13
Nan hapeb ap ñɨg solwara aŋ gau nɨbö apjaka
Mɨdem nɨŋnö, nan hapeb rö ap, ñɨg solwara aŋ gau nɨbö aueia. Nabɨc cög nɨpe unbö mudun jɨŋ löm, kom unbö sɨduŋ laŋ löm, kiŋ rol gɨpal usajɨl bad gau, kom adɨŋ ke ke löm mɨdeia. Pen nabɨc nɨpe unbö mudun jɨŋ u, God nɨp hag juep hib naij rɨmnap añɨ añɨ kalɨ kƚiñ rɨk lɨlö mɨdeia. * Nan hapeb anɨbu, kain hapeb leped rö la u pen ma nɨpe gau kain hapeb bea ma rö la. Meg mɨgan nɨpe u, kain hapeb laiön meg mɨgan rö la. Pen re ubɨƚ u, kƚö nɨpe ke abe, kiŋ kub ke yabɨƚ mɨdeia kƚö u abe, nan hapeb anɨbu nɨp ña. * Pen nan hapeb anɨbu nabɨc cög nɨpe ap, nöd böŋ nöp al pak lɨlö kɨƚa ga rö la u pen kuöyaŋ mɨƚep ga. Anɨg gö, nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i gau gau magöŋhalö gasɨ gasɨ löm, nan hapeb anɨbu nɨp hain gɨla. * Pen re ubɨƚ anɨbu kiŋ kub ke yabɨƚ mɨdeia kƚö u nan hapeb anɨbu nɨp ña u me, nɨbi bɨ gau re ubɨƚ anɨbu nɨp hib haglö adö ara. Pen nan hapeb anɨbu abe kiŋ kub ke yabɨƚ rö mɨdöp u, nɨbi bɨ rɨmnap nɨp aip pen pen göl rö lagöp, a göm, nɨbi bɨ gau magöŋhalö nan hapeb u, u rö nöp hib nɨpe haglö adö ara.
Pen God nan hapeb anɨbu nɨp nɨŋebir arö gö, hib nɨpe ke hagö adö arö, God hib nɨpe manö naij hagöm dap lugö, rakɨn unbö ñɨn juöl mɨhöp ado gɨ da unbö yɨgwö aŋ nɨbö u (42) ara. * Nɨpe anɨg göm, God nɨp hag juöm, hib nɨpe manö naij hagöm, ram mɨnöŋ nɨpe kumi kabö adö laŋ au hag juöm, adö laŋ au nɨpe aip mɨdpal gau kalɨp hag juöm, ga. Pen God nan hapeb anɨbu nɨp nɨŋebir arö gö, Krais nɨbi bɨ nɨpe gau aip pen pen göm, al juöm, nɨbi bɨ gau magöŋhalö, iƚ ke ke mɨdpal rö, ram mɨnöŋ ke ke mɨdpal rö, manö yabɨƚ ke ke hagpal rö, hañ ke ke löp rö, kalɨp magöŋhalö abadöl mɨdeia. * Nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i gau gau magöŋhalö rö, nan hapeb anɨbu hib nɨpe haglö adö arnab. Pen nɨbi bɨ au, ram mɨnöŋ hadame dagol gau gɨ laga ñɨn u, God nɨbi bɨ pör kamɨŋ nöp mɨdeinaböl buk anɨb yaŋ hib kale kalɨ kƚiñ rɨka gau nöp, nan hapeb anɨbu hib nɨpe haglö adö aragnab. Buk anɨbu, Sipsip Pi al pak lɨlö uma u buk nɨpe me u. *
Kale nɨbi bɨ gasɨ rɨmɨd mɨdainɨm gau manö anɨb i nɨŋim!
10 Nɨbi bɨ God nagɨ aröl, a göm, nɨŋöb gau,
nagɨ arnaböl.
Nɨbi bɨ ru mɨlö kɨd udöm bɨnɨŋ gɨlö umöl, a göm, nɨŋöb gau,
ru mɨlö kɨd udöm bɨnɨŋ gɨlö umnaböl.
