27
Paulo Romai eagoto
Itali ai paia ago kilana etaunataunato aonai, Paulo e geligorato talimara reketa pe vetali kuneagina talimana arana Iulias gimanai getaorato. Ia Kaisara gena vetali goleana aonai. Ai Adramitio potina taai garagekauto ne garavuto. Vopoti Asia tanona konera na pene ago potina. Makedonia talimana ta arana Aristakas maki ai ria garageto. Ia Tesalonika na evogomaito.
Elaganiato vou Sidona ai gakwarato. Iulias na Paulo vetuganana ekalaato, gaurai rorirori eveniato, taukavana geriai pene ago, pe gena ririwa gaura pia venia. Vokapu garaokwaniato aonai Saipras mouna rawarawa na kavana na garavuto, kwalana agi wailamai na evogomaiwai. Silisia e Pamfilia atara na garavu-vanagito, gaagoto, Mirai garaikauto. Mira Lisia tanonai. Vonai vetali gitatagona talimana na Alesandria potina, Itali ai pene ago, erawaliato, ne vonai evega-rage-vanagimaito.
Toma vogo kiarakiara garavuto pene ago Senidas laganai gakwarato. Vonai agi na eraka-gavumaito gaurai, Krete mouna rawarawa na kavana na garavu-agoto. VoSalmone iruiruna kavata konena. Veiriwamagi ai kone lagana na garavu-agoto pene ago kapu ta arana Raikau Kapura Namarai gakwarato. Vokapu e Lasea vanugana vepakara ati rau.
Toma vogo vonai warau geaikito, e poti na voana ravu-ago gaoka e makalina, kwalana voka tomana maki warau eaikito. Gaura pakurai Paulo na egavu-tinarato, netiwato, 10 “Marumaru maparami, au aripana ita gera lakalaka pene rakava. Gera rinaga maparara pia lekwalekwa e poti maki pene rakava-vagi. Ati egauramo, na ita gera maguli maki pita piatogara.” 11 Na vetali gitatagona talimana na poti etaliawai talimana kamuna e poti gatanana karora ekamonagirato, a Paulo gena kila ati egapi-rageato. 12 Voraikau kapuna gaulago uverai ati nama. Gaura pakurai gutuma na geririwaato paia ravu-tovo, pe Foenikis ai vou gaulago uvera paia gapira. Foenikis Krete ai raikau kapuna ta. Kavata rigo avala ewailaana (pa south-west) na kavata walaka (pa north-west) ewailaana.
Galugalu ekwarato evega-rakavaato
13 Gavurigo egavu-mirulumiruluawai aonai, ira getugamagito geria toma namana pege rawalia. Gaurana ipou geroloato, ne Krete kone taitari namo garavu-agoto. 14 Atirau agi kamuna arana Ragepogi, mou atana na emarigoto. 15 Poti ai ema lavu-kauato, ne ai ati gema ravu rauparana. Ravu waila veririwamagina, ati gakalaato na agi vetainai garavu-raloto. 16 Mou keina arana Kauda waiatina kavanana garavu-togato vou, rawarawana na garavu-agoto. Vonai voupe poti keina paia vega-magulia nagatiwato, vega-magulina ulanana gavekwalavi-rakavato. 17 Ira na poti keina gerolo-rageato poti atanai, ne poti ai gekora-kauato pene gapi-gaugaua ulanana. E gekalito, pe poti palaina maki gerolo-rigoato, tipo elavumaito. Ira geria kali ganina agi na irauna poti neelavu-agoana Sirtis ai Afrika kavanai rawapara aonai nugunugu taai neeve rina-rageana kalinana. 18 Vogalugaluna, poti roli kiana evega-magutuawai. Gaura pakurai elaganiato, poti ai geurarato rinagara maparara rawaparai gepia-rairato, poti pene malaga ulanana. 19 Toma vega-toitoinai poti rinagana magepia-rairato. 20 Toma vogo warau geaikito, garo e mitiu ati gematagaito, e agi maki ekamu-vagito. Gaurai gema veraramani maparara geaikito, kwalana gatugamagito, ai ati gema maguli rauparana.
