2 Pida
Pida köp hain nɨbö u kalɨ kƚiñ rɨka
1
Yad Saimon Pida, Jisas Krais manö ud arep bɨ ap. Yad wög gep bɨ nɨpe ap mɨdpin.
God hon Jisas Krais hanɨp ud kamɨŋ yua u, nɨpe Bɨ aij unbö ke. Jisas Krais hanɨp mög nɨŋöm gasɨ aij ñö, hon nɨp nɨŋ udpun. Kale nɨbi bɨ gau, Jisas Krais kalöp gasɨ aij ñö, kale u rö nöp nɨp nɨŋ udpim gau, kalöp köp anɨbi kalɨ kƚiñ rɨkabin. Kale God abe, Bɨ Kub hon Jisas abe, kalɨp gasɨ nɨŋ mɨdpe, kale apil mɨhau kalöp mög nɨŋmil, ud aij gɨmil, abad mɨdlö, kale pör pör agamɨj mɨd aij gɨmim.
God hanɨp uda a gun, nɨp cɨg aij gun
Hon nɨbi bɨ Jisas Krais lau adö mɨdpun gau, nan si nan naij arö gun, nɨpe hagöp rö nöp gɨ mɨdaiun rö löp. Hon Jisas Krais nɨp nɨŋ udpun u me, Krais nɨpe u rö nöp God mɨdöm, kƚö nɨpe nöp hanɨp ñö, hon God Manö hagöp rö nöp gɨ mɨdaiun rö löp. Nɨpe Bɨ aij unbö ke, Bɨ mailö aij yabɨƚ halö pen nɨpe hanɨp gasɨ nɨŋöm, nɨbi bɨ yad ke mɨdaiöl, a göm, hanɨp hag la. Anɨb u, Jisas Krais nan aij yabɨƚ anɨb gau hanɨp ñöb. Nan aij aij ñöb u udun, gasɨ naij mɨnöŋ naböŋ iƚ i nɨŋöm lug paköl rö löp gau arö gun, God nɨpe ke mɨdöp rö mɨdaiun rö löp.
Anɨbu, Krais kalöp gasɨ aij ñö, nɨp nɨŋ udpim. Pen kale Jisas Krais nɨŋ udöl gɨ mɨdmim, kale kƚö gɨmim, nɨbi bɨ gau kalɨp gɨ aij gɨmim. Pen kale nɨbi bɨ gau kalɨp gɨ aij nöp göl gɨ mɨdmim, kale kƚö gɨmim, Jisas Krais nɨpe Bɨ aigale Bɨ rö mɨdöp manö yuö yabɨƚ u nɨŋ aij gɨmim. Pen kale Jisas Krais nɨpe Bɨ aigale Bɨ rö mɨdöp manö yuö yabɨƚ u nɨŋ aij nöp göl gɨ mɨdmim, kale kƚö gɨmim, hañ romaŋ kale gasɨ göp rö gagmim. Pen kale hañ romaŋ kale gasɨ göp rö gagmim, kale kƚö gɨmim, Jisas Krais nɨp nɨŋ ud pɨdöŋ gɨmim, cɨg aij gɨ mɨdmim, nɨpe hagöp hagöp rö nöp göl gɨ mɨdaimim. * Pen Jisas Krais nɨp nöp gasɨ nɨŋmim cɨg aij gɨmim, nɨpe hagöp hagöp rö nöp göl gɨ mɨdmim, kale kƚö gɨmim, añ mam gau pen pen ud aij gɨpal rö, kale Krais nɨbi bɨ añ mam kale gau pen pen ud aij gɨmim. Pen kale Krais nɨbi bɨ añ mam kale gau pen pen ud aij göl gɨ mɨdmim, kale kƚö gɨmim, Krais nɨbi bɨ añ mam kale gau pen pen mɨdmagö lɨmim. Pen yad aui manö nɨhön nɨhön kalɨ kƚiñ rɨkajɨn u, kale nan anɨbu nöp gasɨ nɨŋ aij gɨmim, kƚö gɨmim gɨ mɨdeinabim u, kale Bɨ Kub hon Jisas Krais nɨpe Bɨ aigale Bɨ rö mɨdöp, a gɨ gasɨ nɨŋmim, wög nɨp gɨ aij gɨpe, nɨp nan magö aij rɨmnap pɨlnab. Pen yad aui manö nɨhön nɨhön kalɨ kƚiñ rɨkajɨn u, kale rɨmnap nan anɨbu nɨŋagnabim u, kale nɨbi bɨ amgö we rö. Nan si nan naij gɨpim u, God nɨpe gac anɨbu ƚɨk gɨ yua u hauƚ gɨpim.
