12
Nep galem a bâliŋâ.
(Mt 21:33-46; Lu 20:9-19)
Yesuŋâ topkwapŋâ den sumbuŋâ ŋâi itâ sâm dâzâŋgoip, “A ŋâiŋâ waiŋ tâk nep kârâm kâmirip. Kârâm kâmit dâmân pâit tuugip. Tuumŋâ tâk keetŋâ mândâlibapkât âmaŋ patâ tuum galem a zeŋgât mirâ tuumŋâ nep zo bitziŋan pam hân ŋâin arip. Âi ândei bonŋâ orotŋâ narâk oi kore a ŋâi sâŋgongoi bonŋâ nâmbutŋâ mimbapkât arip. A zo âi taki galem a ziŋâ gâsum kom moline bet bâsaŋ âburem arip. Ari ko kâlam mariŋâ zâk kore a ŋâi sâŋgongoi ari galem a ziŋâ kâukŋâ kunzit mem ŋâi ŋâi okŋaŋgâwe. Kâlam mariŋâ dum kore a ŋâi sâŋgongoi ari kuwe. Kunetâ mariŋandâ yatigâk a doŋbep sâŋgonzâŋgoi âinetâ galem a ziŋ kâmbam mamuŋ zâŋgowe. Oi nâmbutŋâ sâbâ sâbâ zâŋgowe. Ka nâmbutŋâ ko sâseŋgât zâŋgowe. Zâŋgonetâ nanŋâ kânok ândeip, zo zikŋâ nanŋâ. Umŋâ zâkkâren kirip. Zâk bet itâ sâm sâŋgonguip, ‘Galem a ziŋ hurat kwâkŋaŋgâm mân kumbi.’ Sâm sâŋgongoi ari galem a zen nanŋâ ekŋâ âragum sâwe, ‘A zirâŋâ gâtâm kâlam mariŋâ upap, zorat koindâ kâlam zi niiŋâ upap.’ Yatâ sâm gâsum kune moi kâmbarâŋâ kâlam âkŋan pane zeip.
Oi kâlam mariŋâ zâk dap upap? Zâk gamŋâ galem a zâŋgom tâmbet otziŋgâm kâlamân galem a uŋakŋâ zâmbanbap. 10 Kembugât ekabân den ŋâi itâ ziap, zo sâlâpkum nâŋgâme?
‘Mirâ tuutuuŋ a, zen kunkun ŋâi ek âkon op birâwe. Kembuŋâ kunkun zorâŋâ mem namin kwânâŋgip. 11 Kembuŋâ sâi yatâ âsageip. Niŋâ egindâ mârâtŋâ ŋâi uap.’ ”
12 Yesuŋâ den yatâ sâm dâzâŋgoi ko patâziŋâ gâsum tâk namin pânat sâm nâŋgâmŋâ a ambân zeŋgât keŋgât urâwe. A patâ, zen itâ nâŋgâm kwâkâwe. Den zo nengât sap sâwe. Oi gâsunam kwakŋâ birâm âiwe.
A zen Yesu kâtkât mâsikâwe.
(Mt 22:15-22; Lu 20:20-26)
13 Yuda a sâtŋâ, zen Parisaio a sot Herode arâp nâmbutŋâ Yesugât diŋâ saabigât sâŋgonzâŋgowe. 14 Sâŋgonzâŋgone Yesugâren gam itâ sâm dukuwe, “Patâ, nen gâgât topkâ nâŋgâmen. Gâ den sarâ mân sâm bonŋigâk sâmat. Gâ den ŋâi mân sâna gâŋgoŋemap. Gâ a zâizâiŋ gigiŋ aksik Anutugât mâtâp âlip dâtnâŋgom kubikmat. Den ŋâi sâindâ nâŋgâ. Roma a kutâ patâ Sisa kât pindânat, zo orotŋâ mo mân orotŋâ? 15 Kât pindâpindâŋ mo mân pindâpindâŋ, zorat dâtnâŋgo.” Yatâ sâne Yesuŋâ sarâziŋaŋgât topŋâ ek nâŋgâm dâzâŋgoip, “Zen wangât denŋâ saanige? Kât ŋâi mem nine ikpâ.” 16 Sâi ko kât ŋâi mem pindânetâ mâsikâziŋgâm sâip, “Holi tobat zo ŋâigât?” Sâi ziŋâ sâwe, “A kutâ Sisagât.” 17 Sâne itâ sâm dâzâŋgoip, “Sisagât siŋgi, zo Sisa pindâbi. Ka Anutugât siŋgi, zo Anutu pindâbi.” Yatâ sâm dâzâŋgoi zen diŋâ mâpâsiwe.
