17
Jiysis Nop Nup Aŋgniŋak
Jiysis minim kun ak aŋgjiwiy, kuyoŋgiy niŋiy aŋgak, “Bapiy. Ñin yip aŋgaynak ak miñiy wip. Kun ak yip aŋgnak rek gey, Biyomb minden, yimb nip ak aranimuŋ. Yip key aŋgnak rek, biynimb okok maŋgiysek niŋmindiy, biynimb yip aŋgaynak gok kuyip den perper mindeniŋgambay. Tap gunap aŋgniŋbay gok aŋgniŋiy akaŋ; ar gunap key giy perper ma mindeniŋgambay; nand Gor mindpan ak niŋiy, yip yoknak ak niŋiy mey, kuyip dor perper mindeniŋgambay.
“Yimb nip aranimuŋ aŋgiy yip woŋg aŋgnak ak; gi dand amiy gi diniŋg gispiyn. Miñiy gey kumen, miñmon ma gayruk ñin ak, omiŋal giy Biyomb tep meliksek mindoruk rek mindonjur.
Biynimb nip gosimb ma niŋeyak yip aŋgnak gok, miñiy yip ker mindpay. Nak ker mindembiyap ak pen, yip aŋgenak mey, yip ker mindpay. Kuyip nand bi yerip rek ak aŋgiy, aŋgñirep gen, nip gosimb niŋiy, minim nip ak diy kisen gipay. Pen yerer gipiyn ak, keynep ma gipiyn; yip gos ñimban ar ak nep gipiyn ak niŋbay. Minim aŋgnimin aŋgnak gok, kuyip aŋgñen niŋbay ak mey; nand nep yip aŋgyokenak winik ak, kunep niŋrep yimb gipay.
“Biynimb yip aŋgnak kun gok, biynimb nand mindpay rek, kuyip kond mindenimin aŋgiy, nip aŋgniŋsipiyn. Biynimb yikop gok kuyip ma aspiyn; biynimb nip ker mindpay gok kuyip, kond mindenimin aŋgiy asipiyn. 10 Biynimb yand gok key, biynimb nand gok key mer, biynimb chirapiy ak mey, yimb yip dand aranbay.
11 “Pen mindpan ak niniŋgayn rek, kiyk keynep mindeniŋgambay. Bapiy Gor. Nand Biyomb mindpan rek, yip aŋgenak kunep mindpiyn ak mey, chirapiy bi nokom rek ayip. Kun ak rek kuyip kond mindenimin, kiñiŋ nokom jimñiy mindeniŋgiy. 12 Yand kiy yip nep minden, bap ma kurgip; maŋgiysek nip chiŋgiy mindpay. Bi yiwur diyn aŋgiy niŋimb anep, Baybol buk giniŋgamb aŋgiy tikyak rek, nip ker ma mindip.
13 “Pen mindpan ak niniŋg gispiyn rek, miñiy kiyk niŋmindyakniŋ, nip minim kun biy aŋgniŋsipiyn. Aŋgniŋsipiyn kun ak niŋey, yip tep gisap rek, kuyip kunep ginimuŋ aŋgiy aspiyn. 14 Minim nip ak aŋgñen niŋbay rek, biynimb yikop gok, kuyip miluk niŋbay. Yand bi yikop nip gosimb ma niŋimb bap rek ma mindpiyn ak mey, kiyk kunep mindey kuyip miluk niŋbay. 15 Pen kuyip dand amey, biynimb yikop gok yip ma mindeniŋgiy aŋgiy ma aspiyn; kuyip man ar biy kond mindenimin, Seytan gek timey ma giniŋgiy aŋgiy aspiyn. 16 Yand bi yikop nip gosimb ma niŋimb bap rek ma mindpiyn ak mey, kiyk kunep mindpay. 17-18 Nand biynimb yikop gok kuyip gos niŋiy yip yokenak winik rek; yand pen, biynimb yand yimb gok, biynimb yikop gok kuyip nen miñmon keykey yoksipiyn. Kun ak kuyip gey suŋ-tep mindiy, minim yipul yimb nip ak niŋnep mindyiŋg, nip marik giniŋgiy. 19 Yand bi marik nand yimb mindpiyn rek, kuyip aŋgiy yiwur den, kiyk kunep biynimb marik nand yimb gok mindeniŋgiy.
20 Kuyip nep ma aŋgniŋsipiyn; kiy minim aŋgey, yip kisen gosimb niŋniŋgambay gok kuyip sek nip aŋgniŋsipiyn. 21 Chirapiy keykey mer, bi nokom yimb mindpur rek, biynimb yip gosimb niŋbay gok, maŋgiysek jimñiy kun ak rek mindey, biynimb yikop gok niŋiy, nand nep yip yokenak winik ak niŋniŋgiy.
22 Yip gey, nand bi teprep mindpan rek mindpiyn ak; kuyip kun ak rek gen, chir jimñiy mindpur rek mindeniŋgiy. 23 Kun ak nand, yand yip nep mindpan rek, yand kiy yip nep minden mey; kiyk jimñiy mindeniŋgiy. Jimñiy mindyakniŋ, biynimb yikop gok nand nep yip yokiy, yip wasemb ay, biynimb yip gok kuyip wasemb ay gipan ak niŋniŋgiy.
24 “Bapiy! Yip tep gip ak; biynimb yip aŋgnak gok, yand yip nep mindiy mey; miñmon ma alwol gayruk ñin ak yip wasemb ay, biyomb yimb mindonimuŋ aŋgiy niŋaynak rek mindnikniŋ, yip niŋniŋgiy.
25 “Bapiy! Nand mey Bi suŋrep! Biynimb man ar biy yikop gok nip ma niŋbay; yand nip niŋbiyn. Nip niŋbiyn ak mey, biynimb yand guniy kuyip aŋgñen; nand nep yip yokenak winik ak niŋbay. 26 Pen miñiy giniŋgayn rek niŋiy, nip Bi yerip rek ak niŋrep giniŋgambay. Kun ak kuyip gos tep ñenimin, yip wasemb aypan ak niŋrep giniŋgiy. Pen yand kiy yip minden, nand biynimb wasemb aypan rek giniŋgiy aŋgak.”