22
Yudanéŋ Yesu qehumuwiŋ ʒé ac saŋa ʒéyec.
Saméŋ yisya qahac imuac kendoŋ, qara méŋ nagu sacyaguc ogicogira imuac kendoŋ ʒéanʒu imi hosuru hayec. Hofac oo ic kiwa éréhécgina* ʒéma héna acac kiwi ic ieneŋ ic embac ionac ʒénéŋgina hiriyec imuac héna dimuhuciguc Yesu qewiŋ ʒéma eminiŋgic. Waŋu Biria miŋinanéŋ tohotoho ic 12 ionarunec méŋ qara Yuda Karioto iwac qeriaiguc hiŋgarec. Hiŋgaru Yudanéŋ hofac oo ic kiwa éréhécgina ʒéma ocmuŋ téréyawac awiawi ic ionac kiwa hécgina ionac muru kemma dimuhuciguc méraginaiguc Yesu opocmaŋ ʒéma eminiŋgic. Waŋu ieneŋ ségiségi wamma soukiwa mimu niŋac acgina ʒikigic. Ʒikigic Yudanéŋ ewa momac wamma ic embac Yesuguc ménda kecmu imuaru Yesu méraginaiguc opocmaŋ ʒé nalé hiawac mambéc kerec.
Yesunéŋ tohotoho ichéra iniguc tacma nene negic.
Waŋu saméŋ yisya qahac imuac kendoŋ hayec. Hayu kendoŋ imuaru nagu sacyaguc ogicogira imuac kendoŋ niŋac rama qemuac heyec. Yesunéŋ Petero ʒéma Yohane méli érécmima yomuhuc érézéyec; Kemma neŋaŋ niŋ nagu sacyaguc ogicogira kendoŋ imuac nene ohaihai waŋic newiŋ. Ʒéyu qesimiyoc; Ama dimuaru ohaihai wambicac ninʒaŋ? 10 Qesiyic ʒéyec; Ninʒaoc, iri ama areŋa yanda kereŋic ic méŋnéŋ kewuciguc doku hima huama hamac. Hayu iguc ewagic amuma méndacmima kemma ama i emmac imuaru emmaoc. 11 Emma ama miŋina yomuhuc ézémaoc; Kiwi icnéŋ guac yomuhuc ʒézac; Ni tohotoho ic hécna iniguc ama qeria dimuaru nagu sacyaguc ogicogira imuac nene newiŋ? 12 Imuhuc ʒéyic inéŋ ama qeria kuneŋ yanda méŋ qacyaiguc tatara imi lémbécma areŋgégic hezac imi érézéyu hémma imuaru ohaihai wammaoc. 13 Imuhuc ʒéyu iereŋ waima kemma ʒéyec séc mihicŋima nagu sacyaguc ogicogira kendoŋ imuac nene ohaihai waŋoc.
Miŋ Kewuac saméŋ téréya.
14 Nalé waŋu Yesu imi imuaru emma nene newiŋ ʒé taru Yesuac Méliméli ic 12 ieneŋ i guc momacnec tacgic. 15 Tacgic Yesunéŋ yomuhuc énézéyec; Ni qenʒeŋ manʒeŋ imi ménda mihicŋimanec nagu sacyaguc ogicogirawac kendoŋ yomuac nene iniguc momacnec nemaŋ ʒé imuac ewa ewa wamma keri. 16 Ʒéwa niŋgic; Ni nene yomi muŋguc ménda nemanec nagu sacyaguc ogicogira imuac kendoŋ imi ou Anutuac héŋgaleŋ ama areŋa yandaiguc hélaguc wammac. 17 Imuhuc ʒéma sokoc mema ewa hia ac ʒéma énézéyec; Sokoc yomi mema momacnec amuma negic. 18 Ni énézéwa niŋgic; Degucmuacnec ni iwawai waiŋ ic imuarunec hicŋihicŋiya imi muŋguc ménda nemanec kecba Anutuac héŋgaleŋ ama areŋa yanda imi hamac. 19 Imuhuc ʒéma muŋguc saméŋ mema ewa hia ac ʒéma méndémma énécmima yomuhuc énézéyec; Yomi nuac séwi busuna, onac wai énécmimia, ini ni niŋɋeli némma haka yomi wammu. 20 Saméŋ imi nemaguc imuac andiaiguc inéŋ sokoc imi imuhucyanec mema yomuhuc ʒéyec; Sokoc yomi sisipac ac ɋelia nuac sacnéŋ memeya, onac qocgé énécmimia. 21 Waŋu héŋgic, ni andé numac iwac méria imi niguc momacnec ʒae yomuac qahaiguc haiyu hezac. 22 Icac Naŋa imi héna ʒétecgéyec séc kemmac, néŋ ni andé numac ic imi saecyaguc. 23 Imuhuc ʒéyu ieneŋ eŋaocnec qesiamugic; Mérénéŋ haka imuhucya wammac?
