9
Yesuac Méliméli ic ionac
nanaŋgina.
Ini niŋgic, ni ʒiki sipacnaguc kecʒua me? Ni Yesuac Méliméli ic ménda wanʒua me? Ni Miŋ Kewunina Yesu ménda héŋi me? Miŋ Kewuninawac qeriaiguc ainawac héla hicŋima kecanʒu imi ini qahac me? Ini mia Miŋ Kewuninawac qeriaiguc Yesuac Méliméli ic ai buŋanawac asé kiwi tanecac hicŋima kecanʒu. Imuac niŋac ni ic embac tosia ionac muru imi Yesuac Méliméli ic ménda gezaŋ kecbiac, néŋ onac imi Yesuac Méliméli ic hélawac kecanʒua.
Ʒégési waŋnéŋanʒu ionac mia yomuhuc ʒéma saiwa acna waŋ énécmizua; Niri nene doku newicac qac buŋa méŋ ménda ʒénéréc mimiawac kecʒic me? Yesuac Méliméli ic tosia ʒéma Miŋ Kewuac munahéra ʒéma Kefa ieneŋ imi iniŋhécgina kecénécmigic ai meanʒu. Waŋu nini imi imuhucyanec wamma kecbiŋ ʒé qac buŋa ménda ʒé nénécmimia wac kecʒiŋ me? Waŋu ni ʒéma Banaba niri sac séwiguc kekecac ai waima Anutuac ai sac mewic niŋac qac buŋa ménda ʒénéréc mimiawac kecʒic me? Waŋu mérénéŋ téŋgiŋ ic kecma eŋeya soukiwa kiricma weleŋ qemac? Waŋu mérénéŋ waiŋ ic himicma imuac gocmia méŋ ménda menec wammac? Waŋu mérénéŋ rama inicgaleŋ wamma ionac namu késanec ménda wammac? Ni ac imi baec icac nanaŋiguc namma ʒézua me? Héna ac acguc imi ménda ʒéhicŋizac me? Moseac héna aciguc ac méŋ yomuhuc hezac imuac mia imuhuc ʒézua; Burumakao méŋnéŋ padi gocmia tiʒiʒama séwéla qétimaciguc uficnéŋ kuaya ménda osomu, néŋ waigic nemac. Ini niŋgic, Anutunéŋ burumakao ionac niŋac ewa goro wanʒac me? 10 Mocʒoŋ ic neŋaŋ niŋac ménda ʒéyec me? Hélacnec, imi mia ic neŋaŋ niŋac imuhuc ooyawac hezac. Imuac niŋac ai patoma kecʒac inéŋ héla niŋac niŋkumuma patomac. Waŋu metocgézac i acguc nena buŋa henémmac ʒéma niŋkumuma metocgo wammac. 11 Nini onaru qeri uŋawac iwawai himiriŋ. Waŋu ic imuhucyanéŋ onarunec séwiac iwawai mewiŋiguc, niŋgic sécnina ogicma kuneŋ yanda meziŋ tanec wammac me? 12 Tosia ieneŋ onarunec séwiac iwawai imi memu niŋac ʒéénécmimia waŋu niri imi imuac séc imi ogicma kileŋ imuhuc hia wambicac hezac, néŋ Kristoac buŋa suruc hiabia imi neuŋa qahac saima kemmac niŋ wamma qac buŋa ʒénérécmiyec séc ménda wamma imuac me imuac osimaguc kileŋ yéwéri imi bisiqatéŋ wamma kecanʒic. 13 Ocmuŋ téréyaiguc ai meanʒu imi eneŋ ocmuŋ téréya imuaru nene mihicŋima neanʒu. Waŋu ʒaki téréyaiguc weleŋ qeqe ai meanʒu imi eneŋ ʒaki téréya imuac buŋa haihaiya imi sécgina séc meanʒu imi ini ménda ninʒu? 14 Héna imuhucyanec Miŋ Kewuninanéŋ yomuhuc ʒéma ʒéseli nénécmiyec; Buŋa suruc hiabia ʒézé ic imi eneŋ buŋa suruc ʒézé ai iminéŋnec séwiginawac kekec qenaŋgé wamma kecmu. 