12
Pol naböŋ nɨŋa manö u hag ña
Hib yad ke hagnö adö arnab u aij gagnab u pen Bɨ Kub u bɨ ap nɨp gö naböŋ nɨŋa manö u hagnɨg gabin. Mɨ unbö sɨduŋ böŋ daŋ luga u, Krais bɨ nɨpe ap nɨŋbin u, God nɨp dam ram mɨnöŋ aij kumi kabö adö laŋ au ud ara. Pen bɨ anɨbu hañ romaŋ halö anɨg adö laŋ ara aka, hañ romaŋ arö göm ana nöp ara aka, nɨŋagpin; God nöp nɨŋöb. Pen yad nɨŋbin, bɨ anɨbu — hañ romaŋ halö aka ana nöp aka, nɨŋagpin; God nöp nɨŋöb — God nɨp dam ram mɨnöŋ aij kumi kabö adö laŋ au ud ara. Pen anɨb laŋ amöm, manö ke yabɨƚ nɨŋa. Manö nɨŋa anɨbu, manö hagagep, nɨbi bɨ hag ñeb rö wasö; manö ke yabɨƚ u nɨŋa. Bɨ ga anɨbu yad kƚö gem hib nɨpe nöp hagnö adö arnab u pen hib yad ke gɨnö adö aragnab. Hib yad ke manö rɨmnap hagnɨg gabin u, yad bɨ kƚö mɨdagöp rö nöp mɨdpin manö anɨbu nöp hagnabin. Pen hib yad ke dap raneb manö rɨmnap hagbnep yad bɨ hauƚ rö hagagbnep; nɨŋö nöp hagbnep. Pen anɨg hagnö, nɨbi bɨ rɨmnap yɨp nɨŋöm, “Bɨ u bɨ aij ke mɨdöp,” a gɨblap u yɨp aij gagböp. Yɨp aij göp u, gɨpin gɨpin rö nɨŋöm aka manö hagpin hagpin rö nɨŋöm me, yad bɨ aigale bɨ rö mɨdpin u ke nɨŋöl. God yɨp ud arö, nɨbi bɨ rɨmnap nɨŋagla rö nɨŋnö anɨbu, hib yad ke hagnö adö arnɨm rö löp a göm, God yɨp nan ilön ñeb ap ñöb. Nan anɨbu Seden bɨ nɨpe rö ap apöm, yɨp kalɨ rö bɨnɨg ij bö mɨdöp. * Bɨ Kub u nɨp ñɨn mɨhau nɨgaŋ hagnö, yɨp anɨg gab rö gagnɨm a gɨnö u pen yɨp haga, “Ne ke nöp mɨd aij gɨmön rö lagöp u pen yad nɨbi bɨ kƚö mɨdagöp gau kalɨp mög nɨŋem kƚö yad ñɨnö nɨŋöl gɨ kale aij nöp mɨdeinaböl,” a ga. Anɨg haga u me, hib yad ke hagnö adö arnab u aij gagöp; yɨp aij göp u, yad kƚö mɨdagöp bɨ ap rö mɨdpin u hag mɨdnö nɨŋöl gɨ, Krais yɨp ud aij göl gɨ mɨdainɨm. * 10 Yad kƚö mɨdagöp; yɨp hag jubal; yad nan rɨk döp; yɨp gɨ naij gɨpal; yad uɫham mɨdpin. Pen Krais lau adö mɨdpin rö, yɨp aigöl aigöl gɨnaböl u, mɨñ mɨñ nöp gɨnabin. Pen yad ke kƚö mɨdagöp u nɨŋ mɨdeinabin u, God nɨpe gö, kƚö nɨpe udem kƚö göl gɨ mɨdeinabin.
