Daidas
Pol Daidas nɨp köp kalɨ kƚiñ rɨka
1
Yad Pol. God yɨp hag lö wög gɨ ñeb bɨ nɨpe ap mɨdem, Jisas Krais manö aij nɨpe ud ajep bɨ nɨpe ap mɨdpin.
God yɨp hag la u, nɨbi bɨ nɨpe udnɨg gab gau kalɨp God Manö u hag ñɨnö kale manö anɨbu nɨŋ ud pɨdöŋ göm, manö nɨŋö yuö u nɨŋ aij göm, hagöp rö nöp göl, a göm, God yɨp wög anɨbu hag la. God nɨpe manö piral ap hagagöp. Nɨpe hadame dagol gau ram mɨnöŋ gɨ laga ñɨn u manö nɨŋö hagöm haga rö, nɨbi bɨ an an manö nɨŋö nɨpe anɨbu nɨŋ udöm, manö nɨŋö yuö u nɨŋ aij göm, u rö nöp gɨnaböl gau, nɨpe kalɨp pör mɨdep magö u ñɨnab. *
Ñɨn nɨpe ke hag la ñɨn u nöp, God manö nɨpe waiö la. God, Ud Kamɨŋ Yuep Bɨ hon u, yɨp hag lö, manö aij nɨpe waiö hag ñɨ ajpin.
Daidas, nöp köp anɨbi kalɨ kƚiñ rɨkabin. God Manö u nöp hag ñainö, Krais Jisas nɨŋ udmön, manö aij adö añɨ nɨŋbul u me, nöp ñɨ aij yad, a gabin. Bapi God abe, Ud Kamɨŋ Yuep Bɨ hon Krais Jisas abe, nöp mög nɨŋmil, ud aij gɨmil, abad mɨd aij gɨlö, ne agamɨj mɨd aij gɨmön. *
Yad nöp ram mɨnöŋ ñɨg rɨb gus ga airan Krir hag lem, hagnö, “Nɨbi bɨ kalɨp Krais manö aij u hag ñɨlo gau kauyaŋ am nɨŋmön, wög rɨmnap gaglo u göl gɨ, bɨ kub kalɨp abad mɨdep ram mɨnöŋ ke ke mɨdpal gau hag lɨmön,” a gɨnö.
Pen nɨbi bɨ Krais nɨŋ udpal gau bɨ kub kalɨp abad mɨdep rɨmnap udnɨg, bɨ yɨharɨŋ udagmön. Bɨ gɨ aij gɨpal gau nöp nɨŋmön udmön. Nɨbi kale añɨ ap nöp udöm, ñɨ pai kale gau kalɨp abad mɨd aij gɨlö, Krais nɨp nɨŋ udöm, ami bapi manö udöm hain göm haƚöwaƚö gagpal, bɨ gau nöp nɨŋmön udmön. * Krais nɨbi bɨ nɨpe abad mɨdep bɨ gau kale God wög nɨpe ke abad mɨdpal. Anɨb u, bɨ abad mɨdep bɨ gau kale gɨ aij nöp gɨlö, nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp manö hag juöl rö lagnɨm. Pen bɨ manö pen pen hagpal gau, bɨ yɨŋɨd kal jubal gau, bɨ ñɨg kƚö ñɨŋöm hauƚ lɨbal gau, bɨ urak pen pen pakpal gau, bɨ uɫpö kɨƚno mani si udnɨg gɨpal gau, kalɨp nɨŋmön udagmön. Pen nɨbi bɨ Krais nɨŋ udpal gau bɨ kalɨp abad mɨdep gau, nɨbi bɨ mɨlö gau nɨbö hag wɨhai dam ram kale aip aŋ daŋ udöm, nan nɨhön nɨhön aij mɨdöp gau mɨdmagö löm, gasɨ hañ romaŋ kale ke gasɨ göp rö gagöm, nɨbi bɨ gep abe nɨbi bɨ ramö gau abe magöŋhalö ud aij göm, bɨ uɫ mɨdun a göm, pör nöp God Manö hagöp rö nöp gasɨ nɨŋöm, kƚö göm hagöp rö nöp göm, gaiöl. Krais manö nɨŋö nöd hag ñɨlö nɨŋla u nöp nɨŋ ud pɨdöŋ göl gɨ, Krais nɨbi bɨ gau kalɨp Krais manö yɨdun göl u nöp hag ñɨ aij gɨlö, kale nɨŋ udöm gasɨ halö mɨdeinaböl. Pen nɨbi bɨ manö yɨdun göl anɨbu rɨb jubal gau, kalɨp manö yɨdun göl adö u hag ñɨ aij geinaböl, manö pen hagöl rö lagnab.
