9
Yaubada yana tomowa adi hagu
Yaubada ana tauve'ahihiwo adi haguhagu amvetamalei Yudeya vehabana mata nigele howahowana yalaulele ili'ilimani. Na Yahanapuiya'o neta nuwanuwamiu mwala'ina ebeha amvehaguhagu. Tomowa Masedoniya aidiyai yamwahinigomiu, yawalo, ‘Hiya Gilisi bolimai tuluhadai bada hi'atububuni'o ebeha hivehaguhagu’. Na hibagibagili alili yami nuwalele nuwadi i'abiye mwahali. Hesi tahidao yavetamaledi ta hilalaowane nigele ebeha yagu nuwahaehaene neta walo a'ava na hava yawalowalowedine ebeha am'atububuni na amha'waha'wa. Ebe Masedoniya tupwadi baidaguwao alaowa ta hi'ita lobai nigele amya'atabubuni, omiu yo ai tahinimaya moiha. Na yau hinage yahinimaya wuwuna vehabamiu yanuwahaehae. Ainaena yawalo inamwanamwa tahidao ya'awanoiyedi ta hilau mugaiwa alimiyai ta mata velau amwalowalo yemidiyegauwa am'atububuni vateyaidi. Ainaena nonovana haugana ya'abimahalavawa ta imiya mahalava neta yami nuwatuwuwena amvelavelau na nigele hiyahuluhuluigomiu.
Teina amnuwatuwu ili'ilimani. Yaiya nigele iyalaupeli mwala'ina mata nigele iyalauyaba mwala'ina. Na yaiya ilaupeli mwala'ina mata ilauyaba mwala'ina. Ainaena tomowa ehebo ehebo vedova yana nuwatuwu ipaipaihowai ebeha ipaihowai ta'i. Nigele ebeha mayana nuwavitai na ivelau yo hinage nigele ebeha ivelau wuwuna iya yana paihowa ebeha ivelavelau. Tomowa mayana yaliyaya na ivelau neta Yaubada yana awanamwanamwa. Na Yaubada howahowana mata ami velau mwala'ina imohegomiu yo hauga daodaona ginauli maudoidi amnuwanuwaleleyedi mata amlobaidi ta howahowamiu. Na hinage mata vagavagana imohegomiu ta paihowa namwanamwadi maudoidi vehabadi howahowana. Dova Yaubada yana Buki holanai hilele iwalo:
‘Tomowa nuwanuwana i'aiyauya hauga maudoina tauwewelohe aidiyai,
Yana mumuga dumwaluna imiyamiya mata ilau ta hauga nigele ana higa’.
10 Yaubada taulaupeli venuvenu imohemohedi ta hilaulaupeli na mulitai venuvenu yo ai'ai namwanamwana ainaena tamahuli, na mata ipaihowai ta yami mumuga namwanamwana mahulina i'abiye mwala'i. 11 Eeta Yaubada mata amwaha maudoidi aidiyena i'abiye mahuligomiu ta mayami mumuga namwanamwa hauga maudoina, eeta tomowa bagibagilidi Yaubada hi'awa yauwedowei yami velau vehabana neta ainaena hilolobaiwa.
12 Wuwuna teina velaune ampaipaihowaine nigele Yaubada yana tomowao adi haguhagu iya ibom iyave'alo, na tomowa bagibagilidi hinage ipaihowaidi ta Yaubada ana awayauwedo hi'abiye mwala'i moiha. 13 Teina velaune paihowana ampaipaihowaine mata ami ita imiya mahalava. Tomowa bagibagilidi mata Yaubada hi'awa wasawasaei wuwuna yami walomahalava wasa namwanamwana vehabana. Na yami velau mwala'ina aidiyai yo tomowa tupwadi aidiyai mata Yaubada hino'owei wuwuna yami atetalamwena am'aiyauya. 14 Na vehabamiu hi'awanoi ta ami velaune atediyai imwala'i wuwuna Yaubada yana ve'i'ila mwala'ina alimiyai imiyamiya. 15 Yaubada nigele howahowada ta'aubabadaei vehabana na ta'awa yauwedowei.