15
Nee odoowo goo ee
diya goolone ka debee
Esiga tei too ma kulodu kibiloso debeli odoo iyo, tei too kibile poogoo odoo ee pidilei tekepo. Osoloso iso nediliyo ibano goolone hedebe iso goomoga goo ee tolone na debee. +Esino ibada odoo diya goolone, iyo diba medee pidilone dabalai tekepo, diba goomoga sabolo dobolone, diayo tei too ma kulodu kibiloso dabalame. +Bei, Keliso eyo goomoga goo ee tomo sile. Kelisoye Godee mapoo taka goo maga, Godeeyo to booka mapoo hogugu oso egeesee takooso,
“Edebeeyo no tokenee sisiga,
yayo a tokenee sisiso,” diso.
+Esiga goo susuga ee Godeeyo to booka mapoo daga hoogoo olo hoguguso, imapoo eligilone iba pidilame. Goo egeesi maga iyo mesie sabolo dobolone, Godeeye imapoo gie badeli tenelai mapoo dulone dobolone ka balaga moloso.
5-6 Esiga tei too ma kulodu medee kibiloso dabalai goo sabolo, osoloso emegei pidilei goo sabolo Godee maga imapoo ka siboso. Esiga ayo Godee mapoo taka, niyo Yesu Kelisowo goo ogoloso ee dodolone, nima kulodu goo goolee medee hedebe oso ka malame. Osoloso niba nisono susuga hodobo ibada Lodee Yesu Kelisowo Ama Godeeyo hu dokodoo poudoolone dabalame.
To tekepo ee Yu odoo sabolo osoloso
Yu odoonee diba pidilame ka moloso
+Esiga Kelisoye niba idoo, egeesee solone niba nosee nee odoo ide. Niyo egeesee solone doga, edebeeyo goo hagee ogoloso Godeeyo hu dokodoo poudileiso. +Esiga ayo nimapoo taka, Kelisoye Yu odoo ee halo mesilone tou teli odoo doloso badalame simiso, Godeeye dia amawe dio mapoo to edidi magoo goo ee tobuloso moodeli goo ee eligilame. +Osoloso Yu odoonee oso Godeeye dimapoo sooloo deli goo eligi maga o hu dokodoo poudulame. Bei, Deibidiye Godee mapoo taka goo ee Godeeyo to booka mapoo hogugu oso egeesee takooso,
“Esiga ayo Yu odoonee dima kulodu badolone nee hu dokodoo poudileiso.
Osoloso goomoga kosaiya poulone badolone nee hu dokodoo poudileiso.”
10  +Osoloso Godeeyo to booka mapoo hogugu hee hagoso egeesee takooso,
“Yu odoonee niba, Yu odoo sabolo hedebe doloso goomoga dokodoo poude.”
11  +Osoloso Godeeyo to booka mapoo hogugu hee hagoso egeesee takooso,
“Yu odoonee niba, Godeeyo hu dokodoo poude.
Osoloso odoo susuga goomoga kosaiya poulone o hu dokodoo poudeye dee.”
12  +Osoloso Aisayaye egeesee hoguguso,
“Wiligi odoo hagoso Yesi* o bala ma kuloduga sibileiso,
yayo Yu odoonee ee wiligi doloso badalame.
Osoloso Yu odoonee oso yimaga gie badeli talame dulone dobolone balaga malaiso.”
13 Niyo gie badeli teneli Godee mapoo tei too goo maga, yayo nimapoo mesie sabolo, osoloso goomoga sabolo oso nimapoo toowa doloso meleye dee, Dio Tei oso kitulugu maga nimapoo Godeeye gie badeli tenelai mapoo dulone dobolone balagamologa, nimapoo goomoga egee molo oso toowa doloso malame.
Poloye o tou maga taka
14 Esiga tei telaga odoo emegei, a tei toso, goo tekepo oso nima kulodu toowa doloso moloso. Osoloso a see tei toso, niyo Kelisowo goo ee medee gooleedoloso, see nee odoo pidili to oso nei pidi nei pidi dolone debeli goo ee, niba olo gooleedooso. 15 Esino goo susuga hagee niyo boobado bigiyaga, ayo to hogugu hagee ma kulodu nimapoo weliga ka yiligebiga. 16  +Bei, Godeeye sooloo dolone pidi goo maga a Yesu Keliso o tou teli odoo diso, ayo Yu odoonee dima kulodu tou talame. Osoloso a Godee ogo odoo ogo doloso domo badeli odoo masi tou mesie tolone, Godeeyo to tekepo ee takomo silame. Esiga Dio Tei oso kitulugu maga, Yu odoonee diba Godeeyo dalame peegoo pi magalaiso. Goo egeesi maga diba Godee mapoo goomoga teneli emegei di bi masi malaiso.
