7
Ʒammaréŋ memeac héna ac.
Acgina kiwiiguc oma néŋgic imuac ʒéwa niŋgic; Ic méŋnéŋ embac ménda mema kecmac imi hia, néŋ kaiseroac manam batuc hezac, imuac niŋ ic séc embac mema kecmu. Waŋu embac séc ic mema kecmu. Waŋu icnéŋ eŋeya séwiya imi iniŋa ménda aŋgéŋ timimac. Embac acguc euya imuhucnec ménda wammimac. Iniŋa imi eŋeya séwiyawac miŋ maŋgocya qahac, néŋ euyanéŋ imuac miŋina wanʒac. Euya imuhucyanec eŋeya séwiyawac miŋ maŋgocya qahac, néŋ iniŋanéŋ imuac miŋina wanʒac. Eŋaŋ séwigina iniŋgina me euginawac eŋ ménda aŋgéŋ tiénécmigic. Ʒéwelec welecac efima nalé titiŋa mihicŋiwiŋ niŋac walac ʒéeminiŋ wamma imuhuc waŋgic tecgéyu muŋguc toroqe amumu iminéŋ hia wammac. Eŋaŋ ewa siŋgina helanʒi amugic, Biria miŋinanéŋ batucgé énécmiwac niŋac. Waŋu ac imi qenaŋgé wamma ʒézua, néŋ ménda ʒéseli énécmizua. Ic mocʒoŋnec ni ésécnec wamma kecmu niŋac wanʒua. Néŋ icya icya eŋeya sese Anutuac murunec hahaya késa kecʒac. Méŋnéŋ méŋac késa keru méŋnéŋ méŋac késa kecʒac.
Ic embac ménda meamuma kecanʒu ʒéma embac malé ionac mia yomuhuc ʒézua; Ieneŋ ni éséc kecgic hia wammac. Eŋ kecgic séwiac siŋginanéŋ geric bélaŋa ésécnec onoyu hiabia qahac wammac. Sécgina imuhuc wanʒaciguc eu iniŋ meamuma kecgic sécgémac. Imuac niŋac séwiac siŋgina helanʒi amuwiŋac séc qahac waŋu ic embac meamuma kecmu. 10 Ʒammaréŋ meamuma kecʒu onac mia yomuhuc ʒéseli énécmizua; (Ʒézé seli ac yomi nuarunec qahac néŋ Miŋ Kewuarunec.) Embac imi icyawac murunec waimimia ménda wammac. 11 (Néŋ waimimia wammaciguc ic méŋ ménda mema eŋ kecmac me euyawac muru muŋguc luae mihicŋi mimia waŋu toroqemac.) Waŋu icnéŋ imuhucyanec iniŋa ménda waimimac. 12 Ac yomi mia tosia ionac énézézua; (Waŋu ac yomi nuarunec, néŋ Miŋ Kewuarunec qahac.) Ninʒéŋ ninʒéŋ dacmuna méŋac muru iniŋa méŋ Miŋ Kewu ménda ninʒéŋgéma kecma euyaguc momacnec kecmac niŋ ewa siŋ hemiyu iniŋa imi ménda waimimac. 13 Waŋu embac méŋac muru euya méŋ Miŋ Kewu ménda ninʒéŋgéma kecma iniŋaguc kecmaŋ ʒé ewa siŋ hemiyu euya imi ménda waimimac. 14 Euya Miŋ Kewu ménda ninʒéŋgéma kecʒac imi iniŋawac ninʒéŋ ninʒéŋanéŋ métérémimac. Waŋu iniŋa ménda ninʒéŋgéma kecʒac imi euyawac ninʒéŋ ninʒéŋanéŋ métérémimac. Qahac wambacnec nambérac hécgina acguc solaŋa ménda wambunec, néŋ deguc solaŋa kecgic nambérac hécgina imuhucyanec solaŋa kecʒu. 15 Néŋ ménda ninʒéŋgéma kecanʒu ionac sucginaiguc eu iniŋ méŋnéŋ wai amumaociguc wai érécmigic imuhuc wammaoc. Ic me embac imuhucya imi ʒézé seli iminéŋ ménda ʒiki énécmizac. Néŋ ini imi Anutunéŋ luaeguc héihéré énécmiyec. 16 Imi mia embac gi Anutunéŋ euga kekec héla mihicŋi mimac me qahac imi ménda ninʒaŋ. Ic gi imuhucyanec Anutunéŋ iniŋga kekec héla mihicŋi mimac me qahac imi ménda ninʒaŋ. Imuac siŋginawac ménda wammu.
