4
Mɨnöŋ ud rin cög gɨpal rö u, hon nɨbi bɨ mɨdpun
God hanɨp mög nɨŋöm udöm, wög anɨbi hag lö gɨpun u me, hon gasɨ iru nɨŋagpun. Pi göm gɨpal adö u abe, nable gö nɨŋöl gɨ gɨpal adö u abe hon gagpun. Nɨbi bɨ gau kalɨp manö piral hagagpun. Hon God Manö hag ñɨnɨg gabun u, manö hon rɨmnap halö hagun hag ñagpun. Nan nɨhön nɨhön gɨpun gau piral adö u gagpun. God Manö aij nɨpe u kabö göl nöp waiö hag ñɨbun. Anɨg gɨno, nɨbi bɨ gau hanɨp nɨŋöm, mɨdmagö aŋ kale daŋ nɨŋnaböl, hon God amgö ilö adö nɨpe u bɨ aigale bɨ rö mɨdpun. * Nɨbi bɨ umaböl gau nöp, manö aij waiö hag ñɨbun u nɨŋöm, usajɨl bad rö manö aij adö mɨdöp nɨŋöm nɨŋagun a gɨpal. Kale nɨŋagpal u, Seden ram mɨnöŋ iƚ i god rö mɨdöp u, gasɨ kale wam wam gö, Krais manö aij mailö halö mɨdöp manö u nɨŋagpal. God nɨpe mɨdöp rö, Krais u rö nöp mɨdöp u nɨŋagpal. * Pen manö hag ñɨbun u, hon bɨ aigale bɨ rö mɨdpun manö u hag ñagpun; Jisas Krais nɨpe nöp Bɨ Kub mɨdöp nɨŋöm Jisas wög nɨp gun, wög gɨ ñeb bɨ kale mɨdpun a gun, manö aij kalöp hag ñɨbun. God nöd “Sɨbön aŋ yaŋ mailö gaŋ,” a ga. God añɨ anɨbu nöp mailö nɨpe mɨdmagö aŋ hon daŋ ñɨ lab. Anɨb u, God mailö aij nɨpe u Krais mulu majmaŋ mailö gab u hadö nɨŋbun. *
Mɨnöŋ ud rin cög gɨ lɨbal rö u, hon nɨbi bɨ mɨdpun. Pen God nɨpe nan aij unbö ke anɨbi hanɨp aŋ daŋ löp. Anɨb u nɨŋbun, kƚö hon ke wasö; God kƚö nɨpe ke ñö udun anɨg göl mɨdpun u nɨŋbun. * Hanɨp böŋ böŋ rɨdɨk gɨpal u pen hon pak gulu gɨ arbun. Gasɨ iru nɨŋbun u pen gasɨ halö mɨdpun. * Hanɨp yu gɨ yubal u pen mam hon pör aip mɨdöp. Hanɨp yɨharɨŋ gabi pakpal umagpun. 10 Jisas nɨp paköm al pak la rö, hanɨp u rö nöp paköm al paknɨg gɨlö bɨsƚam mɨdpun. Pen anɨg gö, nɨbi bɨ gau hañ romaŋ hon nɨŋöm, Jisas kamɨŋ mɨdöp u waiö nɨŋnaböl. * 11 Hon kamɨŋ mɨdpun u, Jisas nɨp nɨŋ udpal, a göm, hanɨp pör pör nöp al pak lɨnɨg gaböl. Pen gaböl anɨbu, nɨbi bɨ gau hañ romaŋ hon nɨŋöm Jisas kamɨŋ mɨdep magö nɨpe u nɨŋöl a göm, God kalɨp arö gö anɨg gaböl. * 12 Hon pör pör umun rö löp u pen hon anɨg gɨno, kale kamɨŋ mɨdmim rö löp.
13 God Manö u bɨ ap kalɨ kƚiñ rɨköm haga, “God nɨp nɨŋ udpin u me, anɨg hagpin,” a ga. Anɨb u rö, hon u rö nöp God nɨp nɨŋ udpun u me, manö hagpun. * 14 Hon nɨŋbun, God gö Bɨ Kub Jisas kauyaŋ uraka rö, hanɨp u rö nöp gö urakno, hanɨp abe kalöp abe dam Jisas mɨdöp au lɨnab. * 15 Nan hagabin anɨb i magöŋhalö kalöp nan a gem hagabin. Anɨg gɨno, ñɨn añɨ añɨ God nɨpe nɨbi bɨ gau gau iru nöp ud aij göm abad mɨdö, kale God nɨp aij a göl gɨ gɨlö nɨŋöl gɨ, hib nɨpe u i adö laŋ ap rannab.
God nɨp nɨŋ udun gasɨ halö mɨdpun
16 Anɨb u, hon gasɨ halö mɨdpun. Hañ romaŋ ñɨn ma hon hainö gɨ lugnɨm rö löp u pen God hanɨp pör pör ana aŋ hon daŋ kƚö ñö nɨŋöl gɨ kamɨŋ mɨdpun. * 17 Marö pro udpun anɨb gau nan kub wasö; yɨharɨŋ magö uƚep ap nöp udpun. Pen marö anɨb gau udun, am Krais aip mɨdun pör nöp pör nöp mailö aij kub yabɨƚ gau mɨd aij gɨnabun. * 18 Mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i mɨdun, nan amgö magö nɨŋeb gau gasɨ iru nɨŋagpun; nan adö laŋ au amgö magö nɨŋagep gasɨ nɨŋbun. Nan amgö magö nɨŋeb gau magö uƚep nöp mɨdeinab; nan amgö magö nɨŋagep gau pör nöp pör nöp mɨdeinab. *
* 4:2 2Ko 2:17; 1De 2:5 * 4:4 Ep 2:2; Kol 1:15; Hib 1:3 * 4:6 Jen 1:3; Ais 9:2; 2Ko 3:18 * 4:7 2Ko 5:1 * 4:8 2Ko 1:8; 7:5 * 4:10 1Ko 15:31 * 4:11 Ro 8:36 * 4:13 Sam 116:10 * 4:14 1Ko 6:14 * 4:16 Ep 3:16 * 4:17 Ro 8:17-18 * 4:18 Kol 1:16