Ekap kânok Peteroŋâ kulemguip.
1
Mâsop den.
Petero, nâ Yesu Kristo zâkkât Aposolo ândianŋâ Anutuŋâ a diiziŋgip, Ponto, Galata, Kapadosia, Asia sot Bitinia hânân osetboset ândie, zeŋgât ekap zi kulemguan. Anutu Ibâŋâ nâŋgi zeipkât gâsum sâlâpzâŋgoip, zen Kaapumŋâ um hâlâlu kwatziŋgâbap sot Yesu Kristogât diŋâ lunetâ zâkŋâ zeŋgât op moipkât um salek kwatziŋgâbapkât diiziŋgip. Zeŋgâren um lumbeŋâ sot tânzâŋgozâŋgoŋ patâ op sambâlem zimbap.
Sumbemân kut ŋâi âlip zorat sâtâre utnat.
Nen Anutu, Kembuniŋâ Yesu Kristo zâkkât Ibâ, zâk sâm âlip kwâkŋaŋgânat. Zâkŋâ Yesu Kristo mumuŋan gâbâ mâŋgeipkât tânnâŋgom um bâbâlaŋ op ândiândi bonŋaŋgât nâŋgâm nâŋgâm ândinatkât mâŋginiŋgip. Oi sumbemân neŋgât siŋgi kut ŋâi zinziŋ kâtik, buŋ orot buŋâ, zo pâi neŋgât mambâtniŋgâm ziap. Zo minatkât yatâ otniŋgip. Anutu zâk imbaŋâŋootŋâ galem otniŋgi nâŋgâm pâlâtâŋ kwâkŋaŋgâm ândeindâ gâtâm narâk âki kubikkubikkât bonŋâ muyagibap.
Zen zorat sâtâre op ândie. Narâk pâŋkânok ziren Anutuŋâ sâi sâknam sot kâbâ yâmbât top top sot umbâlâ kwâkŋan ândine zorâŋâ mâsikâziŋgâbap. Zorat den ŋâi sâbâ. Goide kât zo yenŋâ, kârâbân pane sei topŋâ muyagime. Zeŋgâren yatik topziŋ âsagibapkât sâknam sot kâbâ yâmbât âsageziŋgâmap. Nâŋgâm pâlâtâŋziŋ bonŋâ mo buŋâ, zorat topŋâ muyagibapkât âsagime. Zen nâŋgâm pâlâtâŋziŋ zo bonŋâ, zorat sâknam kwâkŋan ândine Yesu Kristo gâbabân zeŋgât sâtâre sot sâm âlip zo muyagibap. Zen Yesugât holi tobat mân igâweŋâ umziŋ zâkkâren kinmap. Oi narâk ziren sinziŋâ mân igâweŋâ nâŋgâm pâlâtâŋ kwâkŋaŋgâm ândie. Oi zorat sâtâre patâ, zo aŋâ mân nâŋgânâŋgâŋ, zo nâŋgâŋaŋgâme. Nâŋgâm pâlâtâŋziŋaŋgât bonŋâ, um dâpziŋ sumbemân zâizâiŋ, zorat mâte otziŋgapkât sâtâre ue.
Propete zen den kânŋan sâwe, zo bon muyageip.
10 Propete ziŋ Anutugâren gâbâ tânzâŋgozâŋgoŋâ zi dap dap muyagibap sâm zorat topŋâ mâsikâm ândim gawe. Oi a narâk ziren ândien, neŋgâren tânzâŋgozâŋgoŋ zo muyagibapkât den kânŋan sâwe. 11 Propete ziŋ itâ sâwe, “A bâliŋan gâbâ mâkâniŋgâbapkât sâsâŋ, Kristo, zâk âsagem sâknam nâŋgâmŋâ ko neule âsâkŋan zâi mem ândibap.” Kaapumŋâ den zo umziŋan pâi zen narâk ikâ zoren mo dap yatin Kristo zo yatâ muyagibap sâm, nâŋgâm ândim gawe. 12 Oi den sâwe, zorat bonŋâ ziiŋan buŋâ, neŋgâren muyagibapkât sâsâŋ, zo sâm muyagiwe. Oi narâk ziren den zorat bonŋâ muyageip. Anutuŋâ Tirik Kaapumŋâ sâŋgongui sumbemân gâbâ gem Kembugât siŋgi a mam otziŋgi siŋgi âlip dâzâŋgowe. Siŋgi âlip zo den bonŋâ. Oi sumbem a ziŋâ den zorat topŋâ iknatkât nâŋgâm ândiwe.
Ândiândi sâŋgiŋâ zo kândâtkubi.
13 Zorat zen um nâŋgânâŋgâziŋ kubik um kendon ândibi. Oi Yesu Kristoŋâ muyagemŋâ tânzâŋgobap, zorat nâŋgâm nâŋgâm um bâbâlaŋ op mambât ândibi. 14 Ândiândi sâŋgiŋâ sot laŋ gulip ândiândiŋ mem ândiwe, zo narâk ziren mân mem ândibi. Buŋâ. Anutugât diŋâ lum ândibi. 15 Um hâlâlu mariŋandâ diiziŋgipkât zen zâk yatâ târârak op ândibi. 16 Kembugât den ŋâi itâ kulemgune ziap,
“Nâ târârak ândiangât zen târâragâk ândibi.”
Yesu Kristogât gilâmŋandâ sâŋgâniŋ meip.
17 Zen Ibâniŋ sâm mâpâsime, Anutu zâk hâtubâtu mân opmap. Ândiândiniŋaŋgât tobatniŋâ nâŋgâm dinniŋ sâm kwâkâbap. Zorat zen kwande ândim hurat kwâkŋaŋgâm ândibi. 18 Zen itâ âlip nâŋgâme. Nen sâkurâpniŋâ zeŋgât mâtâp lâŋ ândeindâ kut ŋâi yenŋâ, goide kât yatâ, zorâŋ mân sâŋgânniŋ meip. Buŋâ. 19 Kristogât gilâmŋandâ sâŋgâniŋ meip. Zâk râma gwamŋâ sâkŋâ âlipŋâ zo yatâ op ândeip. 20 Anutu zâk mârumŋan hân kombâŋâ mân muyageibân nep zo nanŋâ sâm pindip. Nânŋaŋgât muyamuyagiŋ ko bet narâk murukŋan zi neŋgât op muyageip. 21 Zâkŋâ nen Anutugâren târokwatniŋgip. Anutuŋâ mumuŋan gâbâ mâŋgim neule âsakŋâ giŋaŋgi giarip. Zorat nen Anutu nâŋgâm pâlâtâŋ kwâkŋaŋgâm ândien.
Den siŋgi âlipŋandâ mâŋginiŋgip.
22 Zen den bonŋâ lunetâ um dâpziŋ salekkoip. Oi buku bonŋâ upigât yatâ muyageip. Zorat umŋâ gâsâyagom ândibi. Umziŋ nep zoren pane buku orot âsagem kâtigibap. 23 Zen âsaâsagiŋ uŋakŋâ. Buŋ orotŋan buŋâ, mân buŋ orotŋâ. Anutugât den ândiândiŋ sot zinziŋ kâtik, zobâ muyagiwe. 24 Zorat Kembugât ekabân den ŋâi itâ ziap,
“A zen hibuk yatâ. Oi neuleziŋ zo hibuk neule bâloŋâ yatâ. Hibuk neule zo âmbârâŋgâm gemap. 25 Anutugât den ko zo zinziŋ kâtik. Zo zem zâimâmbap.”
Siŋgi âlip den dâzâŋgowe, zo ko zi.