17 Néŋ Miŋ Kewunéŋ icya embacya séc ewa hiawac buŋa méndéŋ énécmiyec imuac séciguc héna imuac me imuac unuruyec séc téŋgéŋ méndacma wammu. Ni hénaoriŋ ama séc imuhuc ʒéseli énécmianʒua. 18 Séwiiguc séwi tasé heric heriraguc keru Miŋ Kewunéŋ hérémiyeciguc séwi tasé hericheric haka waimac niŋ ménda ʒénaŋgémimu. Waŋu séwi tasé hericheric qahac keru Miŋ Kewunéŋ hérémiyeciguc séwi tasé hericheric memac niŋ ménda ʒénaŋgémimu. 19 Séwi tasé herichericguc kekec me séwi tasé hericheric qahac kekec iminéŋ héla qahac, Anutuac héna acwac niŋtohoma kekec iminéŋ mia héla wanʒac. 20 Imuac niŋ nanaŋ imuaru me imuaru naŋu Miŋ Kewunéŋ héihéré miyeciguc nanaŋ imuacnec naŋkecmac. 21 Gi weleŋ qeqe kecnanec héihéré géŋeciguc niŋna iminéŋ réwériga ménda wammac. Waŋu kekec ʒiki sipacya qahac mihicŋiwésémaŋ imuac héna méŋ béréŋgé géŋu efima kekec ʒiki sipacya qahac imi hia mihicŋiwésémaŋ. 22 Weleŋ qeqe ic kerunec Miŋ Kewuac qeriaiguc héihéré mimia wanʒac imi weleŋ qeqe kecʒac, néŋ deguc Miŋ Kewuac buŋa wamma kecʒac. Hénia imuhucyanec miŋ maŋgoc kerunec héihéré mimia waŋec imi miŋ maŋgoc wanʒac, néŋ Kristoac weleŋ qeqe ic waŋecac kecʒac. 23 Ini bec boŋgina memeya imuac niŋ ic onac weleŋ qeqe ménda kecmu. 24 Dacmuna hécna, méŋnéŋ méŋ héihéré mimia waŋec nalé imuaru areŋ méŋac méŋ naŋkerec areŋ imuarunec namma Anutuguc momacnec kecmaoc.
Embac seraŋa ʒéma embac
malé ionac pakeŋ ac.
