4
Pen manö kalɨ kƚiñ rɨkpin anɨbu naböŋ nɨŋ damem, kauyaŋ u naböŋ nɨŋem nɨŋnö, God ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ au ajöŋ hiɨköl mɨdeia. Nöd aƚɨŋ magö rö hagö nɨŋnö u, kauyaŋ u hagöm yɨp haga, “Adö i aumön, nan hain gɨnab gau nöp yamnam,” a ga. * Anɨg hagö nɨŋöl gɨ, God Ana u apöm yɨp ba la nɨŋöm yad nɨŋnö, kumi kabö adö laŋ au bɨ ap sea kiŋ adö au asɨk mɨdeia. * Bɨ au asɨk mɨdeia u mailö halö mɨdeia; kabö jaspa abe kabö kanilian abe rud mailö göp rö mailö halö mɨdeia. Pen kiŋ sea asɨk mɨdeia u, sɨböñ nɨp gɨgabö göm, kabö emral rö in rɨkɨñ rɨkɨñ göm, in lak lugöl gɨ mɨdeia. * Sea kiŋ nɨpe u aŋ yaŋ mɨdö nɨŋöl gɨ, bɨ kub bɨs gɨpal sea kiŋ unbö ñɨn juöl ado gɨ da mɨhau mɨhau (24) gau löm gɨgabö gɨla. Bɨ kub manö ud asɨkep gau waƚɨj rud yɨmöm, kabö gol udöm gɨla usajɨl bad gau ke ke löm, asɨk mɨdeila. * Bɨ sea kiŋ aŋ yaŋ asɨk mɨdeia au nɨbö, añɨm añɨm udöl gɨ, rɨmu hagöl gɨ, gɨgabö göl gɨ aram mɨlö bö ara. Sea kiŋ iƚ anɨb au hapö mailö unbö mudun jɨŋ u inöm mailö gɨ mɨdeia. Hapö mailö anɨb gau me, God Ana unbö mudun jɨŋ nɨpe u. * Bɨ sea kiŋ aŋ yaŋ asɨk mɨdeia iƚ au, kabö gɨƚmasɨ u glas rö kɨd yabɨƚ göl mɨdeia. Sea kiŋ ba au, nan kamɨŋ mɨdöp ke ke mɨhau mɨhau mɨd gɨgabö gɨla. Nan anɨb gau amgö iru nöp jöl gau mɨdöm, pabɨƚ gau mɨdöm ga. * Nan kamɨŋ anɨb gau, ap laiön rö la, ap kaj kau nɨbar rö la, ap bɨ mulu adɨŋ rö la, ap yaur du auan mɨlö löp u rö la. Pen nan kamɨŋ mɨhau mɨhau anɨb gau magöŋhalö auan unbö kagoƚ jɨŋ la. Amgö iru nöp, adö gau löm, pabɨƚ gau löm magöŋhalö lɨ haka. Amgö auan mo gau abe mɨdeia. Pen sɨdö aŋ sɨbön yaŋ, kɨmap hag mɨdöl gɨ hagaböl,
NƗPE BƗ UȽ! “NƗPE BƗ UȽ! “NƗPE BƗ UȽ! GOD BƗ KUB KȽÖ UNBÖ KE YABƗȽ! NƗPE NAN GAGEP AP MƗDAGÖP! NƗHÖN NƗHÖN GƗNƗG, GƗNAB! NƗPE HADAME DAGOL GAU MƗDMƗDÖP, NƗPE MƗÑI MƗDÖP, NƗPE HAINÖ PÖR PÖR NÖP MƗDEINAB!” a gaböl. *
Pen nan kamɨŋ ke ke mɨhau mɨhau anɨb gau, bɨ pör nöp pör nöp kamɨŋ mɨdeinab sea kiŋ adö asɨk mɨdöp u, nɨpe bɨ aij unbö ke mɨdöp a göm, nɨp aij a göl gɨ, hib mailö halö nɨpe haglö adö arö nɨŋöl gɨ, 10 bɨ kub manö ud asɨkep ñɨn juöl ado gɨ da mɨhau mɨhau (24), bɨ sea kiŋ asɨk mɨdöp iƚ au kugom yɨmöm, bɨ pör nöp pör nöp kamɨŋ mɨdeinab u, nɨp aij a göl gɨ, hib nɨpe haglö adö arab. Usajɨl bad kale gau ud ju nɨpe mɨdöp au löm, hagaböl, *
11 “God Bɨ Kub hon!
Nɨbi bɨ magöŋhalö gau,
ne Bɨ kub ke yabɨƚ, a göm,
hib ne haglö adö araŋ.
Nɨbi bɨ magöŋhalö gau,
ne Bɨ aij ke yabɨƚ, a göm,
hib ne haglö adö araŋ.
Nɨbi bɨ magöŋhalö gau,
ne Bɨ kƚö ke yabɨƚ, a göm,
hib ne haglö adö araŋ.
Ne nan gau magöŋhalö gɨ lɨna.
Ne nöp hagö,
nɨbi bɨ mɨdöm,
nan gau magöŋhalö mɨdöp,” a gaböl.
* 4:1 Rep 1:1,10 * 4:2 Ais 6:1 * 4:3 Esi 1:28 * 4:4 Rep 3:18 * 4:5 Esi 1:13; Sek 4:2; Rep 1:4; 8:5; 11:19; 16:18 * 4:6 Esi 1:5-10,22; 10:14 * 4:8 Ais 6:2,3; Esi 1:18; 10:12 * 4:10 Rep 7:10,15; 19:4