2
Bɨ Kub nɨpe Kabö Kamɨŋ rö pör mɨdeinab
Anɨb u, gɨ naij gɨpim adö u magöŋhalö böŋ nöp arö gɨmim, manö piral hagpim u böŋ nöp arö gɨmim, manö nöp hagpim u böŋ nöp arö gɨmim, nan aij kale gau hon udbnop, a gɨ gasɨ nɨŋbim u böŋ nöp arö gɨmim, nɨbi bɨ rɨmnap hag jubim u böŋ nöp arö gɨmim, gɨmim. *
2-3 Ñɨ paiŋaŋ gɨsön yag daubal gau ci ñɨŋun, a göm, gasɨ añɨ nɨŋbal. Anɨb u rö, kale Bɨ Kub bɨ aij yabɨƚ kalöp ud aij göp u hadö nɨŋbim rö, manö aij nɨpe ci rö ñɨŋun, a gɨmim, gasɨ añɨ u nöp nɨŋmim. Ci anɨbu ñɨŋnabim u, kale kub gɨmim, kamɨŋ mɨdep magö anɨbu iƚ u nɨŋ aij gɨnabim. *
Jisas Krais nɨpe kabö ap rö. Nɨpe kabö yɨharɨŋ ap wasö; nɨpe Kabö kamɨŋ. Kabö kamɨŋ anɨbu nɨbi bɨ rɨmnap jɨ nɨŋöm arö gɨpal u pen God nɨpe udöm, kabö anɨbu kabö aij unbö ke, a ga. Kale Kabö kamɨŋ anɨbu aumim, kale ke kabö kamɨŋ rö lɨbe, God nɨpe kabö anɨb gau udöm ram nɨpe gɨnab. Ram anɨbu, Jisas Krais nɨpe ram nabɨc mɨdeinab nɨŋöm kale God nɨp sabe gep nɨbi bɨ uɫ mɨdmim, nan nɨhön nɨhön God nɨp aij göp u, nan sabe gep rö God nɨp ñɨnabim. Nan sabe gɨ ñeb anɨbu sipsip nan gau wasö; nan ana sabe gɨ ñeb nöp ñɨnabim. *
God Manö u kalɨ kƚiñ rɨköm hagla,
“Nɨŋim! Yad kabö ap daun kub Saion lɨnö,
kabö anɨbu Saion ram padö rö mɨdeinab.
Kabö anɨbu yad ke hag lɨnö;
kabö anɨbu kabö aij unbö ke.
Nɨbi bɨ an an nɨp nɨŋ udöm cɨg gɨnaböl gau,
hainö kale, hon nɨhön gɨnɨg nɨp nɨŋ udpun, a göm, hagagnaböl yabɨƚ,” a gɨla. *
God anɨg hagö, nɨbi bɨ nɨp nɨŋ udpim gau, kabö anɨbu kabö aij unbö ke rö lɨnab; pen nɨbi bɨ nɨp nɨŋ udagpal gau, God Manö u kalɨ kƚiñ rɨköm hagla,
“Kabö jɨ nɨŋöm arö gɨla kabö u nöp
mɨñi ram padö kƚö yabɨƚ aŋ laŋ u mɨdöp,” a gɨla. *
Pen manö ap hagla,
“Kabö anɨbu nöp, nɨbi bɨ aramöm ma bɨnɨŋ gɨnaböl;
kabö anɨbu nöp, nɨbi bɨ apöm, lug paknaböl,” a gɨla.
