13
Yesunéŋ tohotoho ichéra hénagina ʒuacénécmiyec.
Ai meme momacguc tecgéyu bec nagu sacyaguc ogicma keŋgic imuac kendoŋ imi hamac. Yesunéŋ baec yomi waima Maŋgocaru keŋkeŋawac naléya hosucgéma hayu niŋtegicma hénaoriŋ héra baeciguc kecʒu ionac goigina héimanec keru eŋeya nalé tetecgia hayec. Ama mari waŋu nene gumu énécmigic Biria miŋinanéŋ bec Simon Kariotoac naŋa Yudawac qeriaiguc Yesu andé qemimac niŋac niniŋ biria haiyec. Waŋu Yesu imi Maŋgocnéŋ iwawai mocʒoŋ iwac kucya bawaiguc haidacʒac imi ʒéma Anutu arunec hayecac bec liliŋgéma Anutuaru kemmac imi niŋec. Imuhuc nimma nene waiyu taru yacma malekuya méŋ metecgéma kereŋnéŋ eŋeya kembaŋaiguc ʒikiyec. Ʒikimaguc doku ʒéiciguc qeyu hiŋgaru tohotoho ichéra hénagina hénima ʒuacma kereŋ ʒikiyu heyec iminéŋ hénagina kereŋ meénécmiyec. Ʒuacma keŋkecma Simon Petero iwaru kereŋu Peteronéŋ yomuhuc ézéyec; Miŋ Kewu geŋ nuac hénana ʒuacbésémaŋ? Ʒéyu Yesunéŋ ʒéyec; Haka wanʒua imuac hénia imi gi deguc ménda niŋasarizaŋ, waŋu biaŋguc niŋ asariwésémaŋ. Ʒéyu Peteronéŋ ézéyec; Gi nuac hénana méndagucnec ʒuacbésémaŋ. Ʒéyu Yesunéŋ yomuhuc ézéyec; Neŋ hénaga ménda ʒuacmaŋiguc gi amunec qamunec ménda wambésémaŋ. Ʒéyu Simon Peteronéŋ ʒéyec; Miŋ Kewu hénana sac qahac, néŋ orucna ʒéma mérana momacnec ʒuacnénna. 10 Ʒéyu Yesunéŋ melemma ʒéyec; Méŋnéŋ doku bec naecʒac imi hénaya sac ʒuaru mocʒoŋnec ɋala ɋala wammac. Ini ɋala ɋala wanʒu, néŋ ini mocʒoŋ niŋac imuhuc ménda ʒézua. 11 Yesunéŋ ic mérénéŋ andé qemimac imi bec niŋasariyec imuac niŋac eŋaŋ mocʒoŋ ɋala ɋala wanʒu ménda ʒémaŋ ʒéyec.
12 Hénagina ʒuacdacma yacma malekuya mema héima tatacyaiguc liliŋgéma kemma yomuhuc ʒéyec; Ini haka waŋ énécmizua imi hia niŋasarizu? 13 Ini nuac niŋac Miŋ Kewu, kiwi ic ʒéanʒu. Imi hélacnec, ni imuhuc kecʒua. 14 Ni onac kiwi ic ʒéma Miŋ Kewunéŋ mia hénagina ʒuac énécmizua. Imuac ini acguc hénagina kileŋ ʒuacamumu. 15 Ini momacnec haka onac waŋ énécmizua imuhucyanec wammu niŋac neŋ onaru séséc wamba hénʒu. 16 Ni hélacnec téŋgéŋ énézéwa, weleŋ qeqe ic méŋnéŋ méŋ kewuya ménda ogicʒac. Méŋ mélimiyu hayec imi acguc mélimiyec imi ménda ogicʒac. 17 Imi niŋasarima sécginaiguc wammuiguc ségiségi ginaguc wammu. 18 Ni qutulaŋgé énécmima ménda ʒézua. Ic énépésiyi imi mocʒoŋ niŋtegic énécmizua. Waŋu imi mia kiwi téréya youmi héla wammac niŋac ʒéyec; Ic méŋ nuarunec nene mema nezac iminéŋ hénaya meyacma nuyec. 19 Kecma imi hicŋiyu imuaru ni imi i nalé tetecgia qahac kecanʒac imi mia ʒéma ninʒéŋgé némmu niŋac haka imi ménda hicŋiyunec walac énézézua. 20 Ni hélacnec téŋgéŋ énézéwa, méŋac méŋ mélimiwa hayu héihérémizac imi ni héihéré nénʒac wanʒac. Waŋu méŋnéŋ méŋ ni héihéré nénʒac imi méli néŋec i héihéré mizac wanʒac.
