9
Paulo zâk Yuda a bukurâpŋâ, zeŋgât op sâknam nâŋgip.
Nâ Kristogât a op sarâ mân sâm den bonŋâ sa nâŋgânek. Kaapumŋâ umnan den ziap, zorat nâŋgi bon uap. Yuda a torerâpnâ zeŋgât op umbâlâ op sâknam nâŋgâm ândiman. Yuda a bukurâpnâ, sâk torerâpnâ, zen Kembugât siŋgi upigât opŋâ ninak Kristogât dâmân kâligen gâbâ gigiŋaŋgât nâŋga âlip bâbâlaŋ opap. Zen itâ sâme, “Nen Isirae. Anutuŋâ narâpŋâ gâsuniŋgip. Oi imbaŋâ âsakŋâ tirâpnâŋgoip. Anutuŋâ nen sot târotâro op gurumin den sapsum niŋgip. Oi mâte okŋaŋgânatkât mâtâp tirâpnâŋgoip. Oi kut ŋâi niŋgâbap, zorat siŋgi den kânŋan kesap pâroŋ den dâtnâŋgoip. Nen Abaram, Isaka sot Yakobo, zeŋgât kiurâpziŋâ.” Yuda a bukurâpnâ zen ziiŋaŋgât yatâ nâŋgâm sâme. Oi nen nâŋgen. A bâliŋan gâbâ mâkâniŋgâbapkât mârum sâsâŋ, Kristo, zâk a sâk mem muyageip. Zo Yuda a zeŋgât kâmurân muyageip. Zorat a sot kut ŋâi ŋâi neŋgât Kembu, Anutu, zâk sâm âlip kwâkŋaŋgindâ ândim zâimâmbap. Zo perâkŋak.
Siŋgi âlip mem ândie, zen Anutugât arâp bonŋâ.
Isirae a nâmbutŋâ Kembugât mâtâp walâm um kâtik ândinetâ ziŋgit nâŋgi Anutugât den zo loreip mân sânat. Isiraegâren gâbâ muyagiwe, zeŋgâren gâbâ nâmbutŋâ zeŋgât Isirae a bonŋâ mân sâsâŋ. Oi yatigâk Abaramgât kiurâp torenŋâ zen kiurâp bonŋâ mân urâwe. Oi zorat Kembugât ekabân den ŋâi itâ ziap,
“Isakagât kiurâp zeŋak Abaramgât siŋgi upi.”
Den zorat topŋâ itâ ziap. Sâkŋâ Abaramgâren gâbâ muyagiwe, zen aksik patâŋâ Anutugât nan bârarâp urâwe? Buŋâ. Siŋgi den umŋan muyagiwe, zeŋak Abaramgât kiurâp bonŋâ sâsâŋ. Kembuŋâ siŋgi den Abaram itâ sâm dukuip,
“Kendon ŋâi âki âburem ga ambingâ Sera zâkŋâ nanŋâ mimbap.”
10 Oi zorik buŋâ, Rebekagâren yatik muyageip. Rebekaŋâ sâkunniŋâ Isaka, zâk sot ândim katep zagât kâmbokoip. 11-12 Oi katep zagât mân muyagem âlip mo bâliŋâ zo mân oitâ Anutuŋâ zekât op mamzikŋâ itâ sâm dukuip,
“Âtâŋandâ munŋaŋgât kore a op ândibap.”
Zo ko Anutugât den kâtigibapkât nâŋgâm zikŋak mem kâsâpzâkom den zo sâip. 13 Katep zagât zet orot mâmezikŋâ ekŋâ mân sâip. Kânŋan nâŋgâzikâm yatâ sâip. Zorat den ŋâi Kembugât ekabân itâ ziap,
“Na Yakobogât otnigap. Ka Esau ko âkonnigap.”
Anutu zâk ândiândiniŋaŋgât buŋâ, um lâklâkŋaŋgât op galem otniŋgâmap.
14 Anutuŋâ ŋâi kâsa okŋaŋgâm ŋâi buku okŋaŋgip, zorat dap sânat? 15 “Zo bâliŋâ.” Yatâ sânat? Buŋ kâtikŋâ. Zâkŋâ den ŋâi Mose itâ sâm dukuip,
“A ŋâi birâŋaŋgâbâ sâm âlip birâŋaŋgâbat. Ka a ŋâi tângubâ sâm âlip tângubat. Lumbe okŋaŋgâbâ sâm âlip okŋaŋgâbat.”
16 Zorat a umgât mo a orot mâmegât mân sâsâŋ. Anutu um lâklâkŋaŋgât tânzâŋgozâŋgoŋ sânat. 17 Anutuŋâ a kutâ Parao den dukuip, zo Kembugât ekabân itâ kulemguwe,
“Nâ gâgâren imbaŋânâ sâm muyagia kutsiŋginâ hân dâp âibapkât sâm kwânâŋgâgiwan.”