Krais manö aij u nɨŋ udagla u me, ap lug pakla. Pen kale ap lug pakla u, God gɨnab a ga rö nöp ga. *
Pen God nɨpe ke kalöp udöm, yam nɨpe ke hag la. Kale Kiŋ nan sabe gep nɨbi bɨ nɨpe mɨdpim. Kale nɨbi bɨ uɫ nɨpe mɨdpim. Kale God yam nɨpe ke mɨdpim. Anɨg göp u, kale nɨbi bɨ gau nɨbö gau nɨbö, God nɨpe nan aij unbö ke göp u hag waiö gɨmim, nöd sɨbön aŋ gau mɨdmim, bɨsƚam gɨ ajmɨdim u pen God nɨpe gö, uri mailö aij nɨpe nɨŋmim aj aij gabim, manö anɨbu waiö hagnabim. Anɨg hagmim, hib nɨpe hagpe adö arnab. *
10 Nöd God nɨbi bɨ nɨpe mɨdagmɨdim, pen uri nɨbi bɨ nɨpe ke mɨdpim. Nöd God kalöp mög nɨŋöm udagmɨdöp, pen uri kalöp mög nɨŋöm udöp. *
God nɨbi bɨ nɨpe mɨdpim rö, mɨd aij gɨmim
11 Anɨb u, nɨbi bɨ nɨŋeb aij yad gau. Mɨnöŋ naböŋ iƚ i ram Mɨnöŋ kale kabö rö wasö, yɨharɨŋ apim mɨdpim. Anɨb u, nan si nan naij Mɨnöŋ naböŋ iƚ i hañ romaŋ gasɨ göp nan gau, mɨdmagö lɨmim gɨpe aragnɨm. Nan anɨb gau gasɨ nɨŋmim gɨpe arö, ana kale aip pen pen gö, ap lug pakmim rö löp. *
12 Nɨbi bɨ God nɨbi bɨ nɨpe mɨdagpal gau aip mɨdpim u, gɨ aij yabɨƚ gɨ mɨdaimim. Anɨg gɨpe, ñɨn rɨmnap, kalöp, gɨ naij gɨpim, a göm, hag junaböl u pen kale gɨ aij gɨpim u nɨŋöm, hainö Jisas Krais aunab ñɨn u, gɨ aij gɨpim rö hag hiɨkeinaböl, God hib nɨpe u ap rannab. *
13-14 Bɨ Kub nɨbi bɨ nɨpe mɨdpim rö, bɨ kub kalöp Mɨnöŋ naböŋ iƚ i abad mɨdpal gau hagöl rö gɨmim. Kiŋ kale bɨ kub yabɨƚ mɨdöp u manö nɨpe u nɨŋmim, bɨ nɨpe yuö apöm kalöp abad mɨdpal gau manö kale magöŋhalö nɨŋmim gɨmim. Bɨ kub anɨb gau, nɨbi bɨ gɨ aij gɨnaböl gau kalɨp ud aij gɨnaböl; pen nɨbi bɨ gɨ naij gɨnaböl gau kalɨp manö kub hagöm, ilön pen ñɨnaböl. Nɨhön gɨnɨg: God bɨ anɨb gau wög anɨbu göl, a göm, hag la. * 15 Pen God nɨp aij gɨnab u, kale gɨ aij göl gɨ nöp mɨdaibe, nɨbi bɨ gasɨ mɨdagöp gau kalöp manö piral hagöm hag juöl rö lagnab. * 16 Nɨbi bɨ rɨmnap, ke nɨŋbim rö gɨmim, a gɨpal. U aij pen gasɨ anɨbu nɨŋmim, nan si nan naij ap gagmim. God nɨbi bɨ wög gep nɨpe mɨdpim rö, nɨhön nɨhön gɨnɨg gɨnabim u, nɨpe hagöp hagöp rö nöp gɨnabun, a gɨmim, gɨmim.
