8
Biyn Gunap Jiysis Yip Amniyak
Pen kisen ñin namb kun siŋak, Jiysis binuk onep wimiŋgan ak yip, miñmon yomb miñmon sikoy okok amiy, Gor biynimb nuk diy kond mindeniŋgamb minim tep ak, biynimb okok kuyip aŋgñak.
Pen ñin kun ak, biyn tap gek, Jiysis gek suŋ ayak gunap, kichekiy malñiluk sek mindey, nuk gek biyn yimb ayak gunap, yip taŋgyiŋgipay. Biyn kun gok yimb kiyk mey, bap “Makdala biyn Mariya” aŋgyiŋgipay. Nup kichekiy onep ar ak mindek Jiysis aŋgyokak. Biyn bap Jowana. Nuŋgumiy yimb ak Chiwsa. Nuk biyomb Herot korip tap nup gok kond mindyiŋgip. Biyn bap Siwsana. Kiyk biyn yikop gunap yip, maniy kiyk gok key dam tap taw dand apiy, Jiysis binuk gok yip, tap jimñiy ñimbyiŋg giraŋgyiŋgipay.
Wiyt Maŋgiy Yimbay Aŋgiy Paydoŋ Ay Aŋgak
(Mat 13:1-9; Mak 4:1-9)
Biynimb miñmon keykey, tiwin gok tiwin gok, Jiysis nup niŋniŋg kisen wiyakniŋ, biynimb nind wiyak gok kuyip, minim bap paydoŋ ay aŋgak, “Bi bap wiyt jakaŋ aŋgiy, wiyt maŋgiy ak dam woŋgday okok yokeniŋgamb, gunap kinjeŋ kosemb ar ak yapek, biynimb gok taw amiy apiy gey, yakir gok pen ap niŋiy ñiŋniŋgambay. Gunap kamb ar man siskoy ayniŋgamb okok yapiy, gup giniŋgamb ak pen, kindiy am wos ma giniŋgamb rek, pisnep milip giniŋgamb. Pen gunap, kikasik dindbiliŋ namb okok yapeniŋgamb, tap kun ak saw giy, yiwiŋg dek, ma jakniŋgamb. Pen gunap, lum teprep okok yapiy, jakrep yimb giy, maŋgiy kuŋay yimb nep piyniŋgamb aŋgak.”
Jiysis kun aŋgiy aŋgak, “Nimb biynimb gos timund sek mindenimimb gok, minim aspiyn biy niŋnimimb aŋgak.”
Paydoŋ Ayak Minim Ak Miseŋ Aŋgak
(Mat 13:10-17; Mak 4:10-12)
Kun aŋgek, binuk gok nup aŋgniŋiy aŋgyak, “Minim paydoŋ ay aŋgamban kun ak, minim junj nuk yergiy mindip?” 10 Aŋgey, Jiysis kuyip aŋgak, “Gor biynimb nuk diy kond mindeniŋgamb minim weygiy mindyiŋgip ak, nimbip gos ñek niŋniŋgambim; pen biynimb yikop gok:
‘Aŋgip kun aŋgiy ma piyow niŋniŋgambay.’
11 “Pen minim paydoŋ ay tap yiŋ rek apiyn ak, Gor minim ar ak apiyn. 12 Maŋgiy gunap, yowniŋgamb kinjeŋ kosemb ar apiyn ak; biynimb gok Gor minim ak niŋniŋg gey, Seytan gek sakiy giniŋgambay aŋgiy apiyn. 13 Pen maŋgiy gunap, yowniŋgamb kamb ar man siskoy ayak okok apiyn ak, Gor minim ak niŋey tep gakniŋ, nup gos niŋniŋgambay ak pen, gos kilis yimb giy ma niŋniŋgambay rek, miker gunap apek nup kirginiŋgambay aŋgiy apiyn. 14 Pen maŋgiy gunap, yowniŋgamb kikasik dindbiliŋ namb okok apiyn ak; biynimb gok Gor minim niŋniŋgambay ak pen, kisen minim miker akaŋ; miñmiñ gep ar ak nep gos niŋiy, Gor nup gos kilis giy ma niŋniŋgambay aŋgiy apiyn. 15 Pen yiŋ maŋgiy gunap, man tep yimb siŋak yapiy, jak tep giy, maŋgiy kuŋay yimb nep piyniŋgamb apiyn ak; biynimb gok minim tep ak niŋiy, di wos yimb giy, mindrep yimb giniŋgambay gok kuyip apiyn.”