10 Nɨhön gɨnɨg: nɨbi bɨ Krais nɨbi bɨ nɨpe mɨdpun a gɨpal gau iru nöp God Manö u rɨb juöm, manö piral gau nɨbö udöm nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp hag ñöm, adan naij u ɫɨp gɨ ud arbal. Bɨ anɨb gau iru nöp bɨ Juda nɨbö. Kale Krais nɨp nɨŋ udpal u pen Juda nɨbi bɨ wasö gau kale Krais nɨp nɨŋ udöm, hañ rɨb gɨ dö göm me, Krais nɨbi bɨ nɨpe mɨdnaböl a gɨpal. * 11 Ne gɨmön manö piral u arö gɨlaŋ. Mani nan gau udun a göm kale manö piral anɨbu nöp hag ñɨlö, bɨ rɨmnap nɨbi bɨ ñɨ pai ram kale aip hanbal gau magöŋhalö manö piral anɨbu udpal. *
12 Pen bɨ manö hagep kale ke Krir nɨbö bɨ ap haga, “Nɨbi bɨ Krir nɨbö gau pör nöp manö pir alöm, nan naij nöp göm, kale iru gö wög gagöm, nan aij iru nöp udun a göm, kain hapeb rö mɨdpal,” a ga. 13 Bɨ Krir nɨbö manö haga anɨbu nɨŋö yabɨƚ haga. Anɨg gɨpal anɨbu ne kalɨp manö kƚö yabɨƚ hagmön, manö piral hagpal u arö göm, Krais manö aij u yɨdun göl nöp nɨŋ udöl. *
14 Kalɨp manö kƚö hagmön, Juda nɨbi bɨ aiud yɨharɨŋ hadame gau hagmɨdal gau arö göl; nɨbi bɨ Krais manö nɨŋö jɨ nɨŋbal gau anɨg anɨg gɨmim a gɨpal gau, manö kale udagöl. *
15 God nɨbi bɨ aij nɨpe gau nan rɨmnap hil gagpal; nan aij a göm haƚöwaƚö udpal. Pen nɨbi bɨ nan si nan naij nöp gɨmɨdal gau abe, nɨbi bɨ Krais nɨp nɨŋ udagpal gau abe, nan iru nöp hil gɨpal.
Nɨbi bɨ anɨb gau rö, gasɨ rɨmɨd kale böŋ nöp naij gö, gasɨ nɨŋ aij gagpal. 16 God Manö nɨŋ udun, nɨbi bɨ nɨpe mɨdpun a gɨpal u pen kale gɨpal rö nɨŋun nɨŋbun, kale God nɨbi bɨ nɨpe wasö. Kale God Manö aij hagöp rö jɨ nɨŋbal u me, kale nan aij ap göl rö lagöp. Gɨpal anɨbu God nɨŋö mulu lugöp. *
* 1:2 Kol 1:27 * 1:4 2Ko 8:23; Gal 2:3; 2Di 4:10; Ro 1:7 * 1:6 1Di 3:2-7; 2Di 2:24-26 * 1:10 1Di 4:7 * 1:11 1Pi 5:2; 2Di 3:5-6 * 1:13 2Di 4:2 * 1:14 1Di 4:7 * 1:16 1Jn 1:6; 2:4