9
नकिन नो चारताराए याछींताव चाकर्‍याए ओभोंकर ओतबोत नमतिन तोबो सोरो नामल ओतेव ङारँःके। नो सोरोए उकुइत फरी सुन्‍द मुन्‍दौ भल्‍खादालाव साँचा यासिउ उलिज़्‍याव। नोए नो भल्‍खादालाई ओफैक बनै घ्योःव मेंःनी पुलुस्‍ज़्याव म़िकुइए सुम्‍ला स्‍यासो पुलुस्‍द नमत बाद निमीलाई लाम लुम कप्‍द चुम चुमो जैक्‍यो।+ नो म़िकुइनी नाम भरिल स॰ल॰र पुलुस्‍केर। नोरालाई बिछी मिताव दा·न्‍या सक्ती यासिउ उलिज़्‍याव।+ नोरालाई आव मानुवाताव छीर सींर स़ोनो पींव भरिलाई कैज़ माजैद, याचाँदीत परमेस्‍वरए ओछाप माल्‍यो मिँरालाई वाज़ दुख यान्‍या हक यासिउ उलिज़्‍याव।+ नोरालाई सैःन्‍या हक ते यासिउ ओमालिज़्‍याव, अइज़ पाँच मैना पै दुख याद थलैन्‍या वाज़ उलिज़्‍याव। नोराए याराएज़्‍याव दुख बिछीए ओराकैकाव उहुर्ज़्याव मिताव दुख ओताज़्‍याव। नो बेलाक मिँराए ‘इताव दुखर ओताज़्‍याव देखा बुरू सिन्‍या ओताकिन ताखेहो’ है लिन्‍या लेर। खाली नोर सिन्‍या बेला ओमाहुवा पै सिउ दैन्‍या मालेर।+
रँःक ते नो स॰ल॰र लरैंदा बान्‍या झाःसिद लिज़्याव घोरा स्‍यासोर यालिज़्‍याव। नोराए याङ़ैत सुने मुकुत मिताव जासिसिउ, याङाः मिँराए याङाः मिताव उलिज़्‍याव।+ नोराए याचेम मेंमाराए याचेम स्‍यासो उलिज़्‍याव, याहा लाराए हा स्‍यासो उलिज़्‍याव।+ नोराए याछातीत झँए पाता मिताव जासिसिउ उलिज़्‍याव। नोराए याकरर याचलैक घोरार लरैंदा गद्दी स़ेल्‍द याधोंःनाज़्‍याव मिताव गा ओथास्‍ज़्‍याव।+ 10 नोराए यार्मेः बिछीए ओर्मेः मिताव ओधास ल्‍यो उलिज़्‍याव। नत ज़ मिँरालाई पाँच मैना पै दुख यान्‍या सक्ती उलिज़्‍याव। 11 नोराए याङ़ैताव राजा भल्‍खादाल लिज़्‍याव चाकर्‍या ज़। नोए उमिन हिब्रू खामनी ‘एबाद्दोन’, ग्रीक खामनी ‘अपोल्‍लियोन’।
12 नो भोंकरए ओर्गाए ओरैव उस॰कताव थैए माँतकन नो ज़ ओल्‍यो। फरी थैए माँतकन रैन्‍यानी अझ ऩेब्‍लो भोंकरनी लिज़्‍यानी।
13 नकिन नो पाँच जनाराए याछींताव चाकर्‍याए ओभोंकर ओतबोत परमेस्‍वरए ओङ़ाकाव सुने थानकाव चार चोंच्‍याकाव स्‍यारँःराए खार्नी तोबो गाए+ 14 नो भोंकर तप्‍ज़्‍यावलाई अइ ओदोज़्‍याव ङाथैके, “नो घ्योःव यूफ्रेतिस भैलाव सुर्सिउ चार जना चाकर्‍यारालाई यापला·नाके,” है ओदोक ते, 15 यापला·नाक्‍यो। नोर मिँ भरिरानी स़ोंभानी तभा भरिलाई सैःन्‍याए जूँनी नो साल, नो मैना, नो छ्याम, नो घन्‍ताक पै नक ज़ झाःसिसिउ यालिज़्‍याव। 16 नोराए घोरा चेप्‍न्‍या याफौजीर बीस करोद लिज़्‍यार है यालिज़्‍याव ङाथैके।
17 नो झजल्‍किद ङारारँःव घोरार स़ोनो नोराए यातर्त बान्‍यार ङारारँःक नो घोरा चेप्‍ज़्यावराए याछातीताव याजासिज़्‍याव पाता गन्‍धकए ओमेंः स्‍यासो घ्याम घ्यामो स़ोनो पीं पींव उलिज़्‍याव। याघोराराए याङ़ै लाराए ङ़ै स्‍यासो उलिज़्‍याव। यायाःनी मेंः, म़िकुइ स़ोनो गन्‍धक उपुलुस्‍ज़्याव। 18 नो यायाःनी पुलुसो मेंः, म़िकुइ स़ोनो गन्‍धकनी मिँ भरिरानी स़ोंभानी तभा भरिलाई याराखेम्‍केर। 19 नो घोराराए यासक्ती यायाःत ब उलिज़्‍याव, यार्मेःत ब उलिज़्‍याव। नोराए यार्मेःत घुलए ओङ़ै स्‍यासो उलिज़्‍याव। ननी ज़ मिँरालाई खदम याराख्याकेर।
20 हितावत मनी नो ऩुल्‍पा ऩुल्‍मानी बाँचिउ मिँराए ङ़ादाङाव यादोज़्‍याव माचाव याय़ेन माऱास्‍केर। नोराए दै देवताराए यासेवा दान्‍या ब माऱास्‍केर। कुइए जैसिउ सुन चाँदी, पितल, सीं लुँ, आरा उरू मालिज़्‍याव, माथैज़्याव स़ोनो मारँःज़्याव अङग्‍या सेवा दान्‍या ब माऱास्‍केर।+ 21 मन्‍तर तन्‍तर दान्‍या, मिँर सैःन्‍या, कुन्‍या, पातर्‍या पातर्नी जैसिन्‍या ब माऱास्‍केर।
+ 9:2 9:2 उत १९:२८ + 9:3 9:3 प्रस १०:१२-१५ + 9:4 9:4 इज ९:४ + 9:6 9:6 अयू ३:२१; यर ८:३ + 9:7 9:7 योए २:४ + 9:8 9:8 योए १:६ + 9:9 9:9 योए २:५ + 9:13 9:13 प्रस ३०:१-३ + 9:20 9:20 भज ११५:४-७; १३५:१५-१७; दान ५:२३