18 Oi zorat Anutugât itâ nâŋgânat, “Zâk a ŋâi tângubâ sâm tângubap. A ŋâi um kâtik oik sâi kâtigibap.”
19 Nâ yatâ sa itâ sâm mâsikâniban? “Yatâ op ko Anutu zâk wangât a neŋgât nâŋgi bâliŋ uap. Anutuŋâ den ŋâi sâi aŋâ kwâkâbapkât dâp buŋâ.” 20 Den yatâ zo sânandâ itâ mâsikâgibat, “Gâ wangandâ Anutu den dukuban. Âmaŋâ dap op âmaŋ tuutuuŋ a itâ dukubap, ‘Gâ wangât yatâ zo muyagenigin.’ ” 21 Âmaŋ tuutuuŋ a, zâk deŋgop mem toren a zeŋgât âmaŋ tuubap. Oi torenŋâ mem wâu, bâu zeŋgât tuugi nâŋgindâ bâliŋ upap?
22 Oi Anutu zâk âmaŋ kukŋaŋgât bonŋâ zorat siŋgi, zo bet kunzit birâbapkât nâŋgi ziap. Âmaŋ zo zeŋgâren kâmbam muyagem kukŋaŋgât bonŋâ sot imbaŋâŋâ muyagei a ambân ikpigât tuubap. Nen zorat dap sânat? 23 Oi âmaŋ nâmbutŋâ tânzâŋgobapkât siŋgi, zen kubikziŋgâm sumbemân âsak neuleŋan teŋgâ kwatziŋgâbapkât kânŋan nâŋgi ziap. Âmaŋ zo zeŋgâren neule âlipŋâ gom sâmbe ziŋgâbapkât diiziŋgâm ândiap. 24 Yuda ayâk buŋâ. Hân ŋâin gokŋâ ârândâŋ âmaŋ um lâklâkŋaŋgât op zâkkât siŋgi utnatkât diiniŋgâmap. 25 Zorat Propete Hoseagât ekabân diŋâ itâ ziap,
“Kembuŋâ itâ sap, ‘A kâmut mariziŋ mân orâwan, zen nâgât siŋgi sâbat. Oi umnandâ mân gâsâzâŋgowan, zo umnandâ gâsâzâŋgobat. 26 Oi a zeŋgât nâgât arâpnâ buŋâ dâzâŋgowan, zeŋgât itâ sâbi, ‘Zen Anutu ândiândiŋaŋgât nan bârarâp op ândie.’ ”
27 Oi Propete Yesaiaŋâ den kâtik sâm Isirae a zeŋgât itâ sâip,
“Isiraegât kiurâp zen saruyân sak ziap, zo yatâ doŋbep muyagibi. Ka zeŋgâren gâbâ bituktâŋâ Kembugât siŋgi upi.”
28 Kembugât itâ nâŋgâmen. Kembu zâk a zeŋgât sâm kwâkâmŋâ kegâk hâuŋâ ziŋgâm naŋgâbap. 29 Zorat Propete Yesaiaŋâ den ŋâi itâ sâip,
“Sumbem kâwali a zeŋgât Kembu, zâk mân nâŋgâniŋgi sâi ko kiurâpniŋ buŋ upe. Mirâ kamânziŋ zo Sodom sot Gomora zeŋgât tobat yatâ upe.”
(Anutuŋâ kamân zagât zo zikiri bâliŋ oitâ sâi kârâpŋâ zikesem naŋgip.)
Yuda a ziŋ târârak utnâ sâm osiwe.
30 Oi zi dap sânat? Zitâ sânat. Hân ŋâin gokŋâ, ziŋ târârak mân ândimŋâ tosaniŋ buŋ utnâ sâm tosaziŋ buŋ urâwe. Kembugâren nâŋgâm pâlâtâŋ kwâkŋaŋgâm tosaziŋ buŋ urâwe. 31 Yuda a zen ko Mosegât gurumin den lum târârak utnat sâweŋâ gurumin den zo lum osiwe. 32 Zen târârak mân urâwe, zo itâgât. Zen nâŋgâm pâlâtâŋziŋ buŋâ. Zen yen ândim mâmanziŋaŋgât târârak utnatkât sâwe. Oi mâtâbân kât zeip, zoren kinziŋ luakŋime. 33 Kembugât ekabân diŋâ zitâ kulemgune ziap,
“Nâŋgâ. Nâ Sioŋ bâkŋan, Yerusalem kamânân zeŋgâren kât ŋâi paan. Zoren kinziŋ luakŋibi. Oi kât kâtik ŋâi paan. Zoren a doŋbep patâŋâ zâŋgobap. Ka ŋâi zâk nâŋgâm pâlâtâŋ kwatnibapŋâ mân kwakpap.”