2 Korid
Pol köp hain u Korid nɨbi bɨ kalɨp kalɨ kƚiñ rɨka
1
Yad Pol. God yɨp hag lö, Krais Jisas manö ud arep bɨ ap mɨdem, mam hon Dimodi aip aui mɨdul, kalöp God nɨbi bɨ nɨpe daun kub Korid mɨdpim gau abe, Akaia Propins aŋ aŋ gau gau magöŋhalö mɨdpim gau abe, köp anɨbi kalɨ kƚiñ rɨkabin. Kalöp hagabin, yɨp aij göp u, Bapi God abe Bɨ Kub Jisas Krais abe kalöp mög nɨŋmil ud aij gɨlö, agamɨj mɨd aij gɨmim.
Pol God nɨp aij a ga
Bɨ Kub hon Jisas Krais Nap nɨpe God nɨp aij a gun. Bapi God ñɨ pai nɨpe mög mög nɨŋöm, ud aij göm, pör pör abad mɨd aij yabɨƚ göp. * Marö rɨmnap hanɨp auajɨp, nɨpe hanɨp abad mɨd aij göp u me, hon pen ado gun, nɨbi bɨ rɨmnap marö auajɨp, kalɨp u rö nöp ud aij gun abad mɨd aij gɨnabun. Krais pɨg mɨdpun u me, nɨpe ilön uda rö hon u rö nöp ilön rɨmnap udpun. Pen Krais pɨg mɨdpun u me, nɨpe hanɨp pör pör abad mɨd aij göp nɨŋöm hon gasɨ halö mɨdpun. * Kale mɨd aij gɨmim gasɨ halö mɨdmim, am nɨpe aip pör pör mɨdeinabim a göm, Krais Jisas nɨpe marö rɨmnap hanɨp ñɨmɨdöp. Pen Krais nɨpe hanɨp abad mɨd aij göp rö, hon gasɨ halö mɨdpun u nɨŋnabim u me, marö rɨmnap kalöp aueinab u, Krais hanɨp u rö nöp abad mɨd aij gɨnab nɨŋöm mɨd aij gun a gɨmim, gasɨ halö mɨdeinabim. Gasɨ hon nɨŋbun u, kale Krais nɨp arö gagnabim. Hol bɨ mɨhau ilön udpul rö, kale u rö nöp ilön udnabim; pen God halɨp mɨhöŋ ud aij göp rö, kalöp u rö nöp ud aij göm abad mɨd aij gö, gasɨ halö mɨdeinabim.
Pen añ mam bɨ nɨŋmim. Hol bɨ mɨhau Esia Propins mɨdul, marö kub udul uɫham yabɨƚ mɨdailo. Kamɨŋ mɨdaiul rö lagöp, hadö umnabul a gɨlo. * Hadö umnɨg gabul a gɨlo. Pen ga adö anɨbu, hol gasɨ kub yabɨƚ nɨŋmɨdul u me, hol ke kƚö mɨdpul a gul hagagpul; God nɨbi bɨ umbal gau gö urakpal u nöp halɨp abad mɨdö nɨŋöl gɨ mɨdpul, a gɨpul. 10-11 Halɨp böŋ nöp al pak löl rö la u pen nɨpe halɨp ud kamɨŋ yua u me, uri nɨpe halɨp kauyaŋ ud kamɨŋ yunɨg gab. Kale God nɨp sabe göl gɨ mɨdpe, hainö gau abe nɨpe u rö nöp halɨp ud kamɨŋ yunab a gul gasɨ halö mɨdpul. Anɨb u, nɨbi bɨ iru nöp God nɨp sabe göl gɨ mɨdlö, God nɨpe nɨŋöm halɨp bɨ mɨhau ud kamɨŋ yuö me, nɨbi bɨ iru nöp halɨp gɨnab u nɨŋöm hib nɨpe haglö adö arnab. *
Pol kalɨp am nɨŋaga, manö u haga
