2
Paulo gena inagulu Tesalonikai
Walakavamai maparami, gomi matotaumi ripami, gemi ai gawatito aonai, ati gainagulu-kawato. E maki ripami, ai Tesalonikai rogoti gara wati aonai, Filipi ai gevega-vitivitimaito e gekilagi-piatogamaito. Taunatauna, vega-vogo gevega-waimaiwai, na Palagu na evega-tiligamaito, gena Vali Namana paia vega-ripami ulanana. Ai gema vevega-nagi gomi gemi ai ati kila kawakawai, ati tugamagi rakavai, e ati talima ta paia opa-leaa ulanana. Na Palagu na evega-taunataunamaito Vali Namana paia piaa. Gaura pakurai gakilagiana, ati taunilimalima paia vega-vererera ularana, na Palagu paia vega-vererea ulanana. Ia na ai aomai eriparana. Gomi ripami, e Palagu maki wailanai, ai gawatito aonai, ati gomi aomi paia ganira ulanana gavega-rage-opakaumiwai, e ati ririwa rakavarai gavaikilamiwai. Ai ati gomi na pio vega-ragemai, pa talima reketa na pia vega-ragemai nagatiwato. Ai Keriso gena apostolo talimamai, pe magema rorirori, gema e gama gomi gemi ai pagara kilagira. Na gomi ria tataluwai aonai, ai marana, tina taa na natuna egita-tagorana vetaina. Gaulamagi-rakavamito gaurai gaririwato, ati Palagu gena Vali Namanamo gemi paia kilagia, na gema maguli maki gatao-rigorato, kwalana gema ulamagi gomi gemi ai kamu iwavagi.
Walakavamai maparami, ai raka gainagulu-tiwawai e gavekwalavi-tiwawai gomi na roe gotugamagi-tagorana, pa? Palagu gena Vali Namana gavopata-venimiwai aonai, pogi lagani gainaguluwai, gema e gama paia rawali ularana, gomi naga vega-vekwalavimina kalinana.
10 Gomi na gogitmaito e Palaguna maki egitamaito ai raka gaveaga-tiwato, gakala-rorirorito e ati gema kepi ta gomi vega-taunatauna talimami wailami ai. 11 Gomi ripami, ai na gomi kwapurakwapura gakalamiwai tama na natuna taunatauna na ekalaana gelegelena. 12 Ai na gavega-tiligamiwai, gemi tugamagi gavega-kwalimurawai, e gavega-nagimiwai Palagu vega-vererena kalara pio kalara ularana. Ia na ekeamina, gena Basileia maralema iwavagina pene venimi ulanana. 13 Ai na Palagu gatanikiuana toma mapararai, kwalana ta, gena kila gawati-agiato aonai, gomi na gokamonagiato e gogapi-rageato ati taunilimalima geria kila, na kila rorirori taunataunana, Palagu gena kila. Vokila govega-taunataunaana talimami aomi ai einaguluna. 14 Walakavamai maparami, gomi Palagu gena ekalesia Keriso Iesu aonai Iudea talimara ria pogo gelegele, kwalana Iuda talimara na ira gevega-vitivitirato gelegelenai, gomi maki gemi talimana gevega-vitivitimina. 15 Iudea talimara na Iesu Velekou e peroveta talimara gevagirato, e ai maki geguimaito. Palagu ati gevega-verereana, e taunilimalima maparara gekaroverave-venirana. 16 Ai maki gekila-waimaina ati Iuda talimara geriai Vali Namana ragai paia kilagia, kwalana maguli vanagivanagi nege vaiana kalinana. Vovetaina geria rakava vanagivanagi gevega-kamurana. Na Palagu gena paru ira atarai maki warau pekwara.
Paulo gena ririwa kamuna Tesalonika talimara mapene gita-waira
17 Walakavamai maparami, lagani ati rau kiana, ai gomi lagami na galaka-gerevagito, ati tugamagi ai, na tauniparai, ati magagitamina. Gema ririwa kamuna wailami paia gitara. 18 Ai gaririwato mapaia wati gomi gemi ai. Taunatauna, au Paulo, vega-vira akilato, na Satani na gema raupara eruga-gavuato. 19 Paia waikule vegata, kwalana gomi ai gema raramani, gema verere e gema kwalimu voina gera Velekou Iesu wailanai, ia mapene waikule tomanai. 20 Taunatauna, ai gema veagi e verere kwalana gomi.