Séwi eŋeŋac tualefic ac.
24 Ac imuhuc ʒéma sucgina igucnec mérénéŋ kuneŋgina kecʒac ʒéma tualefic emigic. 25 Imuhuc waŋgic Yesunéŋ ʒéyec; Ic enia ionac ic kewu ieneŋ ic embac hécgina énépésima kewu waŋ énécmianʒu. Waŋu ic tosara ai memeac qac buŋa ginagucnéŋ siŋginawac galeŋgé énécmima eŋaŋ méra énécmimiawac ic ʒéamuanʒu. 26 Waŋu ini imi imuhuc qahac. Kuneŋ ginanéŋ ai merac ésécnec kecmu. Galeŋginanéŋ weleŋ qeqe ic ésécnec wamma kecmu. 27 Mérénéŋ kuneŋ wanʒac? Tacma nene nezac imi me namma weleŋ qeénécmizac imi? Tacma nezac iminéŋ kuneŋ wanʒac. Néŋ ni you sucginaiguc nammanec weleŋ qeénécmizua. 28 Ini imi ala batuc naléna imuaru nalé séc ménda wainémma niguc kecanʒu. 29 Nuac Maŋgocnanéŋ héŋgaleŋ ama areŋa yanda imi nuac muru wainéŋec ésécnec ni imuhucyanec onac muru imi wai énécmizua. 30 Nuac héŋgaleŋ ama areŋa yandaiguc kecma nuac ʒaeiguc lelecgéma tacma nene nema tatac edamuyaguc imuaru tacma Israelac kisic areŋhéra 12 imi héŋgaleŋ waŋ énécmimu niŋac imi onac wai énécmizua.
Yesuac tohotoho ichéra ieneŋ manam batuciguc emmuac heyec.
31 Simon, Simon, Biria miŋinanéŋ padi gorosoŋa ésécnec ini hitacgé énécmimaŋ ʒé qesinénʒac. 32 Waŋu ni guac niŋ wamma guac ninʒéŋ ninʒéŋga imi ménda sélécgémac niŋac Anutu ʒéwelec mizua. Imuac ewaga melemma hawésémaŋ nalé imuaru guac ninʒéŋ ninʒéŋ dac munahécga imi meseli énécmiwésémaŋ. 33 Imuhuc ʒéyu inéŋ yomuhuc melemma ʒéyec; Miŋ Kewuna, hésa ama ʒéma humuciguc kenna giguc momacnec kemmaŋ ʒé efizua. 34 Ʒéyu ʒéyec; Petero gézéwa ninna, deguc kuruc ménda qarunec gi niŋnénʒaŋ imi hatac haréwéc qaecgéwésémaŋ.
Soukiwa gésé ʒéma gésé yanda ʒéma sou.
35 Imuhuc ʒéma yomuhuc énézéyec; Ni becnec ini soukiwa gésé ʒéma gésé yanda ʒéma héna usu qahac méli énécmiwa keŋaŋgic. Waŋu nalé imuaru iwawai méŋ niŋac hocma météqététaŋ waŋgic me qahac? Imuhuc qesiyu, Qahac! ʒégic. 36 Waŋu degucmuacnec soukiwa gésé imi mema kemmu, gésé yanda imi momacnec, waŋu sougina qahac imi eneŋ malekugina haima soukiwaya mema sou boŋ memu. 37 Ni énézéwa niŋgic, ac tosara nuac niŋ ogic hezac imi naléya bec hama héizac imuac niŋac méŋ yomuhuc ogic hezac imi nuac kekecnaiguc deguc héla héimacac hezac; Biria meme ic qétégina oloŋgic imuaru i momacnec olommigic. 38 Imuhuc ʒéyu ieneŋ yomuhuc ʒégic; Miŋ Kewunina, you sou éréhéc hezac. Imuhuc ʒégic, Yesunéŋ, Imi hia, sécgézac, ʒéyec.