12 Mɨdmagö hol aŋ daŋ nɨŋbul, nɨbi bɨ gau aip mɨdul nan nɨhön nɨhön gɨpul gau, God halɨp aip mɨdö nɨŋöl gɨ, nɨp gasɨ nɨŋöl gɨ gɨpul. Hol manö nɨŋö nöp hagul gɨ aij nöp gɨpul. Yad waiö hagabin, kalöp pör pör anɨb unbö rö nöp gɨpul. Pen nɨbi bɨ gau gasɨ nɨŋbal rö gasɨ nɨŋul anɨg gagul. God halɨp mög nɨŋöm ud aij göm gasɨ ñö anɨg gɨpul. 13-14 Köp kalöp kalɨ kƚiñ rɨkmɨdin gau, manö ba gau rö hagem rɨkagmɨdin; amgö lɨ nɨŋmim, iƚ u yɨŋɨd nɨŋmim a gem, waiö nöp rɨkpin. Mɨñi ke ke rö mɨdpun u me, kale yɨp nɨŋbim pen yɨp nɨŋ aij gagpim; pen yɨp aij göp u, yɨp nɨŋ aij gɨpe me, hainö Bɨ Kub hon Jisas ado gɨ aunab ñɨn u, ap magum gun, yad kalöp nɨŋem mɨñ mɨñ gɨnabin; kale pen u rö nöp yɨp nɨŋmim mɨñ mɨñ gɨnabim. * 15-16 Adö anɨbu nöp me, nöd Masedonia Propins aragnö ñɨn u, yad gasɨ ap nɨŋem köl am nɨŋnɨg nɨnabin a gɨnö. Yad Masedonia nɨbi bɨ kalɨp nɨŋnɨg arnabin, pen nöd am kalöp nɨŋem arnam, a gɨnö. Pen ado gɨ apem, Judia arnɨg, adan mɨlö añɨ anɨbu nöp apem, kalöp kauyaŋ nɨŋöl gɨ ap padinam, a gɨnö. Anɨg gɨnö me, kale mɨñ mɨñ gɨmim yɨp pen gɨ ñɨmim nan magö rɨmnap ñɨbe ñɨŋöl gɨ, Judia arnam, a gɨnö. * 17 Gasɨ anɨbu rö nɨŋem me, kalöp nöd manö bɨg yunö u pen hainö nagnö. Anɨg gɨnö u, yɨp pen hagnabim, “Bɨ mɨlö u nɨp ke aij göp adö u hain göm, ‘Gɨnabin gɨnabin,’ a göm, manö nöp hagöm, hainö gagöp. Nɨpe yɨharɨŋ bɨ manö ñɨg pak ajöp mɨlö u,” a gɨnabim rö löp u pen, 18 God bɨ nɨŋö yabɨƚ nöp hagöp u pɨg mɨdpin rö u, yad gasɨ mɨhöp nɨŋem kalöp hagagpin. 19 Yad, Sailas, Dimodi, hon kalöp God Ñɨ nɨpe Jisas Krais manö hag ñɨno. Jisas Krais gasɨ mɨhöp mɨdagöp. Nɨpe yau a göm, hainö wasö gagnab. Manö nɨhön nɨhön hagöp u, hagöp rö nöp gɨnab. * 20 God manö adö nɨhön nɨhön haga u, Jisas Krais apöm, anɨb unbö rö nöp magöŋhalö göp. Hon nɨpe anɨg göp anɨbu nɨŋbun u me, God nɨp sabe gun u, Jisas Krais hib nɨpe hagun, “Nɨŋö” a gɨpun. Anɨg gɨpun u, God hib nɨpe u adö laŋ araŋ a gun anɨg gɨpun. * 21 God nɨpe nöp gö me, hon abe, kale abe Krais nɨp cɨg aij gun mɨdpun. Nɨpe nöp me hanɨp “Nɨbi bɨ yad ke,” a göm, hag löm, 22 Ana nɨpe u hanɨp ñö, apöm mɨdmagö aŋ hon daŋ goŋ lɨ mɨdöp. Anɨb u hon nɨŋbun, hon God nɨbi bɨ nɨpe ke mɨdpun nɨŋöm nɨpe haga haga rö nöp magöŋhalö hanɨp ñɨnab. *
23 Pen yad kale Korid kai mɨdpim gau nɨŋnɨg gainö u pen amem manö kub hagnö, kale ilön udmim rö löp nɨŋem me, kalöp mög nɨŋem me nagnö. God nɨpe mɨdmagö yad aŋ daŋ nɨŋöb yad piral hagagabin. 24 Pen manö yad u nöp hain göl a gem gasɨ u nɨŋagpin. Kale ke Krais nɨp gasɨ nɨŋbim u me, yad am kalöp hagnö, kale kƚö gɨmim Krais nɨp nɨŋ aij gɨmim cɨg pɨdöŋ gɨmim mɨñ mɨñ göl gɨ mɨdeinabim, a gem hagabin. *
* 1:3 Ro 15:5 * 1:5 Sam 34:19 * 1:8 Ap 19:23; 1Ko 15:32 * 1:10-11 2Di 4:18 * 1:13-14 2Ko 5:12; Plp 2:16 * 1:15-16 1Ko 16:5-6 * 1:19 Ap 18:5 * 1:20 Rep 3:14 * 1:22 Ep 1:13-14; 2Ko 5:5 * 1:24 1Pi 5:3