15 Waŋu ni wawaŋawac séc me memeyawac séc imuhucya imuhucya méŋ ménda wamma meanʒua. Ac imuhuc ʒéma oénécmizua imi mia ini imuac séciguc waŋ némmu niŋac ménda ʒézua. Qahacgucnec, osima humumaŋ ʒé hia humumaŋ, néŋ iwawai méŋac méŋ ménda ʒéwelec énécmimaŋ. Imuhuc wambinec méŋnéŋ méŋ iwawai ʒéhiaruanʒua imi mematiti wambac niŋac. 16 Ai imi mia nuac qacnaiguc hainénéŋa, imuac niŋac hetecgémaŋac séc qahac. Buŋa suruc hiabia imi ménda ʒéau énécmimaŋiguc imi saecnaguc wammaŋ. Hénia imuac niŋac, buŋa suruc hiabia ʒéauanʒua hakana imuac mia ʒéhiaru amumaŋac séc qahac. 17 Ni ai imi nena ewa siŋnawac mewinec kecma imuac bakia mewinec, néŋ nena ewa siŋnawac qahac, néŋ niŋkinʒéŋ waŋ némma ai buŋa ʒénénéŋa iwac mia meanʒua. 18 Imuac ainawac bakia imi némac? Ni buŋa suruc hiabia ʒéau énécmianʒua séc boŋtegic ʒéau énémima buŋa suruc hiabia imuaru héima namma haka méŋac méŋ wawaŋawac séc buŋana qenéŋec imi méŋ ménda aŋgétianʒua. Waŋu ai meanʒua iminéŋ mia ainawac boŋa wanʒac.
19 Ni ic momac yanda ionac muru taséna qahac solaŋanec kecanʒua, néŋ ogicma sasala énépésimaŋ ʒé kileŋ weleŋ qeqeginawac opocamuma kecanʒua. 20 Yuda ic ionac muru imi Yuda ic tanec waŋi imi Yuda ic énépésimaŋ ʒé imuhuc waŋi. Waŋu héna acwac méra bawaiguc kecanʒu ionac muru imi ni héna acac bawaiguc ménda kecanʒua, néŋ ic héna acwac bawaiguc kekera ésécnec waŋi imi, héna acac méra baciguc kecʒu imi énépésimaŋ ʒé imuhuc waŋi. 21 Ic enia kecanʒu ionac muru imi ni héna ac qahac ménda kecma néwécgeŋa Kristoac héna ac imuac méra bacyaiguc kecanʒua, néŋ ic héna ac qahac kecanʒu ionac tanec waŋi imi, ic héna ac qahac imi énépésimaŋ ʒé imuhuc waŋi. 22 Ic ninʒéŋ ninʒéŋgina bébélacgia ionac muru imi ic ninʒéŋ ninʒéŋ bébélacgia tanec waŋi imi, ic ninʒéŋ ninʒéŋ bébélacgia énépésimaŋ ʒé imuhuc waŋi. Ic hénia hénia ionac muru ic hénia hénia tanec waŋi imi, tosara aŋgéŋgina timaŋ ʒé imuhuc me imuhuc waŋi. 23 Ni buŋa suruc hiabia imuac wamma haka hénia hénia méndacma waŋanʒua imi, ni nenaoc acguc buŋa suruc hiabia imuac héla imi ic embac tosara iniguc momacnec memaŋ ʒé imuhuc waŋanʒua.
24 Sombeŋ yandaiguc nogicna gogicba aria wamma mocʒoŋ usuŋnec keŋanʒu, néŋ sucgina igucnec momacguc sac onogicma bakia meanʒac imi ini ménda niŋtegicʒu? Ini acguc bakia mewiŋ ʒé imuhuc usuŋnec kemmu. 25 Ariac ic eneŋ onogicbiŋ ʒé sigi hénia hénia kecanʒu. Waŋu imi eneŋ ʒunʒariŋ miʒicmiʒicya houmacac hezac imuhucyawac orucginaiguc haimimu niŋac wamma imuhuc waŋanʒu, néŋ neŋaŋ mia iwawai ménda houhouyawac mewiŋ ʒé imuhuc waŋanʒiŋ. 26 Hénia imuac niŋac ni nenaoc héna hezac imi ménda héŋtegicma sicsaoc ménda keŋanʒua. Waŋu ni ʒika qemaŋ ʒé sawaiguc méragina sicsaoc gilianʒu ésécnec ménda qeanʒua. 27 Néŋ ni ic tosara onac ackuaʒéc ʒéau énécmima kecma nena gorosoŋa wambi niŋac séwinanéŋ weleŋ qeqe kecmac niŋ imuac siŋa qewa hiŋgaru kecanʒua.