Mom zaatzaatŋaŋgât Yesu mâsikâwe.
(Mt 22:23-33; Lu 20:27-40)
18 Sadukaio a nâmbutŋâ Yesugâren gawe. A zo ziŋâ mom zaatzaat zo mân ziap sâmarâwe. Ziŋâ gam sâwe. 19 “Patâ, Moseŋâ itâ sâm kulemguip, “A ŋâi, zâk ambân memŋâ katep mân muyagem moi ko munŋandâ malâŋâ mem âtâŋaŋgât siŋgi katep mimbap.” 20 Oi zorat sâindâ nâŋgâ. Âtâ mun nâmburân zagât ândiwe. Oi âtâziŋâ kunŋâ ambân memŋâ murarâŋâ buŋ ândim moip. 21 Moi ko munŋandâ malâŋâ zo mem yatigâk murarâ buŋ ândim moip. 22 Moi munŋâ ŋâiŋâ malâ zorigâk mem moip. Yatigâk âtâ mun zo nâmburân zagât zen ambân zorigâk mem murarâziŋ buŋ mom naŋgâwe. Oi bet malâziŋâ zo moip. 23 Oi a nâmburân zagât zen aksik patâ ambân zo miwe, zorat gâtâm narâk patin zaatnetâ ambân zâk ŋâigât upap?”
24 Sâne Yesuŋâ itâ sâm dâzâŋgoip, “Zen den nâŋgâm gulipkume. Anutugât den sot Anutugât imbaŋâ mân nâŋgâme. 25 Gâtâm mumuŋan gâbâ zaatŋâ a ambân dum mân miaŋgâbi. Zen sumbem a yatâ op ândibi.
26 Momŋâ zaatzaatŋaŋgât sâme, zorat dâzâŋgobâ. Mosegât ekabân den siŋgi zi sâlâpkume mo buŋâ? Mose zâk nagân kârâp bâlam ekŋâ ari Anutuŋâ den itâ sâm dukuip, ‘Nâ Abaram, Isaka sot Yakobo, zeŋgât Anutu.’ 27 Zorat sa nâŋgânek Anutu zâk a buŋ urâwe, zeŋgât Anutu buŋâ. Gwâlâ ândie, zeŋgât Anutu. Zorat Abaram, Isaka sot Yakobo, zen mân buŋ urâwe. Anutu sot gwâlâ ândie. Zen ko den nâŋgâm gulipkume.”
Gurumin dengât Yesu masikâwe.
(Mt 22:34-40)
28 Yesu sot Sadukaio a den âragune ko Kembugât gurumin den galem a ŋâiŋâ Yesugât den zo nâŋgi âlip oi itâ sâm mâsikip, “Kembugât gurumin den ikâ zorâŋâ ko kâukŋâ uap?” 29 Yatâ sâm mâsiki Yesuŋâ sâip, “Kembugât gurumin den patâ itâ ziap, ‘Isirae a ambân, zen nâŋgânek. Anutu Kembuniŋâ kembu kânok. 30 Zorat um dâpkâ sot nâŋgânâŋgâgâ sot imbaŋâgâ, zo Kembu Anutu zo hâlâluyâk pindâna zimbap.’ 31 Den zorat torenŋâ itâ ziap, ‘Gâ gikaŋgât otgimap, yatigâk a torenŋâ zeŋgât otgibap.’ Anutugât gurumin den zagât zi patâ uabot. Gurumin den ŋâi mân ziap.”
