4
Marö udöl gun, nagɨ naij nöd nɨbö adö u arö gun
Krais hañ romaŋ nɨpe ilön kub uda rö, hon u rö nöp ilön udnabun, a gɨmim, gasɨ anɨbu nöp nɨŋöl gɨ mɨdaimim. Nɨhön gɨnɨg: nɨbi bɨ hañ romaŋ kale ilön kub udpal gau, nan si nan naij gun, a göm, gasɨ u nɨŋagpal. * Ñɨn anɨbu rɨköm, ñɨn aigeg Mɨnöŋ naböŋ iƚ i hañ romaŋ mɨdeinabun u, God nɨp aij gɨnɨm adö u nöp gun, a göm, mɨdmagö kale ke uraknab adö u gagnaböl. Kale nöd nɨbi bɨ God Manö udagmɨdal gau rö gɨ mɨdmɨdim. Gasɨ naij nɨŋmim, nɨbi si bɨ si gɨmim, ñɨg kƚö ñɨŋ hauƚ lɨmim, nan iru yabɨƚ ñɨŋmim, haƚöwaƚö gɨmim, nan piral God sabe gagmim a göp nan gau sabe göl gɨ mɨdmɨdim. * Mɨñi pen, nɨbi bɨ God Manö udagpal gau, kale mɨd aij gɨpim u nɨŋöm, nɨhön gɨnɨg hon aip magum gɨmim haƚöwaƚö gagpim, a göm, kalöp hag jubal. Pen söl mɨdöp, Bɨ Kub nɨbi bɨ kamɨŋ mɨdeinaböl gau abe, nɨbi bɨ hadö umla gau abe, nɨhön nɨhön gɨla gau, nɨhön gɨnɨg anɨg gɨpim, a göm, manö kub hagö, kale nɨhön nɨhön gɨpal gau magöŋhalö nɨp hag waiö lɨnaböl. * Nɨbi bɨ magöŋhalö umbal rö umöm, hañ romaŋ u böŋ nöp hij gɨ luga u pen ana gau amöm, God kamɨŋ mɨdöp rö u kamɨŋ mɨdeinaböl, a göm, Krais manö aij nɨpe u nɨbi bɨ hadö umla gau kalɨp hag ña.
God wög hanɨp adö ke ke hagöp rö, gɨ aij gun
Söl mɨdöp, nan nɨhön mɨdöp gau magöŋhalö pɨs gɨnɨg gab. Anɨb u, gasɨ nɨŋ aij gɨmim, agamɨj mɨd aij gɨmim, God nɨp sabe gɨmim. * Pen manö kub yabɨƚ u, kale Krais nɨbi bɨ pör nöp pen pen mɨdmagö yabɨƚ lɨ mɨdaimim. Kale pen pen mɨdmagö löl gɨ mɨdeinabim u, Krais nɨbi bɨ rɨmnap nan si nan naij göm kalöp ñɨn iru nöp gɨ naij gaiöl u, kale yɨŋɨd nɨŋmim arö gɨnabim. * Krais nɨŋ udpal nɨbi bɨ rɨmnap ram kalöp auaiöl, gai am ram ade aubim, a gɨmim, hagagmim; kalɨp hag wɨhai udmim. * 10 God nɨbi bɨ mög nɨŋöm ud aij göm, kalɨp gasɨ aij ke ke ñöb. God gasɨ aij kalöp ñöb anɨbu, kalöp nöp wasö, añ mam Krais nɨbi bɨ nɨpe mɨdpal gau kalɨp magöŋhalö u rö nöp gasɨ nɨŋöm ñöb. Anɨb u, God kalöp gasɨ aij ñöb anɨbu nɨŋmim, añ mam gau kalɨp gɨ aij gɨmim. * 11 God kalöp gasɨ aij ñö, kale nɨbi bɨ gau kalɨp hag ñɨnabim u, gasɨ nɨŋ aij gɨmim, God Manö aij u kabö göl nöp hag ñɨmim. God kalöp gasɨ aij ñö, kale nɨbi bɨ rɨmnap wög gɨ ñɨnabim u, God kalöp kƚö nɨpe ñöb u udmim, nɨbi bɨ gau kalɨp wög gɨ ñɨmim. Anɨg geinabim u, Jisas Krais nɨbi bɨ nɨpe mɨdpim u nɨŋöm, kale God hib nɨpe u haglö adö arnab. Jisas Krais, Bɨ kƚö yabɨƚ u nöp, nɨp aij a göl gɨ, hib nɨpe pör pör hagno adö araŋ. Anɨb unbö rö aij.