Yesu ʒéwelec ai meyec.
39 Yesunéŋ hiŋgacma waŋaŋec ésécnec oliwa ic boŋaiguc keŋu tohotoho ichéra eneŋ acguc méndacmigic. 40 Imuaru kereŋdacma inéŋ yomuhuc énézéyec; Ini manam batuciguc ménda keremmu niŋac ʒéwelecmu. 41 Imuhuc ʒéma wai énécmima hoc giligic kembac imuac séc lakec ʒézé kemma simiŋ héima ʒéwelerec. 42 Ʒéwelecma yomuhuc ʒéyec; Maŋgoc, guac ewa siŋ hezaciguc, sokoc yomi nuagicna kemmac. Waŋu nuac siŋna qahac, néŋ guac siŋga selimac. 43 Imuhuc ʒéweleru kua meme uŋanéŋ kurumeŋ igucnec iwac muru wininima meselimiyec. 44 Yesunéŋ qeri yéwéc kuneŋ yanda mihicŋima ewaya mocʒoŋnec ʒéweleru néŋgécya imi sacnéŋ baeciguc téŋgac téŋgac mazac tanec waŋec.§ 45 Waŋu inéŋ ʒéwelec igucnec yacma tohotoho ichéra ionac muru kemma iniru ieneŋ imi ewa biricgina niŋac gaugina hegic. 46 Waŋu Yesunéŋ énézéyec; Dimuhuc niŋac gaugina hezu? Manambatuciguc ménda keremmu niŋac yacma ʒéwelecmu.
Yesu késa dérécgéma wagicma keŋgic.
47 Imuhuc ʒémanec naŋu ic tuŋ méŋ hagic. Waŋu 12 ionac sucgina igucnec méŋ qara Yuda inéŋ wéséginaiguc walac walac hayu tosara méndacma hagic. Waŋu Yudanéŋ Yesu kiric nemimaŋ ʒé hosuru hayec. 48 Hayu Yesunéŋ yomuhuc ézéyec; Yuda, gi kiric nenémma andé nuzaŋ? 49 Waŋu tosara Yesuac maréŋaiguc néwéc néwéc naŋgic imi eneŋ néma haka hicŋimac imi héŋtegicma Yesu qesimigic; Miŋ Kewunina nini sounéŋ unuwiŋ? 50 Imuhuc ʒéma sucgina igucnec méŋnéŋ hofac oo ic kiwa méŋac weleŋ qeqe ic méŋ sounéŋ qema gezawa héiyaiguc imi qeriru mayec. 51 Mayu Yesunéŋ énézéyec; Waigic, haka imi muŋguc ménda wammu. Imuhuc ʒéma gezawa mérianéŋ osima mehiarumiyec. 52 Imuhuc wamma Yesunéŋ hofac oo ic kiwa éréhécgina ʒéma ocmuŋ téréyawac awiawi ic ionac galeŋgina ʒéma galeŋ tosara eŋeya késawiŋ ʒé hagic ionac yomuhuc énézéyec; Ini kaiʒiliweŋ ic méŋac késaanʒu ésécnec sou ɋarucginaguc hazu? 53 Ni naléya naléya iniguc ocmuŋ téréyaiguc keri nalé imuaru ini méragina ménda suluma nosigic. Waŋu deguc imi siŋi tunumaŋac miŋina ʒéma onac nalé wanʒac.
Peteronéŋ ménda ninʒua ʒéma Yesu qaecgé miyec.
