6
Sipsip Pi u nagɨ unbö mudun jɨŋ u hubɨka
Pen nɨŋ mɨdnö nɨŋöl gɨ, Sipsip Pi u, köp wam nagɨ adɨk pɨdöŋ la ud mɨdeia u, nagɨ adɨŋ wañɨgnɨbö u ud ju hubɨkö nɨŋöl gɨ, nan kamɨŋ mɨhau mɨhau, añɨ ap manö kub rɨmu hagöp rö hagöm haga, “Aue!” ga. * Hageia nɨŋnö, kaj hos rud ap apjaka. Hos adö anɨbu bɨ ap wim udöl gɨ asɨk mɨdeia. God gö win gɨnɨm rö nöp löp rö, God nɨp usajɨl bad win göm udpal u lɨ ñö, ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ arö göm, nɨbi bɨ ram mɨnöŋ iƚ yaŋ aip pen pen göm, al rɨdɨk yunɨg ara. *
Pen Sipsip Pi u, nagɨ adɨŋ yɨgwö aŋ nɨbö u ud ju hubɨkö nɨŋöl gɨ, nan kamɨŋ mɨhau mɨhau, yɨgwö aŋ nɨbö u haga, “Aue!” ga. Hageia nɨŋnö, kaj hos aɫɨ yabɨƚ ap apjaka. Bɨ ap hos adö anɨbu asɨk mɨdeia. God gö bɨ anɨbu kƚö nɨpe udöm, ram mɨnöŋ iƚ yaŋ aramöm gö, nɨbi bɨ ram mɨnöŋ gau gau magöŋhalö agamɨj mɨdeila u arö göm, pen pen al paköl göm gɨlö arnab. Anɨbu God nɨp ru mɨlö kɨd kub ap ña.
Pen Sipsip Pi u, nagɨ adɨŋ yɨgwö nɨgaŋ nɨbö u ud ju hubɨkö nɨŋöl gɨ, nan kamɨŋ mɨhau mɨhau, yɨgwö nɨgaŋ nɨbö u pen haga, “Aue!” ga. Hageia nɨŋnö, kaj hos pɨr ap apjaka. Bɨ kaj hos adö anɨbu asɨk mɨdeia u, nan magö nan skel lɨbal rö skel ap udöl mɨdeia. Manö ap, nan kamɨŋ mɨhau mɨhau mɨdeila aŋ au nɨbö hagöm, bɨ kaj hos pɨr adö asɨk mɨdeia u nɨp haga, “Kɨyö kub aunab rö, mani kɨd añɨ damöm, nan iru raumɨdal rö rauagnaböl. Wid magö cög* añɨ ap raunɨg, mani pe ñɨn añɨ ap udpal rö nöp rauöl; pen bali magö cög mɨhau nɨgaŋ raunɨg, u rö nöp mani pe ñɨn añɨ ap udpal rö nöp rauöl. Pen olip wel u abe, ñɨg wain u abe pör raubal rö rauöl!” a ga.
