8
Biaŋkekicnezi Mârore hata âtezo
Eme Jesu Kristohec jueŋgopieŋ ŋic i jaŋerao sâqocnere okacne mumutara-jare moc mi fufuane. Kristo Jesure erâ juju bâfua-nâreekac Mâro hâcne, ere sâcmutâc dâŋzi sâqocne â hâmoc irec sâcmutâc dâŋ bârârie-nârewec. Sâcmutâc dâŋ e maŋraŋɋa-nâŋeczi tâpirine bawahame nâŋâcnao gie bâipiewec. Irec Anutu e šiŋuc ehuc maŋraŋɋa sâqocne-ticnere tâpiri qame wahawec: Ŋokâ-ticne soreme sâqocne bapa nâŋâcne sahac hawari rorâ sâqocnere due bawec. Ine maŋraŋɋare hata mâcne, Mârore hata âteeŋgopeneŋ nâŋâcnao sâcmutâc dâŋrereŋ biaŋ fua-fâreocte iŋuc ekicne. Juju raŋɋare hata âteeŋgopieŋ jaŋe maŋ mamanasu-jeŋic juju raŋɋare wiacte foekac, â Mârore hata âteeŋgopieŋ jaŋe maŋ mamanasu-jeŋic Mârore wiacte foekac. Maŋraŋɋare wiacte manasuhuc sisipiric bâfuazo, â Mârore wiacte manasuhuc juju â wama bâfuazo. Maŋraŋɋare wiacte mamanasu izi Anutu kisâ ecneekac. Ehuc sâcmutâc dâŋticne mi dapecneekac, i wemo-ticnezi sâcne ezac¡ Maŋraŋɋahec jueŋgopieŋ jaŋere Anutuzi takickeekac.
Anuture Mârozi maŋŋeŋicko fic hae ewecko ine maŋraŋɋaopec mâcne, Mâroraopec utuckerâ jueŋgopieŋ. Moc e Kristore Mâro tâmiric juocmuzi ere ŋicbiŋe mi juocmu. 10 Kristozi maŋŋeŋicko jukacko sahac-ŋeŋiczi sâqocnere erâ hâmoc ruckekac, â maŋ qâqâtâc-ŋeŋiczi ine kiŋfâsâc bacŋopakicnere juju ruckekac. 11 Eme Jesu hâmockonec bâɋârewec Anutu hâcne, ere Mârozi maŋŋeŋicko ŋeŋe juju ekacko, Kristo Jesu hâmockonec bâɋâreweczi maŋŋeŋicko Mâro-ticne jukac ere erâ sahac-ŋeŋic hâmocne i iŋuc jaha bâɋâreocmu.
Mârohec erâ Anuture naru motecfâc juzo
12 Âgo bureŋ, irec hâcne maŋraŋɋazi wemo nâre tahac eekacte nâŋâc tofa bazucnehuc ere wiacko qohotanaŋmu? 13 Ŋoŋe maŋraŋɋare wiacko qohotaniŋmuo sipirickeniŋmu. Á Mârore tâpirio sahacte dâŋ qaniŋmuo ine juju sâcne jurašihuc juniŋmu. 14 Anuture Mârozi de âsic ejareha jueŋgopieŋ jaŋe hâcne Anuture naru motecfâc. 15 Anutu e Mâro ŋarewec i kiŋaŋ qaqafâcne juhuc harierâ hâhâwic bacneniŋte mâcne, naru motecfâcne erâ juniŋte ŋarewec. Irec hâcne “Mamac biaŋ-nâŋec” muhuc wasickeeŋgopeneŋ. 16 Nâŋâc Anuture naru motecfâc jueŋgopeneŋ, dâŋ i Mârozi maŋnâŋecko musokame manaeŋgopeneŋ. 17 Naru motecfâcne juŋgopeneŋzi Anuture huhure wâc rauckenaŋmu, Kristohec mâmâc wirec rauckenaŋmu. Ʒira mâreŋko ehec šârâ hâriŋ faio junaŋmuo ehec eri tatamac biaŋko mâmâc jaha junaŋmu.
