3
Ninʒéŋ ninʒéŋac héna.
O Galatia ic qelaŋa! Yesu Kristo imi dimuhuc ic héŋgeŋa wéndaraiguc qegic keŋkecma humuyec imi dindiŋanec ʒéasari énécmiwa nindacgic, néŋ kileŋ mérénéŋ ewa soho meénécmizac? Ni onac murunec haka momacguc sac qesinimmaŋ ʒé wanʒua. Ini Uŋa Téréya imi héna ac tohoma megic me Yesu ninʒéŋgéma megic? Ini ewa soho wanʒu me? Uŋa téréyaguc hénigic, néŋ deguc Uŋa téréya waima séwiginawac siŋiguc metecgéwiŋ ʒé wanʒu me? Ini haka kuhaguc sasala imuhucya hicŋi énécmiyu héŋgic imi héla qahac eŋomia wanʒac me? Imi hélacnec eŋomia me? Imuhuc waŋu Anutu Uŋa téréya énécmima sucginaiguc kuc méréra mewininima kerec imi ta héna ac tohotoho imuacnec me Yesu ninʒéŋgé mimia imuacnec? Abarahamnéŋ Anutu ninʒéŋgéyu ic solaŋa ʒémimia waŋec.
Imuac ic embac ninʒéŋ ninʒéŋ igucnecnéŋ Abarahamac ɋelihéra wanʒu imi niŋasarimu. Waŋu Anutunéŋ ic enia ninʒéŋ ninʒéŋgina niŋac wamma solaŋa ʒé énécmimac imi walac niŋasarima Abaraham buŋa suruc hiabia imi yomuhuc ézéma ʒéyec; Baera baera ic embac imi guac qerigaiguc mozocgé énécmimia wammac. Imuac ic embac ninʒéŋ ninʒéŋ igucnec ieneŋ imi ninʒéŋgéma kecaŋec Abaraham i guc mozocgé énécmimia wammac. 10 Mérénéŋ méŋ héna ac wawaŋa imuac héima nanʒu séc saecac méra bawu kecʒu imuhuc ooyawac hezac imuac niŋ héna acac ai mezu séc saecac bawaiguc kecʒu. 11 Waŋu Anutuac kiwaiguc ic méŋnéŋ héna ac méndacma solaŋanimac ac séc qahac téŋgéŋ. Imi mia ic solaŋanéŋ ninʒéŋ ninʒéŋiguc sac kecmu. 12 Héna ac imi ninʒéŋ ninʒéŋ igucnec hahaya qahac, imuac ic mérénéŋ héna aciguc kiwi hezac imi méndacanʒac inéŋ héna ac qeriaiguc kecmac. 13 Kristonéŋ neŋaŋ niŋac wamma saec ac ʒémimia waŋec. Waŋu héna acac saec ac igucnec mulu menénécmiyec. Imuac mia ic qahaiguc qegic nanaŋa séc saecac bawaiguc kekera imuhuc ooyawac hezac. 14 Imi mia Kristo Yesuac qeriaiguc Abarahamac mériaŋnéŋ ic enia ionac muru kereŋu neŋaŋ ninʒéŋ ninʒéŋiguc namma sisipac acac buŋa uŋa téréya nénécmiyu aŋgéŋ tiwiŋ niŋac imuhuc waŋec.
Héna ac ʒéma sisipac ac.
15 Dacmuna hécna, baec ic neŋaŋ kecanʒiŋ igucnec séséc méŋ héima ʒéwa. Icac sisipac ac acguc ʒétecgéni méŋnéŋ méŋ aumac me toro qemacac séc qahac waŋanʒac. 16 Waŋu sisipac ac méŋ yomi mia Abaraham ʒéma ɋelia iorac muru ʒézéya waŋec. Waŋu sasala niŋac ɋelihécga ménda ʒéma momacguc sac niŋac ʒéma guac ɋeliga ʒéyec. Waŋu imi mia Kristo. 17 Ni ʒézua imi yomuhuc niŋac, Anutunéŋ walac ʒéseliyec sisipac ac yomi imi mia Moseac héna ac yawuŋ 430 tecgéyuguc hicŋiyec iminéŋ qeyu kemma héla qahac wammacac séc qahac. 18 Mératéc imi héna ac igucnec hayeciguc sisipac ac igucnec hahaya qahac, néŋ Anutuac sisipac ac niŋac wamma Abaraham ewa hiawac eŋ miyec. 19 Imuhuc waŋu bec héna ac imi némac niŋac nénécmiyec me? Imi mia ac qeqe niŋac toroqe nénécmiyec. Imi mia kua meme uŋanéŋ ic suc Moseac méria igucnec nénécmiyec. Waŋu hekeru sisipac acac buŋa Abarahamac ɋelianéŋ hayu aiya tecgémacac heyec. 20 Ic momacguc sac keru ic suc imi aiya qahac. Waŋu néwécgeŋaiguc Anutu imi momacguc imuac mia Moseac ic suc ʒézua.
Weleŋqeqe ichéra me
nambérac héra?
21 Waŋu héna ac iminéŋ Anutuac sisipac ac imi qéfacgézac me? Imuhuc wammacac séc qahac. Waŋu héna ac kekec hémbénaŋa nénécmimac séc imuhucya nénécmiyeciguc solaŋa ʒémimia imi héna ac igucnec hawacnec, 22 Yesu Kristo ninʒéŋgégic énécmimaŋ ʒéma ʒikiʒiki ac meyec imuac héla imi ninʒéŋ ninʒéŋ ic onac énécmimaŋ ʒé héna acac kiwi téréyanéŋ momac yanda képésic bawaiguc ɋaté énécmiyec.
23 Becnec ninʒéŋ ninʒéŋ imi ménda hayec imuaru nini héna acac méra bawu ɋaté nénécmiyu keriŋ. Ɋaté nénécmiyunec kecni ninʒéŋ ninʒéŋ mewinini nénécmimiawac naléya hayec. 24 Nalé imuac suraiguc héna ac iminéŋ neŋaŋ ninʒéŋ ninʒéŋnina niŋac solaŋa ʒénénécmimia wammac niŋac Kristoac muru keŋkeŋawac mindi mindiŋi icnina éséc wamma kerec. 25 Deguc ninʒéŋ ninʒéŋac héla hayu mindi mindiŋi icnina héna ac imuac méra bawu ménda kecanʒiŋ.
26 Ini mocʒoŋ yanda ninʒéŋ ninʒéŋgina niŋac Yesu Kristoac qeriaiguc Anutuac naŋhéra wamma kecʒu. 27 Némac niŋ méŋnéŋ méŋ Kristoac muru toroqema doku naec énécmimia waŋec séc Kristo imi owo malekugina ésécnec héigic meénécmiyu kecʒu. 28 Waŋu ini imi Yuda ic me, Girik ic me, hésa ic me, miŋ maŋgoc kekera me, weleŋ qeqe ic me, ic me embac mocʒoŋ Kristo Yesuac qeriaiguc momacguc wanʒu. 29 Ini Kristoac buŋa kecʒuiguc imi ini Abarahamac ɋelihéra wanʒu. Waŋu sisipac aciguc namma ini mératéc imuac miŋina wanʒu.