22
Ñɨg Kamɨŋ Magö Ñeb u
Ejol anɨbu, ñɨg kamɨŋ magö ñeb u yɨp yamö nɨŋnö. Ñɨg auajɨp anɨbu, glas mɨmailö göp rö mɨmailö gɨ auajɨp. Ñɨg anɨbu, God aip, Sipsip Pi u aip, sea kiŋ kale apil mɨhau asɨkpil au gɨlaŋ nɨbö ilam juöm, * daun kub lor aŋ au amöm ara. Ñɨg goƚ böŋ böŋ mab ñɨŋöm pör pör mɨdeinaböl mab u rana. Mab ur anɨbu, mɨ añɨ añɨ rakɨn ke ke mɨgan laŋ u nöp, pör nöp magö pɨlöp. Pen mab uɫaŋ anɨbu, nɨbi bɨ ram mɨnöŋ ke ke gau nɨbö kalɨp gö kamɨŋ lɨnɨm rö nöp mɨdöp. *
Daun kub anɨbu, God nɨp asɨ masɨ göp nan u mɨdagöp. God aip, Sipsip Pi u aip, sea kiŋ kale u daun kub aŋ au mɨdeinab. God nɨbi bɨ nɨpe gau, nɨp wög gɨ ñöl gɨ mɨdeinaböl. Daun kub anɨbu, God nɨbi bɨ nɨpe gau Sipsip Pi mulu adɨŋ nɨpe u nɨŋnaböl. Sipsip Pi hib nɨpe u nable kale laŋ kalɨ kƚiñ rɨk lɨlö mɨdeinab. * Sɨbön auagnab. God Bɨ Kub u mailö kale u mɨdeinab u me, hapö mɨɫaŋ abe, sɨdö abe wög ap mɨdageinab. Kale pör nöp pör nöp kiŋ rö mɨdeinaböl. *
Söl mɨdöp Jisas aunab
Pen ejol anɨbu yɨp haga, “Manö hagabin anɨbi manö piral wasö; manö nɨŋö yabɨƚ. God Bɨ Kub, Ana nɨpe bɨ manö hagep nɨpe gau kalɨp gasɨ ñö manö nɨpe hagmɨdal God anɨbu nöp, yɨp yuö apem, söl mɨdöp gɨnab manö u hag ñabin,” a ga. *
Jisas manö hagöm hagab, “Nɨŋim! Söl mɨdöp nɨnabin. Nan nɨhön nɨhön hainö gɨnɨg gab u, buk anɨbi mɨdöp. Nɨbi bɨ an manö anɨbi nɨŋ udöm, hagöp rö gɨnaböl gau, aij gö nɨŋöl gɨ mɨñ mɨñ gɨnaböl,” a göp. *
Yad Jon, ejol manö hagajɨp u abe, nan nɨhön nɨhön gajɨp u abe magöŋhalö nɨŋnö. Pen ejol manö hagajɨp u abe, nan nɨhön nɨhön gajɨp u abe magöŋhalö nɨŋ pɨs gem, ap lug ejol anɨbu ma iƚ nɨpe au kugom yɨmem, nɨp sabe gɨnam, a gɨnö u pen * yɨp haga, “Wasö! Yɨp anɨg gagmön; God nɨp nöp sabe gɨmön. Ne God nɨp wög gɨ mɨdpan u, namam God manö hagep bɨ gau abe, nɨbi bɨ manö mɨdöp buk aŋ anɨbi hagöp rö gɨpal gau abe, kale God nɨp wög gɨpim rö, yad u rö nöp God nɨp wög gɨpin,” a ga.
