12
Gare e vugae vetaina gauna para ati keikeina
Aonai nuga-ketovagi vegailiana kamuna ta kupai ematagaito: Gare ta, garona everapugato, na uve gagena kapulerai, e mitiu gagalana ruala kraon vetaina, ia repanai gevetao-gegelagito. Ia matinagena, e roli egapiwai, vovetaina gaurai melo gapi vitinana egapiato, elailaiwai.
Ne nuga-ketovagi vegailiana ta kupai ematagaito: Vugae vetaina gauna para, kalovakalova, repana maparara taulatoi kwapuna, varuna maparara gagalana (10), e kraon taulatoi kwapuna repa kwapurakwapura atarai kwapurakwapura taokau. Ia givunana kupa mitiura toitoira geriana kwapurakwarpura tanoparai eralo-piarigorato. Ia vogare, roli egapiwai, wailanai erugato, pene gapi, atilovana kivani pene gapia, pene gania gaurai. Gare egapito aonai, melo evega-walaato. Vomelo na tanopara irauirau petera maparara auri tokina na roe nea pene vaira matiavuna kamuna ria. Ne melo emagulito na geraka-gapi-kwaravagiato, Palagu e gena terona wailanai gevua-agoato. Vogare Palagu na gena ekala-maavuato kapuna tanoleanai ekali-agoto. Vonai pia gita-tagoa e pia gupua toma maparara raganana tinavu ruala gagalataula toitoi (1,260).
Ne kupai vetali ta ewalato: Maikolo magena aneru ria vugae vetaina gauna para gevetali-veniato, ne vugae magena aneru na maki ira magevetali-venirato. Na vugae vetaina gauna ati ekwalimuto, gaurai kupai ati geria kapuai gevega-agorato. Vovugae vetaina gauna para ati keikeina, kunena na vegata warowarona, arana “Tiapolo” pa “Satani,” tanopara maparana eopaato gauna, geroli-atiato, e tanoparai gepia-rigoato. Gena aneru maparara maki ia ria gepia-rigorato.
10 Ne kupai karo kamuna ta eveguputo akamonagiato, netiwato, “Ewagumona ita gera Palagu gena vevega-maguli, e gena tiavu, e gena vegita-tago kamuna, e gena Keriso gena rorirori kamuna warau pekwara. Kwalana Palagu wailanai ita walakavara pogi e lagani evega-vekwakunagirawai gauna warau pege pia-rigoa. 11 Ia ita walakavara na Mamoe Natuna, (vekapawai mamoena), ralana e ia gena kila taunataunara gevaravaragirawai, gaurana gekwalimuto, pe gevega-ketoato. Geria maguli ati getugamagirato, pene ago, geve kwaregato. 12 Kupa o, e kupai gotaluna talimami o, pio verere! Na tanopara e rawapara gomi vetugami kika! Kwalana Satani gomi gemi ai warau pewati-rigo, aona paru na pevonuvonu-rage, kwalana ripana, ia gena lagani warau pekupa-vagi.”
13 Vovugae vetaina gauna eripato, ia tanoparai gepia-rigoato laganinai, melo evega-walaato garena mulinana eagoto. 14 Na vogare gamoga ati keikeina vanena ruala Palagu na eveniato, tanoleanai, ekala-maavuato kapunai, pene lovo-ago ulanana. Ia vonai rigolo toitoi makavana pia gita-tagoa e pia gupua ulanana. Kwalana vonai vugae, e vowarowaro vetaina, ati gelegele pene gapi-kaulagia. 15 Ne vugae, warowaro rakavana, pokana na nanu egalu-atito noo gapata vetaina. Ia eririwato vogare vogapata na pene gugutua netiwato. 16 Na tano na vogare eveakavaato, kwalana tano evekala-pakato, ne vugae pokana na elakatito nanuna maparana enonoato. 17 Ne vugae vetaina gauna na vogare eparu-veni-rakavaato, ne eagoto, vogare petena, Palagu gena rova kilara gekwalanarawai e Iesu gena varavara kilara gevega-taunataunarawai talimara maparara evetali-venirato. 18 Ne vugae kone ai everugato.