Melik Ak Ma Weyginimimb
(Mak 4:21-25)
16 “Pen biynimb gok lam daŋgiy, tiyn miŋgan okok akaŋ, boŋg ar kinbay beŋ okok ma aypay. Melik gek biynimb niŋyaŋ aŋgiy, ar siŋbiyoŋ ayey mey, biynimb gok korip miŋgan apyiŋg, melik kun ak niŋniŋgambay. 17 Minim weygiy rek mindyiŋgip ak; niŋnimimb rek nep mindeniŋgamb. 18 Kun ak minim apiyn gok niŋrep yimb ginimimb. Biynimb minim niŋiy, niŋdiniŋgambay gok, minim tep gunap sek niŋniŋgambay; pen biynimb minim niŋiy ma niŋdiniŋgambay gok, sikoy niŋjun aŋgiy niŋbay ak sek, pisnep kurginiŋgamb.”
Jiysis Nup Niŋniŋg Wiyak
(Mat 12:46-50; Mak 3:31-35)
19 Pen ñin kun ak, Jiysis numam gunap nonim yip, nup niŋniŋg wiyak. Apiy niŋyak: korip miŋgan kun ak timbik giy aŋgiy mindek niŋiy, mis ar akyaŋ mindeyak. 20 Kun gek, biynimb ap mindeyak gok niŋiy, Jiysis nup aŋgyak, “Nanim namam nak gok, nip niŋniŋg ap mindpay mis biyaŋ aŋgyak.”
21 Aŋgey, Jiysis kuyip aŋgak, “Biynimb siŋok Bapiy Gor nup minim ak niŋiy, kindik gipay gok mey; amiy yand, mam yand rek ayip aŋgak.”
Jiysis Aŋgek Pinim Yomb Dek Ak Kirgak
(Mat 8:23-27; Mak 4:35-41)
22 Pen ñin bap Jiysis binuk gok yip, “Galiyliy chemb tikiy pis bindoŋ amnun aŋgiy,” bot ak diy saŋdiyak. 23 Namb okok amyiŋg, Jiysis nuk wisin kin amnak won ak, pinim yomb yimb ak ñiŋg namb kun ak diy, ñiŋg paŋg bot miŋgan ak amek, kumniŋgiy rek nep ayak. 24 Kun gek, binuk gok ap, Jiysis nup kikawin gey tikjakek aŋgyak, “Biyomb! Chin maŋgiysek kumniŋg gispun aŋgyak.”
Aŋgey, Jiysis aŋgek pinim yomb dek kun ak won anep kirgiy, ñiŋg paŋg apek ak kirgiy, nind mindek rek mindek. 25 Pen binuk gok kuyip aŋgak, “Gor nup gosimb niŋbim rek ayip ak, yenen nup aŋgniŋem tap gamb kun ak ma kirgip?”
Aŋgek, kiyk pirikiy, aŋgniŋ aŋgniŋ giy, “Bi kun biy an? Pinim yomb dip ak sek, ñiŋg yomb paŋgip ak sek minim aŋgip rek nep gip aŋgyak.”
