3 Jon
Jon mɨj kɨsen nɨb ak ñu kɨl tɨkak
1
Yad bin bɨ Jisas Krais nop nɨŋ dɨpal okok kɨrop kod mɨdebin.
Nep bɨ nɨŋep tep yad Gaias mɨj aul ñu kɨl tɨkebin. Yad nep mɨdmagɨl yɨb lɨpin.
Gaias gɨ tep gak ak nɨŋɨl, Jon mɨñ mɨñ yɨb gak
Ñɨbemmam tep yad. Yad God nop sobok gɨl agebin, “Gaias nop kod mɨdenɨmɨn, nop mɨñak tap alap ma gɨnɨmɨŋ, mɨd tep gɨnɨmɨŋ,” agebin. Yad nɨpin, nak kaun nak nab adaŋ mɨd tep gɨpan. Krais bin bɨ ai mam ognap sɨŋaul apɨl, nak Jisas Krais mɨnɨm nɨŋɨd nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, ageb rek nep gɨlɨg gɨ mɨdeban, agelak ak, yad nɨŋɨl mɨñ mɨñ yɨb gɨpin. Ñɨ pai yad okok, Jisas Krais mɨnɨm nɨŋɨd ageb rek nep gɨpal, agenɨgal ak, yad mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨgain.
Ñɨbemmam tep yad. Yad nɨpin, Jisas Krais ageb rek nep gɨl, Krais bin bɨ ai mam ognap kɨrop per dɨ tep yɨb gɨpan. Ai mam karɨp lɨm par kɨb okok nɨb ma nɨpan okok, kɨrop abramek dɨl, kod mɨd tep gɨpan. Krais bin bɨ kɨrop nɨg gɨpan okok ognap apɨl, Krais bin bɨ cöc sɨŋaul mɨdebal kɨrop aglak, “Gaias Krais bin bɨ ne okok kɨrop mɨdmagɨl yɨb lɨp,” aglak. Bin bɨ God wög gɨ ajpal nɨb okok dɨ tep gɨ damɨl, kɨri karɨp lɨm ke nɨb alap amnɨg genɨmel ak, tap tek dɨp ognap kɨrop ñɨnɨmɨn. Tap kɨrop ñɨnɨgan ak kɨri dɨl, okok ajɨl, God nop wög gɨl, tap magɨl tau ñɨŋnɨgal. Kɨri Jisas Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨ ajlɨg gɨ, bin bɨ Krais nop ma nɨŋ dɨpal okok kɨrop ag nɨŋɨl, tap magɨl tap okok ma dɨpal. Nɨb ak, cɨn bin bɨ tep nɨbak rek kɨrop dɨ tep gɨl, tap ognap ñɨl, eip jɨm ñɨl, Jisas Krais mɨnɨm nɨŋɨd wög ak gon, am tep gɨnɨgab.
Daiotrepis gɨ tɨmel gak
Yad Krais bin bɨ mɨdebɨm sɨŋak nɨbep mɨj alap ñu kɨl tɨknek ak pen bɨ Daiotrepis, bɨ kɨb mɨdenɨm, agɨl, mɨnɨm yad apin ak tɨb juɨl ma nɨŋɨp. 10 Nɨb ak, yad mɨdebɨm sɨŋak amɨl, ne mɨnɨm tɨmel agɨl cɨnop ag juɨp mɨnɨm ak agnɨgain. Pen nɨbak nep mer; ne Krais bin bɨ ai mam God Mɨnɨm ag ñɨ ajpal okok kɨrop ma dɨl, bin bɨ ognap ai mam okok kɨrop dɨplap okok, ne mer agɨl, nɨbi nɨg genɨgabɨm ak, kɨsen cöc aul ma onɨgabɨm, agɨp.
Demitrias gɨ tep gak
11 Ñɨbemmam tep yad. Bin bɨ ognap nag kɨbɨŋ tɨmel ar ak kɨsen genɨmel, nak aknɨb rek ma gɨnɨmɨn. Pen bin bɨ ognap nag kɨbɨŋ tep ar ak kɨsen genɨmel, nak aknɨb rek gɨnɨmɨn. Bin bɨ nag kɨbɨŋ tep ar ak kɨsen gɨpal okok, God ñɨ pai ne mɨdebal. Bin bɨ nag kɨbɨŋ tɨmel ar ak kɨsen gɨpal okok, kɨri God nop ma nɨpal.
12 Bin bɨ magɨlsek Demitrias nop nɨŋɨl, bɨ tep, apal. Demitrias ne Jisas Krais mɨnɨm nɨŋɨd ak ageb rek gɨp ak me, ne bɨ tep ak mɨseŋ lek nɨpɨn. Yad ak rek nep Demitrias ne bɨ tep ak, agebin. Nak nɨpan, yad mɨnɨm tari apin ak mɨnɨm nɨŋɨd nep apin.
Mɨnɨm magɨl dai ognap
13 Yad nep mɨnɨm koŋai nep ñu kɨl tɨkpnep ak pen mɨj ñɨg yɨg nep ma tɨknɨgain. 14-15 Maŋ mɨdeb, yad ke amɨl, nep mɨlɨk dai nɨŋɨl, eip bɨsɨg mɨdɨl mɨnɨm agnɨgabɨr.
God nep kod mɨdek, kapkap mɨdenɨmɨn. Ñɨbemmam sɨŋaul mɨdobɨn nep, “Mɨdeban?” agobɨn. Ñɨbemmam nak eip mɨdebɨm okok kɨrop magɨlsek, “Jon nɨbep agɨp, ‘Mɨdebɨm?’ agɨp,” agnɨmɨn.