2
Bi Tokiy Biyn Tokiy Minim
Pen nand biynimb gok kuyip, Gor minim yipund giy ar ak nep aŋgey niŋniŋgiy. Bi nop day gok kuyip aŋgenimin, ñiŋg kilis ñimbiy sakiy ma ayniŋgiy. Gos niŋrep giy, mindrep giniŋgiy. Yerer gonimuŋ, Gor nup gosimb nokom niŋiy, biynimb gok kuyip wasemb ayiŋg direp giniŋgiy. 3-4 Biyn tokiy yomb gok kunep aŋgñirep genimin, biynimb gunap ma aŋgjiwiy, ñiŋg kilis kuŋay ñiŋun aŋgiy, ma ñiŋniŋgiy. Gor nup gosimb niŋiy mindrep giniŋgiy. Kun giy mey, biyn tomb aŋgin kisen aypay gok kuyip aŋgñirep gey, nuŋgumiy sikop kuyip wasemb ay, ñapan kiyk gok wasemb ay, mindrep giy, suŋ-tep mindiy, woŋg kiyk key ak giy, biynimb direp giy, nuŋgumiy sikop beŋ okok mindey mey, biynimb gunap niŋiy, Gor nup minim ak ma aŋgjiwniŋgambay.
Bi Paranj Minim
6-7 Pen Taytas. Nand mindrep yimb giy, bi paranj gok kuyip, minim kilis giy aŋgenimin, kunep mindrep yimb giniŋgiy. Pen sik sik aŋgyiŋg ma aŋgnimin: Gor minim ak yipund giy aŋgñirep ginimin. Niŋrep giy aŋgenimin, biynimb chinup miluk niŋbay gok, minim gunap piyow mer niŋiy, nambiŋ diniŋgiy.
9-10 Pen biynimb Krays ker, biynimb gunap taw dand apey, kalambis woŋg rek gipay gok aŋgenimin, tap siy ma diy, minim gunap pen ma aŋgiy, bi nop kiyk gok, aŋgniŋgiy rek nep giniŋgiy. Kun gey mey, nop kiyk gok, Krays chinup di Nop yip jimñiy ayip minim tep ak aŋgey niŋiy, niŋind nep apay aŋgiy, nup gosimb niŋniŋgiy.
11 Gor chinup biynimb maŋgiysek simb niŋiy diniŋg, Ñinuk nup yokek awak ak, miñiy miseŋ niŋbun. 12-13 Kun ak nuk Biyomb yimb mindiy, tip andkind winiŋgamb aŋgiy; tep gakniŋ, nup gosimb niŋyiŋg, tap siy tap timey gipun ak kirgiy, mindrep yimb ginjun. 14 Pen nuk kumniŋg chinup aŋgak, “Kuyip nen kumen, tap siy tap timey gipay ak kirgiy, biynimb yand key yimb gok mindeniŋgambay aŋgak.” Kun ak biynimb nuk key yimb mindpun ak, mindrep ginjun.
15 Minim kun biy, biynimb gok kuyip aŋgrep ginimin. Pen biynimb monmon gipay gok kuyip, minim kilis giy aŋgenimin, joŋimb kind nip ak sipsip ma niŋniŋgiy.