17 Nɨbi bɨ gep gau abe nɨbi bɨ yɨharɨŋ gau abe manö kale nɨŋmim. Añ mam Krais lau adö mɨdpal gau kalɨp mɨdmagö lɨmim. God nɨpe Bɨ kƚö unbö ke, a gɨmim, ana udmim nɨŋmim. Kiŋ kale bɨ kub a gɨmim manö nɨpe nɨŋmim. *
Krais nɨp hain gun, marö auainɨm, pɨñɨŋ gagun
18 Kale Krais nɨbi bɨ nɨpe mɨdmim, bɨ rɨmnap kalɨp nagɨ wög rö gɨpim u, bɨ kub kale gau ud aij gɨmim, hagnaböl rö nöp gɨmim. Kalöp gɨ aij göm agamɨj mɨd aij gɨpal bɨ gau nöp wasö, kƚö yabɨƚ jubal bɨ gau u rö nöp, ud aij gɨmim, hagnaböl rö nöp gɨmim. * 19 Pen kalöp gɨ naij gaiöl, God nɨp gasɨ nɨŋbim rö, kalɨp gasɨ naij nɨŋageinabim u, God kalöp ud aij gɨnab. 20 Pen kale gɨ naij gɨpe, kalöp pakaiöl, kalɨp gasɨ naij nɨŋageinabim u hagagabin; anɨg gɨnabim u, God kalöp ud aij gagnab. Pen kale mɨd aij gɨpe, kalöp gɨ naij gaiöl, kalɨp gasɨ naij nɨŋageinabim u hagabin; anɨg gɨnabim u me, God kalöp ud aij gɨnab. * 21 Kalöp marö ñɨlö agamɨj nöp mɨdaimim, a göm, God kalöp uda. Anɨb u, Krais hanɨp, a göm, ilön uda gasɨ u nöp nɨŋmim. Kalöp marö ñaiöl, gasɨ kub nɨŋagmim. Nɨpe göp rö gɨmim, gɨpe arnɨm. *
22 “Nɨpe nan si nan naij ap gaga;
manö piral ap hagaga.” *
23 Krais nɨp hag jueila, nɨpe pen hag juaga. Nɨp gɨ naij geila, nɨpe ilön udöm kalɨp manö pen pen hagaga. Nap nɨpe manö kub kabö göl nöp hagöp u, yɨp abadnab, a göm, gasɨ u nöp nɨŋ mɨdeia. * 24 Krais nɨp mab ba laŋ al pak leila, nɨpe nan si nan naij hon magöŋhalö gɨnabun gau, hañ romaŋ nɨpe ke udöm uma. “Yad nan si nan naij kalɨp udem umnö, nan si nan naij gep gasɨ magö kale u umöm, kale kamɨŋ aramöm, gɨ aij göl gɨ mɨdaiöl,” a göm, nan si nan naij hon gau, hañ romaŋ nɨpe ke udöm uma. Krais nɨpe ilön kub uda u me, kalöp nan ga u kamɨŋ la. * 25 Kale kaj sipsip hauƚ gau amöm rul arbal rö mɨdmɨdim u pen mɨñi Bɨ Kaj Sipsip Mukep, Bɨ ana kalöp abad mɨd aij göp u, nɨp ado gɨ aubim. *
* 2:1 Ep 4:22; Jem 1:21 * 2:2-3 Sam 34:8 * 2:5 Ep 2:21-22; Rep 1:6 * 2:6 Ais 28:16; Ep 2:20 * 2:7 Sam 118:22 * 2:8 Ais 8:14-15 * 2:9 Dud 7:6; 14:2; Ais 9:2; Dai 2:14; Ap 26:18; Ep 5:8 * 2:10 Hos 2:23 * 2:11 Gal 5:17,24 * 2:12 Mad 5:16 * 2:13-14 Dai 3:1 * 2:15 1Pi 3:16 * 2:17 Ro 12:10 * 2:18 Ep 6:5 * 2:20 1Pi 3:14,17 * 2:21 Mad 16:24; Jon 13:15 * 2:22 Ais 53:9 * 2:23 Ais 53:7; 1Pi 3:9 * 2:24 Ro 6:11; Ais 53:5-6 * 2:25 Esi 34:5-6; Mad 9:36; Jon 10:14; Hib 13:20-21