 Séwi howiacnéŋ kic wammaciguc hétéŋ hicŋiyu dimuacnec nimmac? Waŋu séwi mocʒoŋnéŋ hétéŋ niniŋa wammaciguc dimuacnec héméŋa nimmac? 18 Waŋu Anutunéŋ ewa siŋa méndacma séwi tasia hénia hénia séwiiguc haiyu hezac. 19 Séwi tasé momacguc sac hewacnec séwi eŋeya dimuaru hia hemac? 20 Imuac séwi taséhéra imi sasalanec, néŋ séwi imi momacguc. 21 Waŋu kicnéŋ mérawac ni gi qahac hia kecmaŋ ʒéyu, orucnéŋ hénawac ézéma gi qahac ni hia kecmaŋ ʒémacac séc qahac. 22 Néwéciguc, séwi tasé tosarawac niŋni mamaya tanec wanʒu, néŋ imi mocʒoŋ aiginaguc sasala. 23 Waŋu séwininawac taséhéra maqeqeya imuhucyawac niŋni eeginaguc waŋu usu hiabianéŋ héiénécmianʒiŋ. Waŋu séwi tasé gamuginaguc imuhucyawac niŋni héla waŋanʒac. 24 Waŋu séwi tasé tanecgina hiabia ieneŋ imi imuac me imuac ʒéwelecmuac ménda hezac. Anutunéŋ séwi tasé mamaya ionac eegina ogicma héima séwinina imuhuc areŋgéma meyacgé nénécmiyec. 25 Waŋu imuhuc meyu séwi tasé eŋac eŋac ménda méndéŋ amuma séc momacguc galeŋgé amuma kecanʒu. 26 Tasia méŋnéŋ qenʒeŋ qeyu tosara mocʒoŋ imuhucnec momacnec geriwa niŋanʒu. Waŋu tasia méŋnéŋ edamuyaguc waŋu tosara mocʒoŋ imi momacnec ségiségi waŋanʒu.
27 Ini imi Kristoac séwi ʒéma séwi taséhéra wamma kecʒu. 28 Anutunéŋ imi hénaoriŋ héra neŋaŋaru ai ic yomuhuc kumu nénécmiyec; Walac imi Yesuac Méliméli ic, imuacnec biaŋac ara ʒézé ic, ai imuacnec kiwi ic ʒéma kiwi méréra memeya, ʒéma hafi ʒepa mehiahiaruac ai buŋa seseya, ʒéma qenaŋgé ai, ʒéma galeŋ ai, ʒéma ac méréra ʒézé ai imuhucnec hai nénécmidarec. 29 Momac yanda Yesuac Méliméli ic wanʒiŋ me? Momac yanda biaŋac ara ʒézé ic wanʒiŋ me? Momac yanda kiwi ic wanʒiŋ me? Momac yanda kiwi méréra meme ic wanʒiŋ me? 30 Momac yanda hafi ʒepa mehiahiaru ic wanʒiŋ me? Momac yanda ac méréra ʒézé ic wanʒiŋ me? Momac yanda ac méréra imuac hénia ʒéauau ic wanʒiŋ me? 31 Waŋu ini ai buŋa seseya, séc méŋ tosara onogicma eŋeŋa wanʒac imuac qerigina hélacnec ewa ewa wammu. Waŋu ni héna méŋ tosara onogicma solaŋa wawaŋawac ʒéwa niŋgic.
* 12:13 Me momacgucac qeriaiguc. 12:31 Me nimbupuc waŋanʒu.