10 Anɨb u, añ mam yad gau. God gasɨ nɨpe ke nɨŋöm, yɨp hain göm nɨbi bɨ yad mɨdaiöl, a göm, kalöp udöp u, kƚö gɨmim nɨp hain gɨmim, nɨbi bɨ nɨpe mɨdaimim. Anɨg gɨmim me, Krais manö aij nɨpe u pör nöp nɨŋ ud pɨdöŋ gɨmim, gɨ dammim, arö gagnabim. 11 Pen Bɨ Kub hon Jisas Krais hanɨp ud asɨk yuöp u apöm, kalöp hag wɨhai udöl gɨ, nɨbi bɨ nɨpe pör pör abad mɨdeinab ram raul mɨgan anɨbu da löm abad mɨdeinab.
God manö hagep bɨ gau, Ana Uɫ kalɨp gasɨ ñö nɨŋöl gɨ God manö hagla
12-15 Kale manö hagajɨn anɨbu nɨŋmim, hadö ud aij gɨpim, pen yad pör nöp kalöp manö anɨbu hagöl gɨ nöp mɨdeinabin. Bɨ Kub hon Jisas Krais yɨp, umnabön, a göm, ñɨn hag la u söl auöp u me, hañ romaŋ halö mɨdpin ñɨn i, yad kƚö gem, kalöp manö anɨbu hagöl gɨ nöp mɨdeinabin u aij. Anɨg gɨnabin u, kale hauƚ gagnabim; yad umnabin pen kale manö anɨbu nɨŋöl gɨ mɨdeinabim. *
16 Kalöp nöd hagem, Bɨ Kub hon Jisas Krais ke yabɨƚ löm kƚö halö aua, a gɨno u, aiud kƚiñ aij udpal rö hagagno. Nöd Bɨ Kub anɨbu ke yabɨƚ kƚö halö lö, amgö hon ke nɨŋun, hainö kalöp hagno. * 17-18 Ñɨn anɨbu, hon Jisas Krais aip am dum uɫ au mɨdaino nɨŋöl gɨ, Bapi God mailö aij yöl nɨpe u apöm, Jisas Krais hib nɨpe dap ranöm haga, “Bɨ i Ñɨ mɨdmagö aij yad; nɨp nɨŋnö yɨp aij yabɨƚ göp,” a ga. God nɨpe anɨg hagö, hon ke manö nɨpe u apdi nɨŋno. *
19 Hon ke God manö apdi nɨŋno u me, hon nɨŋbun, bɨ God manö hagep gau kale manö hagla u, God manö nɨpe nöp hagla; manö böŋ nöp udep u nöp hagla. Manö hagla anɨbu, hapö mɨɫaŋ sɨbön yaŋ lauöm lɨlö, hanɨp mailö yamöb rö u göp. Mailö anɨbu, ñɨ löl gɨ damöm, ram mɨnöŋ rɨknɨg gö nɨŋöl gɨ, gapɨ pagƚɨn hañ aunab mɨdmagö aŋ kale daŋ nɨŋnabim. Hañ aunab u, ram böŋ nöp rɨköp u rö gɨnab. 20 Manö hagabin i nɨŋ aij gɨmim: God manö hagep bɨ gau God Manö nɨpe kalɨ kƚiñ rɨköm hagla u, gasɨ kale ke nöp nɨŋöm, manö iƚ u hagöl rö lagöp. 21 Nɨhön gɨnɨg: God manö hagep bɨ gau, God manö u hagnɨg, ke nɨŋla rö hagagla; Ana Uɫ nɨpe kalɨp gasɨ ñö nɨŋöl gɨ, God manö hagla. *
* 1:6 Gal 5:22-23 * 1:12-15 2Ko 5:1; Jon 21:18-19 * 1:16 Mad 17:1-5 * 1:17-18 Mad 17:5 * 1:21 2Di 3:16; 1Pi 1:11-12