Bi Kichekiy Malñiluk Sek Ak Suŋ Ayak
(Mat 8:28-34; Mak 5:1-20)
26 Pen bot kun ak diy, Galiyliy chemb namb ak am am, Gerasa biynimb mindeyak pis okdoŋ ken amniyak.
27 Pen miñmon kun ak, bi kichekiy malñiluk kuŋay yimb ambaŋ ayak bap mindek. Bi kun ak nuk daynep mindiy, korip yimb miŋgan ak ma kinyiŋgip; chip komyiŋgipay kamb miŋgan okok nep kin taŋgyiŋgip. 28-29 Bi nup kond mindep gok, sen diy, ñin tomb nup gok tiwniŋg wos giyiŋgipay ak pen, kichekiy tap gok ap kilis gey, sen ayiŋgipay kun gok gek puŋgrikek, miñmon nep namb okok pernep amyiŋgip.
Pen bi kun ak, Jiysis nup niŋiy wal aŋgiy, ap tomb aŋgin siŋak koŋgim yimek, Jiysis tap nup ambaŋ ayak kun gok kuyip aŋgak, “Bi kun biy nup kirgiy mis amnim aŋgak.”
Kun aŋgakniŋ, bi kun ak nup tap ambaŋ ayak kun gok, nembnemb gey, minim yomb aŋgiy aŋgak, “Nand Gor Biyomb jel gip Ñinuk ak, yip tap giniŋg gispan ak ma ginimin aŋgak.”
30 Aŋgek, Jiysis aŋgak, “Yimb nand ak aŋgan.” Aŋgek aŋgak, “Yimb yand ak ‘Ñin jiwiy’ aŋgak.” Kichekiy malñiluk gok kuŋay yimb molik sikiy mindeyak rek mey, kun aŋgak.
31 Pen kichekiy gok, Jiysis nup minim yomb aŋgiy aŋgyak, “Chinup aŋg mon key yinjap kaw miŋgan yomb ak ma yoknimin aŋgyak.” 32 Kun aŋgiy niŋyak; kanj kuŋay yimb nep amil geyak yep pir kun siŋak. Jiysis nup aŋgyak, “Chinup aŋgey, am kanj mindpay gindoŋ kuyip molik sikun aŋgey, 33 Jiysis “Yaw” aŋgek, bi anup kirgiy, am kanj kun gok kuyip molik sikey, kanj gok puŋgjiw minduŋ biyaŋ amiy, gindam ñiŋg maŋgiy chemb namb biyaŋ pikiy, ñiŋg ñimbiy maŋgiysek kumdiyak.
34 Pen bi kanj mokep gok, Jiysis gak kun ak niŋiy, puŋgrikind aŋgiy am biynimb miñmon yomb mindeyak gok kuyip aŋgñiy, am biynimb miñmon yikop okok mindeyak gok kuyip aŋgñiy giyak.
35 Kun giy aŋgñeyak, “Tap kun ak yergek niŋiy aspay aŋgiy,” apiy niŋyak: bi kichekiy molik sikiy mindyiŋgip ak, biyimb ay, walinj yimiy, Jiysis tomb aŋgin siŋak bisiŋg mindek niŋiy, pirikyak.
36 Pen biynimb niŋmindey Jiysis kichekiy aŋg mis yokak gok, biynimb kisen wiyak gok kuyip, kun kun gip aŋgiy aŋgñiyak.
37 Pen Gerasa biynimb maŋgiysek kuyip jel gek, pirikiy, Jiysis nup aŋgyak, “Nand andkind amnoŋ aŋgey,” bot diy amniŋg gakniŋ, 38 bi kichekiy ambaŋ ay mindek, Jiysis gek biyimb ayak ak, Jiysis nup aŋgak, “Yand nand yip amjipur aŋgak.” 39 Kun aŋgek, Jiysis nup aŋgak, “Mer. Gor nip yerer gip ak, am biynimb nand gok kuyip aŋgñinimin aŋgak.” Aŋgek, nuk andkind amiy, biynimb gok kuyip, Jiysis yip kun kun gip aŋgiy aŋgñak.