10 Pen ejol anɨbu yɨp haga, “Hainö gɨnab manö kalɨ kƚiñ rɨkpan yagol u, ud mamoc gɨmön gau pi gɨ lagmön; söl mɨdöp, manö kalɨ kƚiñ rɨkpan rö magöŋhalö gɨnab. 11 Anɨb u nɨŋöm, nɨbi bɨ gɨ naij gɨpal gau, kale u rö nöp nagɨ naij adö u nöp göl gɨ mɨdaiöl; nɨbi si bɨ si gɨpal gau, kale adö anɨbu nöp göl gɨ mɨdaiöl; nɨbi bɨ gɨ aij gɨpal gau, kale adö aij anɨbu nöp göl gɨ mɨdaiöl; nɨbi bɨ uɫ mɨdpal gau, kale unbö rö nöp uɫ mɨdaiöl,” a ga. * 12 Jisas manö hagöm hagab, “Nɨŋim! Söl mɨdöp nɨnabin. Ñɨn anɨbu, kale nɨbi bɨ yad gau nɨhön nɨhön gɨpim u nɨŋem, pen u rö nöp nan aij ñɨnabin. * 13 Yad hadame dagol gau mɨdmɨdin, hainö pör nöp pör nöp mɨdeinabin. Yad nöp gɨnö, nan gau magöŋhalö iƚ göm mɨdöp. Yad nöp gɨnö, nan gau magöŋhalö ur gɨnɨg gɨnab. Iƚ u yad nöp, pɨñ u yad nöp mɨdpin. *
14 “Nɨbi bɨ waƚɨj kale ñɨg lɨ aij gɨnaböl gau, mɨñ mɨñ gɨnaböl. Mab magö ñɨŋ pör pör mɨdeinaböl u ñɨnö, kale ñɨŋöm am daun kub raul mɨgan anɨbu arnaböl. * 15 Pen kain hapeb gau, daun anɨbu aröl rö lagöp. Nɨbi bɨ kuj gɨpal gau, nɨbi si bɨ si gɨpal gau, wip albal gau, nan yɨharɨŋ gau god hon a göm sabe gɨpal gau, manö piral hagpal gau, kale höŋ yaŋ nöp mɨdeinaböl.
16 “Yad Jisas, ejol yad u hag yunö, amöm kalöp nɨbi bɨ yad cöc ram mɨnöŋ ke ke gau mɨdpim gau, kalöp manö yad anɨbi hag ñöb. Yad me, Depid rɨkö, rɨklö rɨk dam dapɨl gɨlö, Bɨ Kub mɨdeinab a gɨla u nöp yad mɨdpin. Yad me, gapɨ pagƚɨn kub ram runɨg gö nɨŋöl gɨ, ap rannab, a gɨpal u nöp yad mɨdpin,” a ga. *
17 God Ana u abe, Bɨ nɨbi udnab nɨbi anɨbu abe, “Aue!” a gɨpil.
Nɨbi bɨ manö anɨb i nɨŋeinaböl gau u rö nöp, “Aue!” a göl.
Kale nɨbi bɨ ñɨg nan göp gau magöŋhalö auim! Aumim, ñɨg kamɨŋ magö ñeb u yɨharɨŋ ud ñɨŋim. *
18 Nɨbi bɨ manö buk anɨbi mɨdöp amgö lɨ nɨŋöm haglö, kale nɨŋmim gau, nan nɨhön nɨhön hainö gɨnɨm manö u nɨŋ aij gɨmim. Nɨbi bɨ rɨmnap manö anɨb i nɨŋöm, manö rɨmnap halö uɫ maɫɨ geinaböl u, God kalɨp pen ilön ñöm gö, marö kub buk anɨbi hagöp rö halö udnaböl. * 19 Pen nɨbi bɨ manö anɨb i, naböŋ rɨmnap udagun a göm arö geinaböl u, God kalɨp pen mab magö ñɨŋ pör pör mɨdeinaböl hagöp u wasö gö ñɨŋagnaböl; Daun Kub Uɫ am mɨdeinaböl hagöp u abe wasö gö aragnaböl.
20 Bɨ manö kalɨ kƚiñ rɨkpin anɨbi hagöp Bɨ u hagöm hagöp, “Yau! Söl mɨdöp nɨnabin,” a göp.
Anɨb unbö rö aij! Bɨ Kub Jisas, ne aumön!
* 21 Bɨ Kub hon Jisas kalöp God nɨbi bɨ nɨpe mög gö abad mɨd aij göl gɨ mɨdainɨm. Anɨb unbö rö aij.
* 22:1 Esi 47:1 * 22:2 Jen 2:9; Esi 47:12; Joe 3:18; Sek 14:8 * 22:4 Mad 5:8; Rep 3:12 * 22:5 Dan 7:18,27; Rep 5:10; 20:6; 21:23,25 * 22:6 Rep 1:1 * 22:7 Rep 1:3 * 22:8 Rep 19:10 * 22:11 Dan 12:10 * 22:12 Ais 40:10; Jer 17:10; Rep 2:23 * 22:13 Ais 44:6; Rep 1:8,17; 21:6 * 22:14 Jen 2:9; 3:22 * 22:16 Nab 24:17; Ais 11:1,10; Ro 1:3; Rep 2:28; 5:5 * 22:17 Ais 55:1; Rep 21:6 * 22:18 Dud 4:2; 12:32 * 22:20 Rep 2:16