11
Ŋic â ŋokac fuŋne-nâŋec
No Kristore hata âtehuc bâjâpeekopac, eme ŋoŋe iŋuc jaha nore hata âtehuc bâjâpecnunšepieŋ. Ŋoŋe wiac ebac epo Irec manasu-fârehuc mumutâc dâŋnanere sâcko jueŋgopieŋ, irec manape biaŋkekac. Eme ši moc mupe mananiŋ, Kristo e ŋicte kâcɋene, ŋic e ŋokacte kâcɋene, Anutu e Kristore kâcɋene. Ŋic moc e qârufac rojuhuc numuocmu me Anuture micdâŋ mufuaocmu, e kâcɋene-ticne mimi qaqa ecneocmu. Á ŋokac moczi qârufac tâmiric juhuc numuocmu me Anuture micdâŋ mufuaocmu, e iŋuc jaha kâcɋene-ticne mimi qaqa ecneocmu, erâ ŋokac kosa jujune qizec-jeŋic rokicne jaŋehec sâc mocjaha eocmu. Irec ŋokac moc qârufac tâmiric jume qizec rocnezo. Me ŋokac moc e irec mimierâ qizec susuc-ticne sakareocmuzi qârufac rojuzejec. Ŋic e ine qizectuc juzejec. E Anuture hawari â Anuture eri tofa bakicne irec. Ŋokac e ine ŋicte eri tofa bakicne. Ŋic e ŋokactaonec mi rokicne, ŋokaczi ŋictaonec rokicne. Ŋic e ŋokacte erâ mi bâfuakicne, ŋokac e ine ŋicte erâ bâfuakicne. 10 Ŋokac e ŋicte wahamicne jukacte irec ma moc qârufac hâcne rojuzejec, mâc jume aŋelo jaŋe honepie sâqorezacte.
Ŋic â ŋokac mitire tutumaŋko pectâc fisizo
11 Erâ sifu ŋic e mocbuc-ticne juju â ŋokac e mocbuc-ticne juju i Wofuŋte maio mi fokac. 12 Ŋokac e ŋictaonec rokicne, iŋuc wâc ŋiczi ŋokackonec fua sawec eeŋgopeneŋ. Erâ wiac i sasawa Anuturaonec. 13 Ŋoŋe ŋaŋac mana honeniŋ, ŋokac moc qârufac tâmiric juhuc Anutu numucneme sâckeocmu me? 14 Á ŋic moc e qizec susuc šoricne rojume iŋuc jaha honepie mi sâckeocmu, irec fuŋne mârâc miti tâmiric juhuc wâc manambiŋ. 15 Á ŋokac moc qizec susuc šoricne rojume e ine honepie biaŋkeocmu. Qizec susuc šoricnezi qârufac-ticne eekac. 16 Moc e dâŋ ši qâsuazo murâ šiŋuc manazejec: Mâsi i nâŋe â Anuture kikefuŋ gâcne mi bajueŋgopeneŋ.
Mitire tumaŋnehuc nânâ nowanâŋ gowanâŋ embiŋ
17 Wiac moc ši ine mana-ŋarepe bahacnehec eha uŋ sawaŋ eŋarehuc mupe: Ŋoŋe tumaŋnehuc maŋ biaŋ qaqac mi ehuc maŋ bâbâsâqorec eeŋgopieŋ. 18 Erâ mitire tumaŋnepie ŋondeŋ-ŋeŋicko fâfâuc fuaekac, iŋuc nazapie manape jâmbomac tinac ekac. 19 Erâ fâfâuc i mâc mâcne, ŋoŋeraonec wenizi mitio sanaŋkeŋgopieŋ jaŋe fua tâcneniŋte hâcne fuakac. 20 Eme ŋoŋe Wofuŋte Tiwâ nâniŋte tumaŋnerâ hesifuckeeŋgopieŋ. 21 Ŋaŋacne nânâ bafisirâ boki mi bahuc fâro erâ buc buc nâpie moc e hâmoekac â moc e gapecmâc nâekac. 22 Hâc, ŋaŋacne fic basahuc iŋuc eeŋgopieŋ me? Ŋoŋe nânâ opâ nâzo murâ ira nanšapiŋ¡ Wemocte Anuture gurufâc jaŋere manapie wawahane eme hapetac busâqoc ejareeŋgopieŋ? Wemo ŋazape? Mumbiaŋ-ŋopape? Wiac kecirec mi mumbiaŋ-ŋopazo.
Ŋafe Tiwâre dâŋ
23 No Wofuŋtaonec hâcne ropo i ŋarepo wâc. Ine šiŋuc: Wofuŋ Jesu e Judazi doc bawec ŋafe ira poroŋ rorâ 24 daŋge murâ bazurâ muwec: “Kecši fâri-nane, ŋoŋere due bahuc qikiŋnekicne. Nore manasuhuc iŋuc nâhuc junšepieŋ.” 25 Poroŋ nâpie waiŋ râqâc iŋuc jaha rorâ šiŋuc muwec: “Râqâc kecšira šâšâfic ɋâricnere socnane ŋekac. Nâniŋmu sâc nore manasuhuc iŋuc nâhuc junšepieŋ. 26 Ŋoŋe poroŋ â waiŋ i nâniŋmu sâc Wofuŋ hâmoc biŋe-ticne mutaniŋkehuc juhapie risieocmu. 27 Irec moc e poroŋ â Wofuŋte waiŋ i enšaŋauc ecnehuc nâocmu, e Wofuŋ fâri â socticne nâsifuckeme kiŋnehec eocmu. 28 Irec moc e poroŋ â waiŋ nâzo murâ qanaŋ maŋticnere fuŋne hone manac ehuc bajaŋgeŋkerâ nâzejec. 29 Moc e Wofuŋte fâri hone šâŋitac mi ehuc nâocmuzi kiŋticne nâfuaocmu. 30 Ŋoŋe iŋuc hâcne eeŋgopieŋte huc dodoc â huc šâic boc eŋareekac, â gâcnezi biac hâmocko foŋgopieŋ. 31 Nâŋâc nâŋâc fuŋne-nâŋec bataniŋkenšapeŋ muzac, Wofuŋzi mi bataniŋkezac. 32 Qâoma epene ine Wofuŋzi fuŋne-nâŋec bataniŋkehuc bâtiŋ-nâpoocmu, miti tâmiric jaŋehec juku behec-nâpome sipirickenšipeŋte iŋuc hâcne enâreocmu.
33 Âgofâc-nane, ŋoŋe tiwâ wirec nâniŋte tumaŋnerâ woŋec ŋehapie fisi-fârepie fuŋkenšepieŋ. 34 Moc e nânâre boc ecneme qanaŋ e jahacne ficko nâzejec, tutumaŋ bâbâsifucne epie okacne fua-ŋarezacte. Dâŋ gâcne i no nahac fârâ mutâcne-ŋarepemu.