3
Jisas hainö ado gɨ aunab, a gɨmim, gasɨ halö mɨdaimim
Nɨbi bɨ mɨdmagö yad gau. Kalöp köp ap nöd kalɨ kƚiñ rɨk yunö. Mɨñi köp hain nɨbö kalöp kalɨ kƚiñ rɨkabin. Köp mɨhöp pen iƚ añɨ nöp. Yad kalöp köp mɨhöp kalɨ kƚiñ rɨknö, kale manö nöd nɨŋbe u nɨŋ aij gɨmim, gasɨ nɨŋöl gɨ nöp mɨdeinabim, a gem, kalöp köp mɨhöp kalɨ kƚiñ rɨkpin. God nɨpe ke bɨ manö hagep uɫ nɨpe gau hag lö, kale hadame nöp manö nɨpe hagla. Ud Kamɨŋ Yuep Bɨ hon, Bɨ Kub hon u, nɨpe ke bɨ manö ud arep nɨpe hag lö, manö kƚö hagöm anɨg gɨmim, a ga, manö u hag ñɨmɨdun. Manö anɨbu nöp, kale hadame hagla abe, hon uri hagabun abe, nɨŋ mɨdaimim, a gem, kalöp köp anɨbi kalɨ kƚiñ rɨkabin. *
Pen nan kub hagabin i nɨŋim. Ñɨn hain mɨdpun i rö, nɨbi bɨ gasɨ naij kale ke nɨŋbal rö gɨpal gau, rɨmnap apöm Jisas Krais manö aij nɨpe u hag juöm hagnaböl, * “Bɨ aunabin, a göm, manö hag la u, aunab mɨgan gai nɨböŋ Nɨbi bɨ nöd nɨbö gau mɨdlö nɨŋöl gɨ, aunabin a ga u pen kale umhakla u auagöp. Nan magöŋhalö hadame dagol gɨ la ñɨn u mɨdeia rö nöp mɨdöp,” a gɨnaböl. * Bɨ anɨb gau, God hadame dagol gau manö nöp hagö, kumi kabö adö laŋ löm, ñɨg u gɨgabö göm, mɨnöŋ naböŋ u aŋ yaŋ löm ga. God ga anɨbu, kale nɨŋ aij gɨpal u pen kale nɨŋebir arö gɨpal. * Hainö, God manö nöp hagö, ñɨg anɨb gau apöm, mɨnöŋ naböŋ nan gau nöd mɨdmɨdöp u yuö yuö gö, böŋ nöp naij ga. * God manö anɨbu nöp hagö, kumi kabö adö laŋ abe mɨnöŋ naböŋ iƚ i abe uri mɨd aij göp u pen nɨbi bɨ God Manö hagöp rö gagpal gau kalɨp manö kub hagöm ilön kub ñɨnab ñɨn u, kumi kabö laŋ abe mɨnöŋ naböŋ iƚ i abe mab lauö böŋ nöp innab.
Pen nɨbi bɨ mɨdmagö yad gau. Manö ap hauƚ gɨmim rö löp. Hon ñɨn añɨ ap nɨŋbun u pen Bɨ Kub nɨŋö mɨ iru yabɨƚ rö löp. Hon mɨ iru yabɨƚ nöp wö ral nɨŋbun u pen Bɨ Kub nɨŋö ñɨn añɨ ap nöp rö löp. * Anɨb u, Bɨ Kub nɨpe, aunabin, a göm, yɨŋɨd auagöp u, nɨbi bɨ rɨmnap manö nöp hagöm arö gɨpal rö gagöp; nɨbi bɨ nan si nan naij göm, mab ke yaŋ arnɨg gaböl gau, rɨmnap ur gagöl, kale magöŋhalö yɨp lau adö aulö kalɨp udnam, a göm, abad mɨdöp. *
10 Pen Bɨ Kub aunab u, bɨ nan si udep gau kalɨp nɨŋ mɨdlö auagpal rö u aunab. Ñɨn anɨbu, gu mɨlöbö hagö nɨŋöl gɨ, kumi kabö mu adö laŋ ke ke arnab. Gapɨ nan nɨhön nɨhön kumi kabö adö laŋ mɨdöp gau inöm, mɨnöŋ naböŋ iƚ i nan nɨhön nɨhön mɨdöp gau magöŋhalö innab. *