32 Yatâ sâi Kembugât gurumin den galem aŋâ den zorik mâburem Yesu dukuip, “Patâ, gâ den zo sâna nâŋga âlip uap. Anutu, zâk kembu kânok. Oi ŋâi mân taap. 33 Oi zâk kânok nâŋgânâŋgâ sot imbaŋâ hâlâlu pindânat. Oi gikaŋgât otgimap, yatik a toren zeŋgât otgibap. Den zagât zirâŋâ kut zo zorâŋ Kembu pindâpindâŋ zo wâlap.”
34 A zo yatâ sâi Yesuŋâ nâŋgi âlip oi itâ sâm dukuip, “Gâ Anutugât um topŋan gaat.” Sâi narâk zoren gâbâ Yesu den mâsikânam nâŋgâne yâmbârei keŋgât op birâwe.
Yesu zikŋak Kristogât mâsikâziŋgip.
(Mt 22:41-46; Lu 20:41-44)
35 Yesu zâk tirik namin zâim a den siŋgi âlip dâzâŋgom itâ sâm mâsikâziŋgip, “Kembugât gurumin den zorat galem a, zen itâ sâme, ‘Kristo, zâk Dawidigât kiunŋâ.’ 36 Dapkat sâme? Tirik Kaapumŋâ Dawidi nâŋgânâŋgâ pindi itâ sâip,
‘Kembuŋâ nâgât kembu itâ sâm dukuip, “Gâ âsannâ bongen ge tâtna kâsarâpkâ minduziŋga kiŋgaŋgât kombâŋ upi.” ’
37 Dawidiŋâ Kristogât kembunâ sâipŋâ dap op Kristo zâk Dawidigât kiunŋâ uap?” Yesu zâk den yatâ sâm dâzâŋgoi a kâmut patâ zen nâŋgâm âkŋâle urâwe.
Yesuŋâ Kembugât gurumin galem a zeŋgât girem dâzâŋgoip.
(Mt 23:1-36; Lu 11:37-54; 20:45-47)
38 Yesuŋâ den yatâ sâmŋâ den ŋâi itâ târokwap dâzâŋgom sâip, “Zen Kembugât gurumin a zeŋgât holi yatâ mân upi. Zen hâmbâ kârep mem ândim kamân sombemân âim a muyageziŋgâne sâm âlip kwatziŋgâbigât umziŋ kinmap. 39 Oi zen mâpâmâpâse namin sot sii nalem minduminduyân a sâtŋâ tâtarân tâtnat sâm nâŋgâme. 40 A yatâ zorâŋ ambân malâ zeŋgât mirâ kut ŋâi ŋâi laŋ betziŋan mime. Zen sarâ sâm ninâu kârep sâm tosaziŋ kwârakume. A zo zen gâtâm tosaziŋaŋgât hauŋâ yâmbâtŋâ mimbi.”
Malâ ŋâiŋâ kâtŋâ tirik namin pâip.
(Lu 21:1-4)
41 Yesu zâk tirik namin tap ek tâi a ziŋâ ga Kembugât siŋgi kât pane giarip. Oi ko sikum a doŋbep zen ga kât imbaŋâ pane giarip. 42 Oi ambân malâ kanpitâ ŋâiŋâ gam kât kuriŋâ mâik zagât pâi giarip. 43 Yesu zâk zo ekŋâ arâpŋâ minduziŋgâm itâ sâm dâzâŋgoip, “Nâ perâkŋak dâzâŋgobâ. Ambân malâ kanpitâ zâk kât paap, zirâŋâ a torenŋâ walâziŋgap. 44 A nâmbutŋâ zen kât patâ tâi torenŋik pe. Ka ambân kanpitâ, zâk zemŋaŋgip, zo aksik paap. Yenâk ândiap.”