16
Baec icnéŋ haʒéc waŋ énécmimu.
Ini ménda qonʒon toŋgému niŋac imuhuc énézéyiac énézézua. Ieneŋ Anutuac hénaoriŋ sucgina igucnec nesi énécmigic mamu. Nalé méŋ hayu imuaru ieneŋ ini unuma Anutuac weleŋ qeqe ai meziŋ imuhuc ʒéma nimmu. Ni me Maŋgoc ménda niŋnérécmizu imuac niŋac haka silic imuhucya waŋ énécmimu. Naléya hayu, O Miŋ Kewunéŋ youmi nénézéyu niŋiŋ ʒéma niŋyacgému niŋac ac imi énézézua. Iniguc keri imuac niŋac hénihéniaiguc ac yomi ménda énézéyi. Degucmi ni méli néŋec iwac muru liliŋgéma kemmaŋ ʒéwa onarunec méŋnéŋ méŋ; Dimucgeŋ kembésémaŋ, ʒéma ni ménda qesinénʒu. Waŋu ac imuhucya imuhucya énézéwa qeriginaiguc ewa biricnéŋ sécgézac. Waŋu ac héla ʒéwa niŋgic; Ni ménda kembinec imi onac muru Héipuc ic ménda hawacnec. Waŋu ni kemmaŋiguc nenaoc onac muru i méliwa hamac. Imuac niŋac ni wai énécmima kemmaŋ imi onac hiagina niŋac. Inéŋ hamac nalé imuaru képésic ʒéma haka solaŋa ʒéma gésigési imuac mia baec séc icembac ʒéqindiŋi ac waŋ énécmimac. Képésicgina niŋac ʒéma ni ménda ninʒéŋgé nénʒu imuac ara ʒéénécmimac. 10 Haka dindiŋa niŋac ʒéma ni Maŋgocnawac emba ini muŋguc ménda némmu imuac énézémac. 11 Waŋu gésigési niŋac ʒéma baec yomuac kuc miŋina saecyaguc ʒémiyec imuac énézémac.
12 Ni iwawai sasalawac ara henénʒac, waŋu deguc énézédacba hia bisiqatéŋ wammuac séc qahac wammac. 13 Ac hélawac Uŋa téréyanéŋ hamac nalé imuaru inéŋ ac hélaiguc ini héihéré énécmimac. Inéŋ eŋeya ewa siŋiguc ménda ʒémac, néŋ ac niŋanʒac imi ʒéma iwawai andiaiguc hahaya imuacnec sac énézémac. 14 Inéŋ ackuaʒéc nuarunec imi mema énézémac imuac niŋ inéŋ edamuna mihicŋi némmac. 15 Iwawai Maŋgocaru hezac imi mocʒoŋ nuac, imuac niŋ Uŋa Téréyanéŋ ackuaʒéc nuarunec imi mema énézémac imuhuc ʒézua.
16 Ini nalé hotoŋadac tacma ni ménda némmu duŋa nalé herec ménda keŋu muŋguc ni némmu. 17 Imuhuc ʒéyu tohotoho ichéra tosara ieneŋ eŋaocnec qesiamugic; Ni Maŋgocnawac kemmaŋ imuac ni nalé hotoŋadac tacma ménda némmu, néŋ duŋa nalé herec ménda keŋu muŋguc némmu imuhuc nénézézac ac imuac hénia imi dimuhuc? 18 Imuac ieneŋ ʒégic; Nalé hotoŋadac ʒézac imuac hénia imi némac? Nini ac ʒézac imi ménda niŋasariziŋ. 19 Yesunéŋ ieneŋ qesimiwiŋ ʒé wanʒu imi nimma énézéyec; Ini nalé hotoŋadac ménda némmu, néŋ duŋa nalé herec ménda keŋu muŋguc némmu ʒéwa ac imuac mia eŋaocnec qesiamuma kecʒu? 20 Hélacnec téŋgéŋ énézéwa niŋgic; Ini siacma ewa biric wammu, néŋ baec séc ic embac ieneŋ ségiségi wammu. Ini ewa biric wammu, néŋ ewa biricgina néŋ meleŋu ségiségigina wammac. 21 Merac memeyawac naléya ducŋiyu embacnéŋ qenʒeŋ manʒeŋ qemac, néŋ merac imi hicŋiyu merac ɋelia méŋ baeciguc hicŋizac imuac ségiségi niŋac qenʒeŋ manʒeŋ imi eluŋ qemac. 22 Imuhucyanec deguc ewa biric imi onaru hezac, néŋ muŋguc inicba ewagina ségiségi waŋu ségiségi imi méŋnéŋ méŋ onagicmacac séc qahac wammac. 23 Nalé imuaru ini iwawai méŋ niŋac ménda qesinémmu. Hélacnec téŋgéŋ énézéwa niŋgic; Iwawai imuac me imuac nuac qaciguc qesigic Maŋgocnéŋ énécmimac. 24 Éréma kecma nuac qaciguc iwawai méŋ niŋac ménda welecanʒu. Néŋ welecgic énécmiyu onac ségiségi imi sécgémac.
25 Séséc aciguc ac youmi énézézua, néŋ nalé méŋ hamac imuaru Maŋgocac ʒémaŋ ʒé séséc ac ménda ʒéma bénʒéŋanec ʒéasari énécmimaŋ. 26 Nalé imuaru nuac qaciguc welecmu. Ni onac niŋ wamma Maŋgocaru welecmaŋ imuhuc ménda énézézua. 27 Imi mia yomuac niŋac, ini nuac goina héinémma ni Anutu arunec hayi imi ninʒéŋgégic imuac niŋ Maŋgoc eŋeyaoc onac goigina héiénécmimac. 28 Ni Maŋgocarunec mama baec yomuhucgeŋ hayiac muŋguc baec yomi waima Maŋgocaru kemmaŋ. 29 Ʒéyu tohotoho ichéra ieneŋ ʒégic; Degucmi séséc ac ménda ʒéma bénʒéŋanec ʒéasarizaŋ. 30 Gi iwawai mocʒoŋ niŋasarianʒaŋ imuac niŋ méŋnéŋ méŋ ménda qesigéŋunec ac bakia ʒéanʒaŋ imi deguc niŋtecgicma gi Anutu arunec hanec imi ninʒéŋgé génʒiŋ. 31 Ini degucdacmi ninʒéŋgé nénʒu imuhuc ʒéma Yesunéŋ melemma ʒéyec. 32 Waŋu naléya hayu ini wainémma tuima kendacgic ni momacguc kecmaŋ. Waŋu nalé imi bec hazac. Waŋu nenacnec qahac, Maŋgocnéŋ niguc kecmac. 33 Nuac qerinaiguc ini ewa bénʒéŋginaguc kecmuac niŋ ac imuhucya imuhucya énézézua. Waŋu baec yomuac qeriaiguc ʒérabéra nimmu. Waŋu ewa bénʒéŋ kecmu, ni baecac kuha imi ogicdacʒua.