Pañ Kumak Ak Sek; Biyn Jiysis Nup Diniŋek Suŋ Ayak Ak Sek
(Mat 9:18-26; Mak 5:22-43)
40 Pen biynimb Jiysis asaw aŋgiy kond mindeyak gok, nuk bot diy amjakek niŋiy, “Tep aswan aŋgyak.”
41-42 Pen biyomb Jiwda nan-gep korip kond mindyiŋgip bap, yimb nuk Jayras. Pañ nuk nokom yimb simiy yin ayak wimiŋgan ak kumniŋg gek, Jiysis mindek siŋak ap koŋgim yimiy aŋgak, “Apey, korip yand amnur aŋgak.” Aŋgek, Jiysis niŋniŋg amnakniŋ, biynimb kuŋay yimb nep, ap nup pis pis chichmiy yimyiŋg amniyak.
43-44 Pen biyn bap, biyn kinjeŋ pandikakniŋ mindek, simiy yin wimiŋgan ayak bap, Jiysis amek kund okok ken apiy, chech paryomb ayak ak diniŋakniŋ, suŋ ayak. Biyn kun ak, dokta gok yip gey suŋ ayaŋ aŋgiy, kuyip maniy ñiyiŋgip ak pen, nup gey suŋ aynimuŋ rek ma ayak.
45 Pen Jiysis kuyip aŋgak, “Yip an diniŋimb?” Aŋgek, biynimb gok aŋgyak, “Chin ma niŋbun aŋgyak.” Aŋgey, Piyta aŋgak, “Biyomb. Biynimb kuŋaynep akniy, ap nip chichmiy yimey niŋiy aspan rek ayip aŋgak.”
46 Aŋgek, Jiysis aŋgak, “Biynimb nokom bap yip diniŋek, suŋ ayip ak niŋiy aspiyn aŋgak.”
47 Pen biyn Jiysis nup diniŋak kun ak, weyginimuŋ rek ma ayek niŋiy, jep diyiŋg, Jiysis mindek maŋ siŋak ap koŋgim yimiy, biynimb gok niŋmindyakniŋ aŋgak, “Yip biyn kinjeŋ minek minek pandikip ak, nip diniŋen pisnep suŋ ayip aŋgak.”
48 Aŋgek, Jiysis aŋgak, “Pañ yand. Yip gosimb niŋiy, nup diniŋen yip suŋ ayniŋgamb aŋgiy, diniŋey nip suŋ ayip ak, minim ma mindip. Amnoŋ aŋgak.”
49 Jiysis kun aŋgakniŋ, bi Jayras nup woŋg giñiyiŋgip ak apiy, Jayras nup aŋgak, “Panak pisnep kumimb; tiysa nup aŋgey tomb yiwur ma winimuŋ. Aŋgey, andkind amnaŋ aŋgak.”
50 Aŋgek, Jiysis minim kun ak niŋiy, Jayras nup aŋgak, “Pañ yand ak kumimb aŋgiy gos ak ma niŋnimin. Yip gosimb niŋeniŋgamban, gen tikjakniŋgamb aŋgak.”
51 Kun aŋgiy korip ak amjakiy, biynimb gok kuyip maŋgiysek aŋg mis akyaŋ ay; pañ nop nonim omiŋal ak, Piyta ak, Jon ak, Jemis ak kuyip poŋind pañ kun ak niŋniŋg, korip miŋgan biyaŋ amniyak. 52 Pen pañ ak kumimb aŋgiy, biynimb siy aŋg mindeyak gok, Jiysis kuyip aŋgak, “Siy ak ma aŋgim. Ñapan kun biy ma kumimb; yikop wisin kinjap aŋgak.”
53 Kun aŋgek, nup sik aŋgiy aŋgyak, “Ñapan pisnep kumimb ak, yenen kun asap aŋgyak.”
54 Pen Jiysis pañ kumak kun anup, ñin kind ak diy aŋgak, “Tikjakan!” 55 Kun aŋgakniŋ, kawnan nuk ak tip ap tokow gek tikjakak. Jiysis nop nonim kuyip aŋgak, “Tap gunap ñer ñiŋaŋ.” 56 Kun aŋgiy, kuyip ber aŋgak, “Biynimb gunap kuyip, minim kun ak ma yimb aŋgñinimiyr aŋgak.”