54 Waŋu ieneŋ Yesu késama wagicma hofac oo ic eŋeŋawac amaiguc kereŋgic. Waŋu Peteronéŋ lakecnec méndac énécmima keŋec. 55 Waŋu ic embac eneŋ sombeŋ demiŋaguc imuac namuŋaiguc geric higic ʒeyu lelecgéma tacgic Petero imuhucyanec sucginaiguc tarec. 56 Taru weleŋ qeqe embac seraŋa méŋnéŋ Peteronéŋ geric bélaŋa hémma taru héŋsosolima ézéyec; Ic yomi acguc i guc momacnec kecaŋec. 57 Imuhuc ʒéyu Peteronéŋ qaecgéma ʒéyec; Embac, ni ic imi ménda nimmizua. 58 Nalé ménda horuyu ic méŋnéŋ ic imi hémma ʒéyec; Gi imi imuhucyanec tuŋ imuarunec. Imuhuc ʒéyu Peteronéŋ melemma ʒéyec; Ic ala, ni qahac! 59 Waŋu kaiwe kiwa momacguc éséc keŋu, ic méŋnéŋ ewa éréhéc ménda wamma ʒéseliyec; Ic yomi Galilaia ic, imuac niŋ yominéŋ hélacnec i guc kecaŋec. 60 Imuhuc ʒéyu Peteronéŋ yomuhuc ʒéyec; Ic ala, néma ac ʒézaŋ? Ni imi acga ménda niŋacgézua. Imuhuc ʒémanec naŋu nalé imuaru kuruc qarec. 61 Qaru Yesunéŋ liliŋgéma héŋu Petero imi Miŋ Kewunéŋ, Kuruc ménda qarunec gi ni hatac haréwéc qaecgé némbésémaŋ, ʒéma ʒéyec Miŋ Kewuac ara imi niŋɋeliyec. 62 Waŋu inéŋ séŋgaŋgeŋiguc hiŋgacma siac howuc howuc siarec.
63 Waŋu galeŋ mema kecgic ieneŋ Yesu ʒédesimima qegic. 64 Qema iwac kiwa osoma yomuhuc qesimigic; Gi Anutuac tiliŋ tiliŋ ic kecʒaŋiguc mérénéŋ guzac imi ʒéhicŋina. 65 Waŋu imi sac qahac, ac tosara sasala ʒéma ʒébirimigic.
Qeriawac galeŋ ieneŋ Yesuac ara ʒégésima qesimigic.
66 Ama giaŋiyu ic embac ionac qeriawac galeŋ, hofac oo ic kiwa éréhéc ʒéma héna acac kiwi ic ieneŋ aʒoroma énézégic Yesu wagicma kaunsol ionac muru emma opocgic naŋec. 67 Naŋu qesimima ʒégic; Gi Kristo wanʒaŋiguc nénézéna ninni. Imuhuc ʒégic melemma ʒéyec; Ʒéwa ménda ninʒéŋgému. 68 Waŋu neŋ qesiénécmiwa ini kileŋ ménda melemma ʒému. 69 Waŋu degucmuacnec Icac Naŋa iminéŋ Kuc miŋina Anutuac héiyaiguc tacmac. 70 Imuhuc ʒéyu mocʒoŋ qesimima ʒégic; Imuhuc waŋu gi imi Anutuac Naŋa? Ʒégic ʒéyec; Eneŋ mia ni imi mia ʒézu. 71 Imuhuc ʒéyu ieneŋ yomuhuc ʒégic; Némac niŋ nini héipuc ac méŋ niŋac hochoc ai mewiŋ? Nini neŋaoc kuaya igucnec nindacʒiŋ.
* 22:2 Méŋ imi Roma ic kewunéŋ ʒéyu naŋu, méŋ imi hofac oo ic eneŋ hakagina méndacma sumbic néma kumugic naŋec. 22:36 Soukiwa gésé, ʒéma gésé yanda ʒéma sou; Imuhucya imi yéwéri mihicŋiwu niŋac késama keŋha waŋaŋgic. Yesunéŋ yéwéri hahayawac técgina nimma keŋha wammu niŋac imuhuc ac waŋ énécmiyec. 22:42 Sokoc yomi qenʒeŋ manʒeŋac sokoc. § 22:44 Kembaŋa 43,44 imi kiwi méranéŋ ooya tosaraiguc ménda hezac.