Ŋic maŋ sahac-nâŋec biaŋke-fârehame wiac omanezi iŋuc jaha biaŋkeocmu
18 Sambâŋko Anutuzi eri aŋac bâfua-nâreocmu, i mâreŋko šâic busâqoc fokac ira sâc hepe mamakâc eocmu. 19 Anuture naru motecfâc eri aŋac-nâŋec fua tâcneocte, wiac bâfuac-jopakicne jaŋe irec woŋec juhuc maŋ hâhâŋ ejareekac. 20 Wiac omane jaŋe wâc bie gufec hâmo qanšaraŋte maŋnao râec-jopakicne, erâ jaŋacne maŋte mâcne, ŋiczi sahacko râec ejarewec. Erâ jaŋe iŋuc hati fohuc juniŋte mi mujarekicne. 21 Wiac omane jaŋe wâc hâmo qanšaraŋte niŋgiŋ hetararâ firiehuc Anuture naru motecfâc nâŋâcne eri aŋacko šuhuckeniŋmu hâcne. 22 Nâŋâc manaŋgopeneŋ, dameŋ i hâcne maickeocte wiac omane jaŋe harac huacbuc ehuc gozi kicjopame šâic manaeŋgopieŋ. 23 Erâ wiac omane jaŋe sawa iŋuc mi eeŋgopieŋ, sambâŋkonec qaqasune Mâro hâcne nârekicne nâŋâc iŋuc jaha, naru motecfâc-ticne juŋgopeneŋ irec fuŋne Anutuzi, sahac-nâŋec bâfiriehuc, bataniŋkeocte woŋec juhuc maŋzi harac huacbuc eeŋgopeneŋ. 24 Nâŋâc bâpiaŋ-nâpokicne irec fârine tapamaŋko fokâc. Fârine tâtâc fuame muzac harac huacbuc mi enšapeŋ. Wiac i basahuc ine harac huacbuc ezo. 25 Fârine tâtâc mi fuame honeeŋgopeneŋte maŋzi worickehuc woŋec jueŋgopeneŋ hâcne.
26 Mâro e wâc gegec dodoc-nâŋecte erâ bafic-nâpoekac. Nâŋâc iŋuc me iŋuc numupene sâckeocmu, i mi mana-hâmoeŋgopeneŋte Mârozi âkehoc-nâporâ saŋuc ŋiczi mi mamanane i qaekac. 27 Ehame Anutu e maŋ hohonezi Mârore dâŋ manaekac. Mâro e mitiŋic jaŋere okacne Anutu dâŋsâc-ticnao numuekac.
Anutu e nâŋâcnao gie fuŋkewec i bataraocmu
28 Nâŋâc manaŋgopeneŋ, Anutu maŋzi jauŋkeniŋmu jaŋe wiac izi me izi fua-jarehuc bâbâpiaŋ-jeŋic dopecke-fâreocmu, ine eki hefârec-jopaocte maname fowecte hefârec-jopawec jaŋe hâcne. 29 Ŋic qanaŋ honec-jopame sâckewec jaŋe ŋokâ-ticnere hawari eniŋte mucjopawec. Eme ɋafâc-ticne bocjaha ehapene e jahac ine mârâc hahac-nâŋec erâ juocmu. 30 Anutu e ŋic qanaŋ hone wosâec-jopawec sâc hefârec-jopawec. Hefârec-jopawec sâc kiŋfâsâc bacjopawec. Kiŋfâsâc bacjopawec sâc eric-jopawec.
Wiac moczi Anuture uruc jauŋkonec mi batarac-nâpoocmu
31 Dâŋ irec fuŋne weniŋuc fokac? Anutuzi âgo enârehame mozi râsi enâreocmu? 32 E ŋokâ-ticne mi sakarehuc nâŋâcnere erâ qaisockeweczi ere erâ wiac sasawa mi sesi qeqeric jaha tahac-nâpoocmu me? 33 Anutu bâwosâecfâc-ticne jaŋe mozi dâŋko râec-jopaocmu? Anutu e jahac kiŋfâsâc bacjopakac. 34 Me mozi tuŋjopaocmu? Kristo Jesu e jahac hâmowec, erâ hâmowec sawa mâcne, e hâmockonec wâc faharerâ Anuture mefâreo feweczi nâŋâcne riŋ rohuc juekac. 35 Kristore uruc jauŋkonec wemozi moc batarac-nâpoocmu? Ʒâic busâqoczi me hume serereŋzi me fific guguriŋzi me roroczi me qarâ suriŋnezi me šârâ šâpâzi me šika kâpâcwâruzi? 36 Dâŋqâreŋ kecšiŋuc fokac irec sâcko wiac enâreeŋgopieŋ:
“Gore erâ šoaŋne šoaŋne qa imac enâreeŋgopieŋ,
lama qa hezuc eejarene jaŋere sâcko râec-nâpoŋgopieŋ.”
37 Erâ wiac iŋucnezi mi bâdoc-nâpoocmu, aricne, Jesure uruc jauŋko âtesiŋnehuc sasanaŋ fekicne bâfuarâ domaeŋgopeneŋ. 38 Irec no šiŋuc manapaŋkekopac: Hâmoczi me jujuzi, aŋelozi me ŋicbomboŋzi, wiac šiŋucne fofonezi me šâhec fufuanezi, me wiac tâpirineheczi, 39 wiac faicne wawahanezi me juwicnec wewefunezi, wiac izi me izi Anuture uruc jauŋkonec moc mi batarac-nâpo-jâmbâŋkeocmu. Uruc jauŋ i Wofuŋnâŋec Kristo Jesu ere erâ ɋoroc-nâpoekac.