21 Yesunéŋ ac imi ʒéyu qeri uŋaya yéwériyu héipuc wamma ʒéyec; Ni hélacnec téŋgéŋ ʒéwa niŋgic, onac sucgina igucnec méŋnéŋ ni andé numac. 22 Imuhuc ʒéyu tohotoho ichéra ieneŋ aŋamma mérac niŋ ʒéyec imi hia ménda niŋyacgégic. 23 Tohotoho ichéra sucgina igucnec méŋ Yesunéŋ siŋa nimmiaŋec iminéŋ iwac tétéyaiguc héima tarec. 24 Taru Simon Petero orucyanéŋ séséc wamma ézéyec; Mérac niŋac ʒézac imuac qesimina. 25 Waŋu tohotoho icya imi Yesuaru héima tacma qesiyec; Miŋ Kewu, mérénéŋ imi mia? 26 Waŋu Yesunéŋ yomuhuc ʒéyec; Saméŋ yomi tinduŋgéma mimaŋ, ic imi mia. Imuhuc ʒéma saméŋ mema ʒéiciguc tinduŋgéma Simon Kariotoac naŋa Yuda Karioto miyec. 27 Miyu saméŋ Yesuac méra igucnec wagiru imuaru Biria miŋinanéŋ qeriaiguc hiŋgarec. Waŋu Yesunéŋ ézéma ʒéyec; Ai memaŋ ʒé wanʒaŋ imi focdac mewésémaŋ. 28 Ʒéyu lelecgéma tacgic ieneŋ mocʒoŋ hénia némac niŋ Yesu ac imi ʒéyec imi ménda niŋtegicgic. 29 Yudanéŋ soukiwa galeŋ kerec imuac niŋ tosaranéŋ kendoŋ yanda niŋac me maqeqeya énécmimaŋ ʒé iwawai méŋ boŋ memac niŋac ézézac imuhuc ʒéma niŋgic. 30 Yudanéŋ saméŋ bakia imi mema focdac waima keŋec. Waŋu ama bec siŋiyec.
Yesunéŋ Petero dimuhuc wammac imi niŋasarima ʒéyec.
31 Keŋu Yesunéŋ ʒéyec; Degucmi Icac Naŋa imi edamuyaguc wanʒac. Waŋu Anutu imuhucyanec Naŋawac hia niŋac edamuyaguc wanʒac. 32 Anutunéŋ iwac muru edamuya mihicŋizaciguc inéŋ eŋeya muru Naŋa edamuya mihicŋi mimac. Waŋu degucdacmi edamuya mihicŋi mimac. 33 Nambérac hécna ni iniguc nalé hotoŋadac kecmaŋ. Yuda ic énézéyi ésécnec deguc énézéwa niŋgic, ini nuac wammu, waŋu ni kemmaŋ imuhucgeŋ ini hamuac séc qahac. 34 Youmi héna ac ɋelia énécmizua; Goigina héiamumu. Neŋ onac goigina héiénécmianʒua imuhucyanec ini goigina héiamumu. 35 Ini eŋaocnec goigina héiamugic ic embac mocʒoŋ inicma ini nuac tohotoho ichécna wanʒu imi niŋasarimu.
36 Ʒéyu Simon Peteronéŋ qesiyec; Miŋ Kewu, gi dimucgeŋ kembésémaŋ? Yesunéŋ melemma ʒéyec; Gi ni kemmaŋ imuhucgeŋ deguc ménda méndac némbésémaŋ, néŋ biaŋguc méndac némbésémaŋ. 37 Ʒéyu Peteronéŋ yomuhuc qesiyec; Miŋ Kewu némac niŋac gi hia méndac gémmaŋ ac séc qahac wanʒac? Ni guac niŋac kekecna waizua. 38 Yesunéŋ melemma ézéyec; Gi hélacnec nuac niŋac kekecga waiwésémaŋ? Hélacnec téŋgéŋ gézéwa niŋna; Kuruc ménda qarunec hatac haréwéc nuac niŋ ménda nimmizua ʒéwésémaŋ.