13
Rova taura karora pita kamonagira
Taunilimalima maparara kaomani gena vevai rorirorina kapulenai pia maguli e pia kamonagi-venia. Kwalana kaomani poluna ta ati etaluna, na Palagu na evega-rugarato e rorirori iwavagina evenirato kaomaniramo getaluna. Vovetaina gaurai kaomani geria kila erugarana e ekilagi-piatogarana talimana na Palagu na evega-rugarana talimara erugarana e ekilagi-piatogarana. Vokala pene kalaa talimana matotaunamo kala rakava talimanai evevega-agona, e evevega-metauna.
Vegitatago pa kaomani talimara na kala rorirori talimara ati gevega-kalirana, na ira gekala-leana talimara gevega-kalirana. Pene gomi goririwana, tipo pio talu-lekwalekwa, kaomani talimara kalira na ragai pio kali nogotina genai, kala rorirorimo pio kala. Vovetaina pio kala ia na pene vega-ragemi. Kaomani talimara Palagu gena vetugunagi geago-venina, gomi nama pio rawali ulanana geinaguluna. Na pene gomi pio kala lea genai, pio kali kwalana ripami, kaomani gimanai veagirori kativana egapi-tagoana. Palagu na ati eveni-kawaato, na ia vetugunagina eago-venina, kepi talimara geria kala rakava voira pene venira ularana. Gaura pakurai kaomani geria vegitatago kapulenai pita maguli e karora pita kamonagira. Ati kepi voira pia veniramo kalirana, na aorai maki taripana, kala namara pita kalara.
Gomi vovetainai gaurai gotakitina. Kaomani takiti goveniana, kwalana kaomani Palagu gena vetugunagi geago-venina talimara. Ira geria taim maparana vegitatago inaguluna gekalaana. Magemi gapitore genai, pio vega-voira. Pene rogoti goro takiti genai, pio veni, moni reketa rogoti goro veni genai, pio veni; vekuparage genai, pio vekupa-rage: Venugagi-rage genai, pio venugagi-rage.
Pio veulamagi, kwalana toma pekwara
Taukavami ta genai gemi gapitore ragai pene mia, na gapitore kwapunamo pene mia ea: Taukavami pio ulamagi vanagivanagira. Kwalana taukavana eulamagi-veniana talimana na Palagu gena rova maparana ekwalanaana kalana ekalaana. Erovara ea: Ragai pono veopa-lema; ragai pono vagivagi; ragai pono lema; talima reketa geria rinaga ririwamagira ragai pono kala; rova reketa maki, voira maparara erova kwapuna na egapi-koukourana: “Lagamu talimana pono ulamagia, goi matotaumu oveulamagina vetaina.” 10 Ulamagi na lagana talimana ati evega-rakavaana. Gaura pakurai gau kamu iwavagina Palagu gena rova aonai ulamagi, kwalana taveulamagina pakunai, rova maparana takwalanaana.
11 Ekala pio kalaa, kwalana elagani kolemana ripami. Lagani warau pekwara, gaurai iokero maitu na. Kwalana ita vega-magulira tomana warau pekavinagi-vagi, ati vokunenai, Keriso tagapi-rageato tomana kapunai vetaina. 12 Pogi roli eaikina, garo gena rage pakunai. Gaura pakurai mukuna kalara ita tao-talira, maeka rapugara ita ligo-kaura, vetali talimara na vetali rapugara geligo-kaurana vetaina. 13 Kala namaramo ita kala, lagani ai gelakana talimara vetaira. A ragai ita velekwa kawakawa e niuniumo ragai ita vega-tiligaa, ragai ita kala kawakawa e ragai ita mata poraga, ragai ita galamagalama e ragai ita vekilagi-ketoketo. 14 Na ita Velekou Iesu Kerisomo ita ligoa, rapuga taligo-kaurana gelegelenai. Taunipara gena ririwa kalara rakavara kalakalara tugamagira ragai ita gapi-ragera.