6
पाथाए पोस्‍तोकोताव छापर ओराफैव
हाःत ज़ नो पाथाए नो सात गोता छापरानी प़ाइँरानी ङ़ाताव छाप ओफैव ङारँःके। नो छाप ओफैव प़ाइँना नो चार जन्‍तु स्‍यासोरानी तोबोए ओर्गा नम ओगर्जिज़्‍याव मिताव गर्जिद, “आदा हुन्‍के,” है ओदाँज़्‍याव ङाथैके। होदा ङाभाल्‍सिक तोबो पालो घोरालाई चेप्‍सिउ उकुइत ली ल्‍योलाई ङारँःके। नोलाई तोबो मुकुत एकेर। नोए ननी बाद ओङ़ालाव परिउ भरी याहारैनाक्‍यो।+
नकिन फरी नो पाथाए, होए उछींताव पोस्‍तोकोताव छाप ओफैवत नो चारता जन्‍तु स्‍यासोरानी तोबोए, “आदा हुन्‍के,” है ओदाँज़्‍याव ङाथैके। हाःत ज़ होदा ङाभाल्‍सिक तोबो घ्यामो घोरा पुलुस्‍द उहुज़्‍याव ङारँःके। नो घोरा चेप्‍सिउलाई आव मानुवाताव मिँरालाई माखैन्‍या जैद या याल सैःसिउ परींन्‍या हक यासिउ उलिज़्‍याव। नोलाई तोबो घ्योःव तरवाली ब यासिउ उलिज़्याव।+
नकिन फरी नो पाथाए नोनी निछींताव पोस्‍तोकोताव छाप ओफैवत नो चारता जन्‍तु स्‍यासोरानी तोबोए, “आदा हुन्‍के,” है ओदाँज़्‍याव ङाथैके। होदा ङाभाल्‍सिक तोबो मोलो घोरा चेप्‍सिउ उकुइत तौला ल्‍यो ङारँःके।+ नो चारता जन्‍तुराए खार्नी तोबो गा अइ लिद ओपाँज़्‍याव ङाथैके, “तछाकाव जेलाए जम्‍मा तमानु ताम, की स़ोंमानु चिका तान्‍या ले। म़ास स़ोनो दाखमद्यलाई ते चलैन्‍या माःक।”
नकिन पाथाए नो स़ोम्‍लोराए याछींताव पोस्‍तोकोताव छाप ओफैक नो चारता जन्‍तुरानी प़ाइँरानी छींतावए, “आदा हुन्‍के,” है ओदाँज़्‍याव ङाथैके। होदा ङाभाल्‍सिक तोबो पींल्‍यासो घोरा चेप्‍सिउ ङारँःके। नोए उमिन ‘सैःन्‍या’ उलिज़्‍याव। नोए उछीं उछीं नर्ग ब उहुज़्‍याव। नोनिलाई आव मानुवातावरालाई चार भानी तभालाई तरवालीनी, अनिकालनी, बेथारानी, ला निमरानी सैःन्‍या हक यासिउ उलिज़्‍याव।+
नकिन पाथाए नो चारता छापराए याछींताव छाप ओफैक परमेस्‍वरए ओपाँत साची यावर यारासैःवराए यापुरूसर स्‍वर्गताव थान धूँल ङारारँःके। 10 नो पुरूसर बनै चोइस अइ लिद याक़िज़्‍याव, “अ सतलाव छैंव माहान गेप्रभु, नँ न्‍याय दाद मानुवातावराए गेलाई सैःद गेझी सोभोद यायासिउ गेखिस खर्क फेरैद नयासिरिज़्याव?” है यालिज़्‍याव। 11 हाःत ज़ नो पुरूसरालाई पालो क्‍वा तोबो तोबो याद, “जे मिताव परमेस्‍वरए उमिनताव यारासैःरिज़्‍याव जेनैंर यामादुमा पै जे जाँवा सहिद कींव ताके,” है यारादोव ङाथैके।
12 नकिन नो पाथाए नो पाँच गोता छापराए याछींताव छाप ओफैव प़ाइँना नाम भरी थोनो·सिके, निमी ब मोलो फेरवा स्‍यासो मोल मोलो ज़ ताके, स़्यावै ब झी मिताव घ्याम घ्यामो ताके।+ 13 घ्योःव बतासए सींर ओराहर्लैक सीं सैर ओरासतेज़्‍याव मिताव नमताव सोरोर ब नामल तेकेर।+ 14 नम लो माँःती रूल्‍सिके, हाँर तापुर यापोनी ज़ भोस्‍द बाकेर। 15 मानुवाताव राजार, मिँराए याघेप्‍पार, यासेनापतीर, धनीर, हक दैवर स़ोनो बाँदार माबाँदार हाँ खँ जीदा, पुप जीदा म़ोंसिनाद,+ 16 नोराए, “आव हाँर पहरर गेतर्त तेद गेलाई कप्‍द सिंहासनत च़ुसिद लिज़्याव राजा स़ोनो पाथाए उरिसनी याम़ोंसिकिन ताखेहो।+ 17 नोनी निरिस सोभोन्‍या छ्याम हुद ले, नोनी निङ़ाक सु ची उरहिधुरिज़्‍याव?” है यालिज़्‍याव।+
+ 6:2 6:2 जक १:८; ६:३,६ + 6:4 6:4 जक १:८; ६:२ + 6:5 6:5 जक ६:२,६ + 6:8 6:8 इज १४:२१ + 6:12 6:12 यसै १३:१०; योए २:१०,३१; ३:१५ + 6:13 6:13 यसै ३४:४ + 6:15 6:15 यसै २:१९,२१ + 6:16 6:16 होसे १०:८ + 6:17 6:17 योए २:११; मला ३:२