PAIHOWA
1
Yeisu yana waloyemidi Alu'aluwa Ve'ahihi vehabana
Tiyopilo, bukine yalele mugaiyei holanai Yeisu yana paihowao yo yana ve'itao, hauganane yana paihowa ivetuwuni ana higa Yaubada ilauvai yo ihahaene galewai. Yeisu yana mwalowoi tuluhanai mayawahina imahalava yana tauyewasao aidiyai, hiya vesivesinuwadi na Alu'aluwa Ve'ahihi yana wahiyalaena adi loina imohedi. Ahubena 40 holadiyai imahamahalava aidiyai, na aba'ita maudoina ive'itadi ainaena yana towolouyo hi'awa moihaei na yana tauyewasao hi'ita na baidanao hi'aubabada neta Yaubada yana Abaloina vehabana ive'itadi.
Howola baidadi himiyamiya na adi loina imohedi iwalo, ‘Havena Yelusalem amlaulaugabaei na hesi Tamadane yana waloyemidine mwalona yawalowena'o vehabana amha'waha'wai. Amnuwatuwu avivini ebeha Yoni bwahiyena i'abiye bapitaisogomiu na ahubena nigele daodaona na Alu'aluwa Ve'ahihi ainaena bapitaiso amlobai.’
Yeisu ihae galewai
Haugana Yeisu yana tauyewasao hihulugogoi na hipanivila ainai hiwalo, ‘Bada, howahowana na teina hauga ita Isileli umugaiyegita na tabom taloinauyowegita?’
Na Yeisu iwalo, ‘Tamagu iya ibom iloiloina na nigele howahowana omiu amhanapui aiteya hauga yana loinane ipaihowaidi. Na omiu hesi howola abo Alu'aluwa Ve'ahihi ilaoma na i'abiye wahiyalagomiu, na vehabagu ampaihowa na amwalo mahalava Yelusalem ainai yo Yudeya yo Sameliya dalavanao maudoina na bale'u maudoina aidiyai.’
Haugana walo teina ive'ovidi na hi'ita Yeisu ihaehae galewai, na yaloyalovi i'auhi na mehediyena itau aidawanine. 10 Ta ilaugabaidi na hiya howola hivinuvinunu galewai na towatowaho hitau bwau adi ale'o hewahewadi vahalidiyai hitowotowolo. 11 Na hiwalo, ‘Omiu Galiliwone, hava vehabana am'ita'ita haene, Yaubada bada Yeisu ilauvaiya'o galewai na howola abo iwuyoma ta ana ita dova hinage yana haene am'i'itane.’
Yudasa aivelahena
12 Olibe oyana ainaena hilau gwaipile Yelusalem neta amwahane nigele iyadaodao wuwuna oyanane neta Yelusalem vahalinai. 13 Na hiluwu yadi vadai na hihae vada ewanai, na Pita na Yoni yo Yemesa yo Andulu yo Pilipi yo Tomasi yo Batolomiu yo Madiu yo Yemesa Alipiyosi natuna yo Saimoni iya mwalona tauhamadudu abaloina vehabana yo Yudasa iya Yemesa natuna. 14 Maudoidi teina yadi nuwatuwu ehebo hi'awa'awanoi Yaubada ainai waiwaihiu baidadiyao yo Meli Yeisu hinana na hinage Yeisu tahinao.
15 Bodaone adi bagibagili dova 120 ehebo ahubena ainai Pita iguguya ahi'ahipudiyai na iwalo, 16 ‘Tahiguwao mwalona Deivida yana walo Alu'aluwa Ve'ahihi imohei Yudasa Isakaliyota vehabana, na Buki Ve'ahihi ainai imiyamiya, 17 na Yudasa mwalona baidada tawalo mahalava Yeisu vehabana na hesi yada Bada ihuhulaei na imohei ana alehao aidiyai’.
( 18 Yudasa bada imwalowoi'o yana paihowa yababana vehabana, na mulitai abo imwalowoi ana maiha ainaena bale'u igimwalai na bale'une holanai ibe'u na diyana italupulihine na hinaena maudoina imahalava. 19 Na wasana Yelusalem maudoina hibenalei na alinadiyena bale'une yehana himwau Akelidama na ana nuwamasele Bale'u Ma'wahina.)
20 ‘Dova Buki Sam holanai Deivida yana walo Yudasa vehabana iwalo:
“Yana tupwa ova'ova a'avana
nigele teya tomowa iyamiyamiya ainai”.
Na hinage iwalo:
“Tomowa vagana mata ive'aivelaheyei”.
Ainaena ilowoinanei walo teina ana nuwamasele moiha imahalava.
21 ‘Eeta howola abo Yudasa aivelahena yaiya tomowa hauga maudoina imulimulita Bada Yeisu yana hae yo yana dobi aidiyai. 22 Na hinage Yoni Yeisu i'abiye bapitaiso hauganane ainai ta ana higa Yeisu yana hae galewai, teina towahonane iya ilaoma ta Yeisu yana towolouyo vehabana ayewasaei.’ 23 Ainaena towatowaho hitau bwau yehadi hi'abihinidi ehebo Yosepa yehana bwauna Basabasi iya hinage hiyogaei Yusito, na bwaunane towaho yehana Madayo. 24 Eeta hi'awa'awanoi Yaubada ainai hiwalo, ‘Bada ee, owa tomowa maudoidi yadi nuwatuwu uhanapuidi'o ainaena yam vesinuwa towatowaho bwau teina aidiyena uve'itaei alimaiyai. 25 Na iya mata ibom ivetaupaihowa yo iyewasa Yeisu vehabana, wuwuna Yudasa paihowane ilaugabaina'o na ilau ibom yana tupwai.’ 26 Na hitaubwauwone ai'opi'opiyena hivesinuwa ta Madayo vesinuwa ainai imiya mahalava eeta iya iluwu tauyewasao yadi boda ainai.