17 Esiga ayo Yesu Keliso sabolo hedebe doloso badolone, Godeeyo tou too maga a goomoga sabolo ka badoso. 18 Egeesi ma kulodu ayo goo abo maga takalaime. Esino hedebe Kelisoye amaga tou tolone ayo taka maga, osoloso ayo goo moodoo maga, Yu odoonee oso Godee mapoo tei too goo ee ayo ebilega woola takalaiso. 19 Osoloso ayo Dio Tei oso kitulugu maga goo toowa opusomo di moodoo ee ogoloso, diayo Godee mapoo tei tooso. Esiga ayo Kelisowo goo maga to tekepo susuga takomo silone, Yelusalem maga bei mooloogooloso abaga dino Ilulikum mi mapoo dileso koodobiaso. 20  +Esiga a diya goomogoso, Kelisowo goo dule poogoo mosobia omapoo dileso to tekepo takomo silame. Egeeseelone a koo goomegeli, odoo heeso omou segei mapoo ayo moso tegelai.* 21  +Bei, Godeeyo to booka mapoo hogugu oso egeesee takooso,
“O goo gooleedele poogoo odoo oso o goo ee gooleedalaiso.
Osoloso o goo dule poogoo odoo oso o goo duloso medee gooleedalaiso.”
Poloye tei telaga odoo Loum mi mapoo
debeli ee agala dilame goomoga
22  +Goo egeesi maga ayo to tekepo takomo silone, niba agalame sibilei biame egele. 23 Esino ayo mi hamapoo tou too ee olo hosudooso. Esiga ayo sibileso niba agalai goomogoso. Bei, ayo dugo abo ee ma kulodu niba agala sibilame goomegeliso. 24 Esiga a Spein mi mapoo dulone Loum mi omapoo sibileso niba agalai goomogoso. Egeesi ma kulodu ayo goomoga sabolo biame deiyepo nibolo hodobo badoboso, see Spein mi mapoo dilame seega, niyo a pidi. 25  +Esino ayo nimapoo sibilei ee epedee mologa, Yelusalem mapoo tei telaga odoo mapoo emegei di bi todileiso. 26  +Bei, tei telaga odoo Makedoniya mapoo debeli odoo sabolo, osoloso Akaya mapoo debeli odoo oso Yelusalem mapoo tei telaga bi mauwe odoo ee pidilame molee mooloogoloso amapoo teneeso, ayo dimapoo todilame. 27  +Esiga Makedoniya odoo sabolo, osoloso Akaya odoo oso goomoga sabolo molee hagee mooloogooso. Bei, Yu odoo dimaga gie badeli pidilei goo ee Yu odoonee dimapoo simiso. Esiga see diayo nei biso Yelusalem mapoo debeli tei telaga odoo ee pidilei tekepo diso. 28 Esiga emegei di bi diayo mooloogoo ee ayo todileso Yelusalem odoo mapoo teneloso, see Spein mi mapoo dulone domopoo niba agalaiso. 29  +Esiga a gooleedooso, ayo nimapoo siboga, Kelisoye kitulugu maga ayo goo tekepo toowa nimapoo moodoolaiso.
30  +Esiga tei telaga odoo emegei, ibada Lodee Yesu Kelisowo hu maga, osoloso Dio Tei oso sooloo dala maga ayo nimapoo ka howaso, niyo mo tou su ee tolone, niyo tei medee a halo Godee mapoo takolone ka dabalame. 31 Egeeseelone niyo Godee mapoo takeeye, Yesu mapoo tei tele poogoo odoo Yudiya mi mapoo debeli oso amapoo dala teneeyaga. Osoloso see takeeye, ayo molee Yelusalem mapoo toduga, tei telaga odoo Yelusalem mapoo debeli oso ogoloso goomogalame. 32 Esiga Godeeye goomogoga, a goomoga sabolo nimapoo sibileiso. Osoloso ayo nibolo hodobo badolone, hasaloso see kitulugu talaiso. 33 Esiga ayo Godee mapoo taka, mesie teneli Godeeye nibolo hodobo badalame. Goo hagee tei goo.
+ 15:2 1Kol 10:24, 33 + 15:3 Psa 69:9 + 15:4 2Tim 3:16 + 15:7 Loum 14:1 + 15:8 Mat 15:24 + 15:9 Diye 3:25; Psa 18:49 + 15:10 Deut 32:43 + 15:11 Psa 117:1 + 15:12 Isa 11:10; Yili 5:5 * 15:12 Yesi hagee, wiligi odoo Deibidiyo ama. Yesi dio Deibidi dio doboso wediaso. Osoloso dugo bei poogoloso hamamee Yesu soomagooso. Yesu yo Yesi bolo bala hedebe. + 15:16 Loum 1:5; 11:13 + 15:20 2Kol 10:15-16 * 15:20 goo eyo bei ee, mi omapoo odoo heeso Godeeyo tou olo bei mooloogoo mapoo see Poloye dileso domo abaga bei mooloogalai, yo koo goomegeli. + 15:21 Isa 52:15 + 15:22 Loum 1:13 + 15:25 1Kol 16:1-4 + 15:26 1Kol 16:1; 2Kol 8:1; 9:2, 12; Diye 24:17 + 15:27 1Kol 9:11 + 15:29 Loum 1:11 + 15:30 2Kol 1:11; Kol 4:3; 2Tes 3:1