Krais nɨbi bɨ nɨpe mɨdpim rö, kalöp marö ñɨnaböl
12 Mɨdamam aij yad gau. Krais nɨp cɨg pɨdöŋ gɨnaböl aka arö gɨnaböl a göm, nɨbi bɨ rɨmnap hanɨp ilön kub mab mɨɫaŋ rö ñɨbal u, hanɨp nɨhön gɨnɨg anɨg gab, a gɨmim, gasɨ u nɨŋagmim. 13 Krais nɨbi bɨ nɨpe mɨdpun u me, nɨp gɨla rö hanɨp gaböl, a gɨmim, mɨñ mɨñ göl gɨ mɨdpe me, nɨpe mailö aij yabɨƚ nɨpe halö aunab ñɨn u, kale mɨñ mɨñ göl gɨ mɨdeinabim. * 14 Kale Krais nɨbi bɨ nɨpe, a göm, kalöp hag juaiöl, mɨñ mɨñ göl gɨ mɨdaimim. God Ana mailö aij yabɨƚ halö u hanɨp aip mɨdöp u nɨŋöm me, anɨg gaböl, a gɨmim, mɨñ mɨñ göl gɨ mɨdaimim. * 15 Kale wip alagmim; nan si udagmim; nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp gɨ naij gagmim; nan kale rö gɨmim gagmim. Kale anɨg gɨmim, ilön udnabim u, nable gɨnab. Pen gɨ aij gɨmim ilön udnabim u, nable gagnɨg gab. 16 Pen kale Krais nɨp nɨŋ udmim nɨpe hagöp rö gɨpim rö, kalöp marö ñaiöl, nable gagnab. Krais nɨbi bɨ nɨpe mɨdpun rö, hanɨp anɨg gaböl, a gɨmim, aij gö nɨŋöl gɨ, God hib nɨpe hagpe adö araŋ. 17 Söl mɨdöp, God nɨbi bɨ manö kub hagnab. Nɨpe iƚ göm nɨbi bɨ nɨpe ke manö kub hagnab. Pen hon nɨbi bɨ nɨpe ke uɫham mɨdeinabun u, nɨbi bɨ manö aij nɨpe udagpal gau kale aigöl göm mɨdnaböl? 18 God Manö u kalɨ kƚiñ rɨköm hagla,
“Nɨbi bɨ God hagöp rö gɨpal gau
uɫham yabɨƚ kamɨŋ arnaböl;
anɨb u, nɨbi bɨ God Manö udagöm,
nan si nan naij gɨ mɨdpal gau, kale aigöl göm kamɨŋ arnaböl?” ö gɨla. *
19 Anɨb u, God marö hanɨp hag la rö nöp udnabun u, gasɨ iru nɨŋagun. Bɨ Kub hanɨp gɨ la u, haƚöwaƚö gagnab, pen nɨpe nöd haga rö nöp hanɨp ud aij gɨnab, a gun, gasɨ u nɨŋun, gɨ aij nöp göl gɨ gɨno arnɨm.
* 4:1 Ro 6:2,7 * 4:3 Ep 2:2-3 * 4:5 Ap 10:42 * 4:7 Ro 13:11-12 * 4:8 1Pi 1:22 * 4:9 Hib 13:2 * 4:10 Ro 12:6-8 * 4:13 Ap 5:41; Jem 1:2; 1Pi 1:6-7 * 4:14 1Pi 2:20 * 4:18 Pro 11:31