11 Hainö nan gau magöŋhalö anɨg göl innab a gɨmim, kale uri gɨ aij gɨnabim aka haƚöwaƚö gɨnabim? Ñɨn kub aunɨg gab anɨbu gasɨ nɨŋmim, God Manö hagöp rö nöp gɨmim nɨbi bɨ uɫ nɨpe mɨdaimim. 12 Pen God ñɨn kub nɨpe u yɨŋɨd aunɨm a gɨmim, manö aij nɨpe u nɨbi bɨ gau kalɨp hag ñöl gɨ mɨdmim. Ñɨn anɨbu, rakɨn, gapɨ, nan kumi kabö adö laŋ gau, in ñɨg bad lɨnab u pen 13 God kumi kabö adö laŋ abe, mɨnöŋ naböŋ iƚ i abe, hain nɨbö gɨnabin, a göm, manö hag la u abad mɨdpun. Ram hain nɨbö anɨbu, nɨbi bɨ God aip mɨdöm nɨpe hagöp rö nöp gɨlö arnab. *
14 Anɨb u, nɨbi bɨ mɨdmagö yad gau. Nɨpe aunab, a gɨmim, abad mɨdpim ñɨn i, gasɨ kƚö nɨŋmim, God amgö ilö nɨpe nɨbi bɨ asɨŋ mɨdagöp, nɨbi bɨ manö mɨdagöp rö mɨdun, nɨp aip jɨm ñöl mɨdaiun, a gɨmim, gɨpe arö me, nɨpe apöm kalöp nɨŋö, aij yabɨƚ gɨnɨm. 15 Pen nɨpe yɨŋɨd auagöp u, kale gasɨ nɨŋmim, kalöp nɨbi bɨ rɨmnap halö yɨp lau adö aulö, yad ud kamɨŋ yunam, a göm, abad mɨdöp. God nɨpe mam mɨdmagö hon Pol nɨp gasɨ aij ñö nɨŋöl gɨ, kalöp köp kalɨ kƚiñ rɨköm, manö añɨ anɨbu rö haga. * 16 Pol manö nɨpe kalɨ kƚiñ rɨka u, köp nɨpe rɨka gau magöŋhalö manö añɨ anɨbu nöp mɨdöp. Pol köp nɨpe gau manö uɫham nɨŋeb rö rɨmnap halö hagö me, nɨbi bɨ God Manö nɨŋagöm, Krais nɨp cɨg aij gagpal gau, Pol manö uɫham nɨŋeb anɨbu nɨŋöm, ado göm manö piral adö u hagpal. God Manö bɨ rɨmnap kalɨ kƚiñ rɨkla gau, kale u rö nöp manö anɨbu nɨŋöm, ado göm manö piral adö u hagpal. Anɨg gɨlö, God manö kub hagnab ñɨn u adan kale kamɨŋ arep ap mɨdagnab.
17 Pen nɨbi bɨ aij yad gau. Kale manö anɨbi hadö nɨŋbim u me, nɨŋ aij gɨmim. Kale uri Krais nɨp cɨg aij gɨmim mɨdpim. Pen nɨbi bɨ rɨmnap apöm, manö piral haglö, kale u rö nöp gasɨ naij nɨŋmim, kale gɨ naij gɨpal rö gɨmim, ap lug pakmim rö löp. * 18 Pen Bɨ Kub hon Jisas Krais hanɨp ud kamɨŋ yuöp u, nɨpe nɨbi bɨ mög nɨŋöm ud aij göp u nɨŋbim rö, Jisas Krais nɨp nɨŋ aij yabɨƚ gun, a gɨmim, gasɨ anɨbu nɨŋöl gɨ mɨdpe arnɨm. Bɨ Kub hon hib nɨpe u pör nöp pör nöp hagno adö arnɨm! Anɨb unbö rö aij.
* 3:2 Jud 17 * 3:3 1Di 4:1; Jud 18 * 3:4 Mad 24:48 * 3:5 Jen 1:6-9 * 3:6 Jen 7:11; 2Pi 2:5 * 3:8 Sam 90:4 * 3:9 Hab 2:3; 1Di 2:4 * 3:10 Luk 12:39; 1De 5:2; Mad 24:29,35 * 3:13 Ais 65:17; 66:22; Rep 21:1,27 * 3:15 Ro 2:4 * 3:17 Mak 13:33; 1Ko 10:12