2 YONI
1
Awayauwedo
Yau yami bada, na owa waihiu Yaubada ivesinuwaigo ta manatumwao alimiyai leta teina yaleleyawa. Ya'awa yauwedo mwala'ina alimiyai na hinage hiya amwaha moiha ana taumulitao hi'awa yauwedo alimiyai. Wuwuna walomoiha atedai imiyamiya na alidai imiya vateyai. Ainaena Tamada Yaubada na Natuna Yeisu Besinana yadi ve'i'ilaena yo yadi atemuyamuyaena yo yadi nuwadaumwaliyena ammiyamiya mayami awamoiha yo hinage mayami velau.
Yeisu Wasana am'abi avivini ilimani
Mugai tupwadi natumwao ya'itadi amwaha dumwaluna himulimulitaedi, dova ada loina Tamada ainaena, eeta yayaliyaya mwala'ina.
Waihiu ee, ya'awanoiyego ebeha teina nigele loina vauvauna yayaleleyawa na hesi loina miyamiyanawa mugai ambenalena'o ebeha maudoida tavelauyowegita. Velau ainona teina ebeha Yaubada yana loina tamulimulitaedi, na loinanane mugai ambenalena'o ebeha velau yana amwahaena talau.
Na tau'oyama'o bahudi bada himahalava'o bale'uwai ta Yeisu Besinana hiuvauvalaei, hiwalo, ‘Nigele iyayemala tomowa’. Eeta yaiya i'oya'oyama, iya Besinana ana aleha. Ainaena tau'oyamaone aidiyena am'ita avivinigomiu ta yami paihowa ana moiha havena amvetavetaudawani, na hesi ami maiha maudoina Yaubada mata imohegomiu. Hiya yaiyadiwo Besinana hilaugabaei na yana ve'ita nigele hiyamulitaei Yaubada hinage himiya vehuluya'o, na ebe Besinana yana ve'itao am'abi avivinidi, Tamada yo hinage Natuna alimiyai himiyamiya.
10 Ainaena ebe yaiya alimiyai ilaoma na yana ve'ita vagana, havena amyogayogaei yami vadai bo amwalowalo velauwei. 11 Havena amyogayogaei mata dova ta yana paihowa yababanawa ainai amhagui.
Walo yana aba'ovi
12 Ginauli bagibagilidi himiyamiya ta ebeha vehabadi yalaulelewa, na hesi nigele nuwanuwagu pepa ainai yalaulele, wuwuna yanuwatuwu avivini mata mulitai yalaowa ta omiu baidaguwao ta'au'aubabada, na tayaliyaya ovi.
13 Tahim iya Yaubada ivesinuwaena'o natunao yadi awayauwedo alimwai.