25 Embac seraŋa ionac Miŋ Kewuac ackuaʒéc méŋ ménda késa kecʒua. Waŋu Miŋ Kewunéŋ ewa biric niŋnéŋu méŋʒé méŋʒéna qahac kecanʒua nenaoc mia nena niniŋnawac ʒéwa niŋgic. 26 Neŋ nimba nalé ʒéra waiyayaguc yomuac niŋac ic méŋnéŋ kecanʒac imuhucyanec kecmac iminéŋ hia wammac. 27 Imuac gi embacgaguc dérécgé érécmimiawac kecʒaociguc ménda waiwésémaŋ. Waŋu gi embac qahac solaŋanec kecʒaŋiguc embac memaŋ ʒé ménda nimbésémaŋ. 28 Embac memaŋ ʒé mewésémaŋiguc iminéŋ képésic ménda wammac. Waŋu embac seraŋa méŋnéŋ ic memaciguc imi acguc képésic ménda wammac. Waŋu imuhucya ieneŋ kekecginaiguc yéwéri sasala mihicŋimu. Imuac niŋ ni aŋgéŋ tiénécmimaŋ ʒé imuhuc ʒézua. 29 Alahécna ac yomi ʒéwa niŋgic; Nalé meducŋiyu hotoŋadac hezac, imuac niŋ ic tosara embacginaguc ieneŋ embac qahac ésécnec kecmu. 30 Waŋu siacanʒu imi eneŋ ʒésiacgina qahac ésécnec kecmu. Waŋu ségiségi waŋanʒu imi eneŋ ségiségigina qahac ésécnec kecmu. Waŋu iwawai boŋ meanʒu imi eneŋ iwawaigina qahac ésécnec kecmu. 31 Baecac iwawainéŋ ai meanʒu imi eneŋ, niŋgic imi ménda he énécmizac ésécnec wammac. Baec kurumeŋ deguc hénʒu imi hama keŋu qahac wandacmac imuac mia. 32 Eneŋ mia iwawai omaya imuac mia niŋ éréhéc ménda wamma kecmu niŋac nimma ʒézua. Ic méŋ iniŋa qahac kecanʒac inéŋ Miŋ Kewuac ai niŋac niŋ goro wamma dimuhuc wamma Miŋ Kewu ségiségi mihicŋi mimaŋ ʒéma nimmac. 33 Iniŋagucnéŋ mia dimuhuc wamma iniŋa ségiségi mihicŋi mimaŋ ʒéma baecac iwawai niŋac niŋgumbi niŋguŋ waŋanʒac. 34 Waŋu ewaya téma éréhéc waŋanʒac. Waŋu embac seraŋa me embac ic ménda mema kekera méŋnéŋ Miŋ Kewuac ai niŋac niŋgumbi niŋguŋ wamma eŋeya séwi uŋaya momacnec Miŋ kewuac buŋa haimac, néŋ embac icyagucnéŋ dimuhuc wamma euya ségiségi mihicŋi mimaŋ ʒéma baecac iwawai niŋac niŋgumbi niŋguŋ waŋanʒac. 35 Ʒiki énécmimaŋ niŋac ménda ʒézua, néŋ ini solaŋanec kecmu niŋac ac yomi énézézua. Ini solaŋanec kecma ewagina ménda héséŋunec Miŋ Kewuac howiacnec kekecgina haimimu niŋac imuhuc ʒézua.
36 Ic méŋnéŋ embac seraŋa eŋeya buŋa qemimia hemiyuguc haka dindiŋanec ménda wammianʒac tanec wanʒaciguc, waŋu embac buŋaya imi ʒammaréŋ naléya ogicma embac yanda wamma kecʒaciguc imi ewa siŋa méndacma hia memac. Imi mia képésic qahac. Iereŋ imi kileŋ meamumaoac hezac. 37 Waŋu ic méŋnéŋ ewayanéŋ nimma embac imi ménda memaŋ ʒé niŋ seligizaciguc, waŋu kileŋ memac niŋac iwawai méŋ ménda hinocgézaciguc, waŋu eŋeya séwiac siŋa imi hélanʒi amumac ac séc kuha hemiyu ménda memaŋ ʒé ewaya ʒikizaciguc, imi acguc hia wanʒac. 38 Imuac embac seraŋa mezac imi haka hia wanʒac, néŋ embac ménda mezac imi haka séc méŋ ogicma hia wanʒac.
39 Embac méŋ imi euyanéŋ kekecguc kecmac séc hésa ɋatéyaguc wanʒac. Euya humuyu ic méŋ me méŋ memaŋ ʒé wammaciguc imi hia memac, néŋ Miŋ kewuac ewa siŋiguc wammac. 40 Niniŋnaiguc imi eu qahac imuhucnec kecmac imi séc méŋ ogicma ségiségiyaguc wammac. Waŋu ni nimba Anutuac Uŋa Téréya imi nuac muru acguc henénʒac imuac niŋac ac imi nuarunec sac qahac.