Anɨg gɨnab rö, Krais nɨbi bɨ nɨpe gau ap lug pakagun, a göm, Krais manö aij u nɨŋ ud pɨdöŋ göm, hagöp rö göm, Krais nɨp cɨg aij göl gɨ nöp mɨdaiöl. *
Nan hapeb ap halö mɨnöŋ naböŋ aŋ gɨyaŋ nɨbö apjaka
11 Pen kauyaŋ nɨŋem nɨŋnö, nan hapeb rö ap halö mɨnöŋ naböŋ aŋ gɨyaŋ nɨbö apjaka. Kom nɨpe mɨhau u, sipsip pi kom rö la u pen manö nɨpe u, re ubɨƚ rö haga. 12 Nɨpe nan hapeb nöd nɨbö u nɨp wög gɨ ñöl gɨ, nɨbi bɨ ram mɨnöŋ gau magöŋhalö manö kƚö hagöm gö, nan hapeb nöd nɨbö nöd böŋ nöp al pak lɨlö kɨƚa ga rö la u pen kuöyaŋ mɨƚep ga anɨbu nɨp hib haglö adö ara.
13 Nan hapeb hain nɨbö u nan gagep rö göm, nan nɨŋeb nɨŋagep rö göm, ga. Nɨbi bɨ nɨŋmɨdlö nɨŋöl gɨ, nɨpe gö, mab mɨɫaŋ kumi kabö adö laŋ nɨbö ap mɨnöŋ naböŋ iƚ yaŋ luga. * 14 Pen God nɨpe nan hapeb hain nɨbö anɨbu nɨŋebir arö gö, nan hapeb nöd nɨbö amgö ilö nɨpe au nan gagep rö gaia u me, nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ gau gau magöŋhalö manö piral nɨpe u nɨŋ udla. Nan hapeb hain nɨbö u nɨbi bɨ gau kalɨp hagö, kale nan hapeb ru mɨlö kɨd ud böŋ nöp al pak lɨla u pen kauyaŋ mɨdöp u hib nɨpe dap rannɨg, nan nɨp rö ap gɨ lɨla. 15 Pen God nan hapeb hain nɨbö u nɨp nɨŋebir arö gö, nan ana nan hapeb nöd nɨbö rö gɨ lɨla anɨbu nɨp ake bad u pu gö arö, kamɨŋ löm, manö hagöm haga, “Yad bɨ kub. Hib yad nöp hagmim adö araŋ,” a ga. Anɨg hageia, nɨbi bɨ hib nɨpe haglö adö araga gau magöŋhalö hagö al pak lɨla. 16 Nɨpe hagö, nɨbi bɨ hib mɨdeia gau, nɨbi bɨ hib mɨdageia gau; nɨbi bɨ mani iru mɨdeia gau, nɨbi bɨ mani mɨdageia gau; nɨbi bɨ nagɨ wög geila gau, nɨbi bɨ gasɨ kale ke wög geila gau; kale magöŋhalö kƚiñ ap ñɨmagö yɨjɨg kɨd u aka nable laŋ udla. * 17 Pen nɨbi bɨ kƚiñ anɨbu udagla gau, nan rauöl rö aka nan sɨkim göl rö laga. Kƚiñ anɨbu me, nan hapeb u hib nɨpe aka naba nɨpe me u.
18 Nɨbi bɨ gasɨ nɨŋ aij gɨpal gau manö iƚ anɨbu uƚhai nɨŋöl rö löp. Nɨŋ aij göm me, nan hapeb anɨbu naba nɨpe iƚ u nɨŋnaböl. Naba anɨbu, bɨ ap hib nɨpe u mɨdöp. Naba anɨbu me kagoƚ kagoƚ kagoƚ (666).
* 13:1 Rep 12:3; 17:3,7-12 * 13:2 Dan 7:4-6 * 13:3 Rep 17:8 * 13:5 Dan 7:8,25; 11:36; Rep 11:2 * 13:7 Rep 11:7 * 13:8 Sam 69:28; Rep 17:8; 20:12,15; 21:27 * 13:10 Jer 15:2; 43:11; Rep 14:12 * 13:13 Mad 24:24; 1Ki 18:24-39; Rep 19:20 * 13:16 Rep 14:9-11; 16:2; 20:4