Pen Sipsip Pi u, nagɨ adɨŋ yɨgwö mɨlö nɨbö u ud ju hubɨkö nɨŋöl gɨ, nan kamɨŋ mɨhau mɨhau, yɨgwö mɨlö nɨbö u pen haga, “Aue!” ga. Hageia nɨŋnö, kaj hos he paköp ap apjaka. Bɨ kaj hos adö anɨbu asɨk mɨdeia u, hib nɨpe Umeb; pen bɨ nɨpe aip hain aueia u, hib nɨpe Wip Ana Ram. God gö me, bɨ anɨb mɨhau adö ke ke gɨlö, nɨbi bɨ ram mɨnöŋ gau iru nöp umöl rö la. Rɨmnap pen pen alöm umnaböl, rɨmnap kɨyö kub auö umnaböl, rɨmnap mɨña nan gau gö umnaböl, rɨmnap kain hapeb nan hauƚ gau hau lɨlö umnaböl. Anɨg göl um damöm me, nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ iƚ i mɨdpal iru nöp rö umnaböl, pen iru nöp yabɨƚ mɨdeinaböl. *
Pen Sipsip Pi u, nagɨ adɨŋ mamɨd u ud ju hubɨkö nɨŋöl gɨ, nɨŋnö, God nɨp nan sabe gep bɨd mo u, nɨbi bɨ God Manö nɨŋ udöm, pɨñɨŋ gagöm, nɨbi bɨ gau kalɨp hag ñöm, Krais nɨbi bɨ nɨpe mɨdpun waiö haglö, kalɨp al pak lɨla ana kale gau mɨdeila. 10 Kale wɨñ kub alöm hagla, “God Bɨ Kub kƚö yabɨƚ. Ne Bɨ Uɫ. Ne nɨŋö yabɨƚ adö u nöp gɨpan! Pen ñɨn aigegö rö mɨdmön, nɨbi bɨ ram mɨnöŋ iƚ yaŋ, hanɨp al pak lɨla gau kalɨp manö kub gɨmön, ilön ñɨnabön?” ö gɨla. 11 Anɨg haglö nɨŋöl gɨ, ejol gau kalɨp waƚɨj rud mɨlö ke ke ñöl gɨ hagla, “Söl mɨdöp; abad mɨdaimim. Namam nañɨn kalöp aip God nɨp wög gɨ ñɨbal gau, rɨmnap halö al pak löl me, God wö ral la naba u arö, hagabim rö gɨnab,” a gɨla. *
12 Pen Sipsip Pi u, nagɨ adɨŋ kagoƚ jɨŋ u ud ju hubɨkö nɨŋöl gɨ, nɨŋnö, munmon kub yabɨƚ u udö nɨŋöl gɨ, sɨdö u, wadɨ asöl mab inöm pɨr göp rö u gö, rakɨn u böŋ nöp hagape mɨdöp rö aɫɨ yabɨƚ la. * 13 Gapɨ gau, pɨnöm kƚö udöm kia magö po gagöp gau gu lugöp rö u ju luga. * 14 Pen kumi kabö adö laŋ, hanai ral lɨbal u rö ga. Ram mɨnöŋ ilö gau abe, ram mɨnöŋ ñɨg rɨb gɨgabö ga gau abe, mɨdmɨdal ka u arö göm, ƚɨƚɨ gɨ ke ke arla. * 15 Anɨg gö nɨŋöl gɨ, kiŋ ram mɨnöŋ ke ke gau, kiŋ ñɨ pro kale gau, bɨ kub ami bɨ abad mɨdeila gau, nɨbi bɨ gep yabɨƚ gau, nɨbi bɨ hib mɨdeia gau, nɨbi bɨ rau dam lɨlö nagɨ wög geila gau, nɨbi bɨ gasɨ ke nɨŋöm wög geila gau, magöŋhalö, pɨñɨŋ gɨ amöm kabö mɨgan, mɨnöŋ mɨgan gau pi gɨ mɨdeila. * 16-17 Pi gɨ mɨdöm hagla, “Bɨ sea kiŋ adö asɨk mɨdöp u abe, Sipsip Pi u abe hanɨp ilön kub ñɨnabil ñɨn hain pör hagpun u hadö auöp u me, hon mɨdagaiun. Kabö juöm aka ram mɨnöŋ ilö kub gai i pa jö gɨ apöm, hanɨp böŋ nöp pasa gö, Bɨ sea kiŋ asɨk mɨdöp u hanɨp nɨŋagnɨm; Sipsip Pi hanɨp manö kub hagöm pen ilön kub ñagnɨm,” a gɨla. *
* 6:1 Rep 4:6; 5:1 * 6:2 Sek 1:8; 6:1-6 * 6:6 Grik manö koiniks a göp u, lida añɨ ap nöp rö. * 6:8 Jer 15:1-3; Esi 5:12,17; 14:21 * 6:11 Rep 7:9,13; 19:14 * 6:12 Mad 24:29; Ap 2:20; Rep 8:12; 11:13; 16:18 * 6:13 Ais 34:4 * 6:14 Rep 16:20 * 6:15 Ais 2:10,19,21 * 6:16-17 Joe 2:11; Mal 3:2; Luk 23:30