Pol Korid nɨbi bɨ gau kalɨp mɨdmagö la
11 Yad bɨ hauƚ rö hagajɨn. Pen kale nöp gajim yad anɨg gɨpin. Yɨp ud aij gɨmim, manö aij rɨmnap hagbep u pen yɨp arö gɨmim, bɨ rɨmnap kalɨp udpim. Yad bɨ mɨgan nɨbö bɨ ap rö mɨdpin u pen Krais manö aij ud arep bɨ aij aij kale anɨb gau bɨ kub yad bɨ pro gasɨ u nɨŋagpin. * 12 Yad kale aip mɨdem, hon Krais manö aij ud arep bɨ gau gɨpun rö nöp gɨ mɨdainö. Kale nan gagep nan nɨŋagep gainö u nɨŋmim, yad Krais manö aij ud arep bɨ nɨpe mɨdpin u hadö nɨŋbim. * 13 Anɨb u, Krais nɨbi bɨ nɨpe mɨdpal mɨgan rɨmnap kalɨp gɨnö gɨnö rö nöp kalöp u rö nöp gɨnö u pen adö añɨ ap nöp ke gɨnö. Adö anɨbu me, nan yɨp ram bɨ da gau, yɨp ñim a gem hagagnö. Pen kalöp gɨ naij rö gɨnö u nɨŋmim arö gɨmim. *
14 Kalöp nöd ñɨn mɨhöp am nɨŋnö; mɨñi kauyaŋ u nɨnɨg gabin. Nan kalöp ap udnam a gem nagnabin; kalöp nɨŋnam a gem nɨnabin. Nɨme nap bɨ nan ud lɨ aij göm, ñɨ pai bɨ kale gau kalɨp ñɨmɨdal. Pen ñɨ pai bɨ gau, nɨme nap bɨ kalɨp anɨg gagmɨdal. 15 Anɨb u, gasɨ yad nɨŋbin u, kalöp nan a gem, mani nan yad gau magöŋhalö yu haknabin aka wög gɨ dam dam Krais manö aij u hag ñɨ dam dam umnabin u, manö mɨdagöp. Pen yad kalöp mɨdmagö yabɨƚ lɨbin u nɨŋnabim u, yɨp pen mɨdmagö lagnabim akaŋ 16 Pen kale hagnabim, “Mani nan hon udagpan pen ne manö piral hagö hon dui gɨpun,” a gɨnabim. 17 Yad kalöp mam rɨmnap yunö u, mani nan kalöp gau amgö amgö lɨ udnaböl a gem yunö akaŋ 18 Yad kalöp nan a gem Daidas nɨp yuɨn a gem, nɨp hag nɨŋnö yau a ga nɨŋem mam hon ap halö nɨpe aip yunö. Pen yad nɨŋbin Daidas nan kalöp rɨmnap ɫɨp gaga. Daidas yad gɨpin adö u nöp göp; nɨpe adö ap ke gagöp. *
19 Pen yad nɨhön gɨnɨg manö anɨbi kalɨ kƚiñ rɨkajɨn? Kale gasɨ nɨhön nɨŋbim? Pol manö hagab u, hib nɨpe ap lugagnɨm a göm hagab a gɨpim ar? Pen adö anɨbu hagagajɨn wasö. God nɨpe nɨŋ mɨdö nɨŋöl gɨ, hon Krais nɨbi bɨ nɨpe mɨdun manö hagajun. Añ mam aij yad kale kƚö gɨmim Krais nɨp cɨg aij gɨmim, a gun gasɨ nɨŋun hagajun. 20 Yad pɨñɨŋ gɨpin u, yad am kalöp nɨŋnabin ñɨn u, kale gɨpim rö nɨŋnö, yɨp aij gagnab. Anɨbu rö, kale yɨp nɨŋnabim u, yad gɨpin rö nɨŋbe, kalöp aij gagnab. Kale pen pen hagmim asɨk ke ke lɨmim, nan kale gau hon nöp udun a gɨmim, añ mam rɨmnap nɨŋbe mulu lugö, kalöp ke nöp aij gɨnɨm adö u nöp gasɨ nɨŋmim, nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp manö naij hagmim, kalɨp manö udmim, hib kale ke dap ranmim, haƚöwaƚö gɨmim, gɨmim rö lɨnɨm u yad pɨnɨŋ gɨpin. 21 Pen yad pɨñɨŋ gɨpin u, yagol au kauyaŋ amem nɨŋnabin, kale rɨmnap gasɨ naij adö u nɨŋmim, nɨbi si bɨ si gɨpim u, nɨhön gɨnɨg anɨg gɨpun a gɨmim arö gagmim, nɨbi si bɨ si gɨ dammim, gasɨ naij nɨŋmim gɨ dammim, haƚöwaƚö göl gɨ nöp mɨdeinabim. Gɨnabim anɨbu God nɨŋöb a gem, yad bɨ mɨgan nɨbö gau ap rö mɨdem, nable gö nɨŋöl gɨ, kalöp nan a gem mɨɫöŋ göl gɨ mɨdeinabin. *
* 12:7 Job 2:6 * 12:9 Plp 4:11-13 * 12:11 2Ko 11:5 * 12:12 Ro 15:19 * 12:13 2Ko 11:9 * 12:18 2Ko 8:6,16-18 * 12:21 2Ko 13:2