21 Toma vogo ati geganiganito mulinai, Paulo wailarai erugato, netiwato, “Marumaru, gomi au karoku pogoro kamonagia, pe Krete na ragai patara ravu-ati; pe erinaga evetaina ati patara pia raira. 22 Na ewagumona au na avega-nagimina, pio kwalimu! Kwalana ta ati pono kwarega. Na taunatauna poti gavanamo pene rakava-vagi. 23 Au Palagu gena talima ta e au ia vetugunagina aago-veniana. Walagani pogi, ia gena aneru ta lagaku ai pema ruga-tali, 24 ne pekila, ‘Paulo, ragai pono kali. Goi Kaisara wailanai ponove ruga, e Palagu gena nama goi gemu ai gaunana, goi ria pogo vogomai talimara maparara maguli pia rawalia.’ 25 Gaura pakurai, gomi marumaru, au na avaikilamina, pio kwalimu. Kwalana au na Palagu avega-taunataunaana, aneru na rakagau pevaikilaku pekilagira gelegelenai pia wala. 26 Na ita agi na mou taai peneve pia-kaura.”
27 Pogi gagala na vativatinai (14) ai Adria Rawaparanai agi na ekwaravomaiwai. Pogi nugana poti ravuagina taura geripato, ai tanopara warau gakavinagiato. 28 Gaura pakurai ropu tovoagina walona rikinai gau metauna ta gekwatu-kauato, ne rawaparai gepia-raiato. Vogauna geripato, rawapara ropuna 37 mita vetaina. Ati lovana magegitaato, 27 mitamo. 29 Poti vatu ai neeverara-kauana kalinana, poti mulina kavanai ipou vativati gepia-rairato. Ne gerapalito pene lagani-rakarakaa ulanana. 30 Poti ravuagina taura geria ririwa pia kali-lema. Vovetaina gaurana ira na poti keina nanu ai getao-raiato, gekala-opakauto poti wailanai ipou reketa, piave pia-rigora negetiwato. 31 Na Paulo na vetali gitatagona talimana e vetali taura evaikilarato, netiwato, “Pene poti ravuagina taura poti ai ati pia tanu-tago genai, gomi maki ati pio maguli.” 32 Gaura pakurai vetali taura na poti keina walora gevoro-rukirato, nea gevega-guleato.
33 Roli elaganiawai aonai, Paulo na ira maparara enogirato, ganigani kiatana pia gani. Ia ekilato, “Gomi toma gagalana vativati (14) pogo vealo-agia, gau kwauta rogoti goro gania. 34 Gaura pakurai pio kwalimu e maguli vealoleanai anogimina, ganigani kiatana iogani. Kwalana gomi repami guira nivana ta ati pene lekwalekwa gaurai.” 35 Vovetaina ekilato mulinai, ia na pereti ta egapiato, ne ira maparara wailarai Palagu evega-namaato, e ekala koruato, ne eganito. 36 Ira maparara maki aora geveakwalimurato, gaurai geganiganito. 37 Poti aonai ai maparamai tinavu ruala gagala taulatoi kwapuna taulatoitoi (276). 38 Ira maparara gegani-mateto, gaurai poti pene malaga ulanana, vuiti rawaparai gepia-rairato.
Poti epereato
39 Elaganiato poti ravuagina taura na tanopara kolemana ati gegita-namanamaato. Na galu kala tanopara na rawaparai egalu-atiana, e kone koulanamo gegita-agoato. Gaurai getugamagito, pere marauparana, vonai poti pegere vega-toma-ragea negetiwato. 40 Ne ipou walora gevoro-rukirato, rawaparai geraokwanirato. Vooramo kianai pako walora maki etapurukirato. Ne waila na kavanai palai gekoreato, agi na waila konenai pene lavu-agora ulanana. 41 Na poti nugunugu ai etomarageto. Nea Poti etomarageto wailana evekwanu-gunugunuato, mulina kavana aku na epere-kinikiniato, e elogi-lovolovoato. 42 Vetali taura genavugato, tipura talimara pia vagi-kwaregara, kwalana irauna nege navu kalina, ne nege kalina gaurai. 43 Na vetali gitatagona talimana gena ririwa Paulo pene vega-magulia, gaura pakurai ia na ekila-wairato, vokala ragaina pia kalagia. Gaurai navu riparia talimara evaikilarato, rawaparai pia pavurai, ne pia navu-kuneago kone ai. 44 A talima maparara mara tupira pa poti marara korura pia gapira voupe, ira mulira na piave navu-rigo. Vorauparai maparara tanopara geve rawaliato, ta ati elekwalekwato.