20
Yeisu yana towolouyo
Bada wiki ana ahubena mugamugaina ibwaleni'o ta howola maguguyouna, Meli Magidalaena ilau magaiyai ta magaine ana oi'auhi gaima bada hive'iwahiyena'o. Na isagena iwuyo ta Pita na Yeisu ana gelu moihawa aidiyai iwalo, ‘Badawa magaiyena bada hivaiya'o ta havaidova himwauya'o’.
Eeta taumulitaone Saimoni Pita na Yeisu ana gelu moiha. Hitau bwau hitowolo na hilalaune magaiyai, na yadi laune ainai hisagesagena mohili ta Yeisu ana gelu moihane itauwahiwahiyala ta imumugaine magaiyai, ta ipwagogo na i'italuwu magaine holanai ta huma a'ava i'i'itadine hidabadabalala na nigele iyaluwu. Mulitai abo Saimoni Pita igavaibwaleni ta itau'ali'aliline magaine holanai na hinage humaowone i'i'itadine himiyamiya. Na ulu'ulunane ana pai na taunane ana huma nigele teya iyabudeyanaedi. Mulitai abo towahowa taubwaleni mugaiwa iluluwune magaine holanai Pita ainai, ta hinage ale'owone i'itadi ta i'awa moihane. (Na hesi nigele hiyanuwamasele Buki Ve'ahihi yana walomahalava, iwalo, ‘Iya mata itowolouyo’.)
Yeisu yana mahalava Meli Magidalaena ainai
10 Tenem ainai taumulitaone hiwuwuyone yadi vadai. 11 Na Meli ibom itowolo magaine papalinai i'ai'aimehelino, na mamehelinona ipwagogo ta i'ita luwu magaine holanai. 12 Na tausagenawasa bwau i'i'itadine ehebo Yeisu aba'ulunai na ehebo aba'aenai himiyamiya na adi luwuluwu hewahewadi.
13 Na hitau bwau Meli ainai hiwalo, ‘Hava vehabana udoudoune?’
Na aidiyai iwalo, ‘Yagu Bada magaiyena hivaiya'o na nigele yayahanapui havaidova himwamwauwine’. 14 Iwalo i'ovi na ebeha i'ita gwaipile ta Yeisu vahalinai itowotowolo, na hesi nigele iyahanapui ebeha iya Yeisu.
15 Eeta Yeisu Meli ainai iwalo, ‘Waihiu, hava vehabana u'ai'aimehelinone, na yaiya ubehabehaeine?’
Na Meli yana nuwatuwu ebeha tanovi ana taupaihowa teya, eeta iwalo, ‘Taubada ebe owa uvavai mahalavaeine uwalo mahalavaei, havaidova ta yavai’.
16 Na Yeisu Meli yehanane i'atai, iwalo, ‘Meli!’.
Na Meli i'ita gwaipile iwalo, ‘Labonai’. (Yudeyaone alinadiyena ana bui neta Tauve'ita.)
17 Yeisu iwalo, ‘Havena aliguwai u'abi'abi. Nigele yayahae Tamagu ainai na hesi ulau ta tahiguwone nuwadiyai umwauwi, yahahae Tamagu ainai na omiu hinage Tamamiu, yagu Yaubada na hinage yami Yaubada.’
18 Na Meli ilau taumulitaone aidiyai iwalo, ‘Badawa ya'itaya'o’. Na hava Yeisu iwawaloweiwa, iwalowedine taumulitaone aidiyai.
Yeisu yana mahalava ana taumulitaone aidiyai
19 Wiki ana ahubena mugamugaina, lavilavinane ainai taumulitaone ehebo vada ainai hiluwu ta awa'edane higudui na holanai himiyamiya, mayadi meheuhi Yudeyaone aidiyai. Na Yeisu ilaoma ahi'ahipudiyai itowolo ta iwalo, ‘Havena ammehemeheuhi’. 20 Mulitai nimana yo luhuluhuna ive'itadi ta hiyaliyaya wuwuna yadi Bada bada hi'itaya'o.
21 Na hinage Yeisu aidiyai iwalo, ‘Havena ammehemeheuhi, na hesi am'atepatu, wuwuna Tamagu iya ivetamalegauma na yau yavetamalegomiu’. 22 Iwalo i'ovi na yawahinane iyuvi geyo'awahei aidiyai iwalo, ‘Alu'aluwa Ve'ahihi amvai’. 23 Na hinage iwalo, ‘Ebe towaho yadi pwanoli amnuwahamuidi, mata Yaubada inuwahamuidi, na ebe nigele, mata besiwa imiyamiya aidiyai’.
Tomasi yana awa'oya'oyama
24 Tomasi iya hitau 12 aidiyena na yehana bwauna Patubwau, haugana Yeisu itaumahalava iya nigele baidadi. 25 Tupwadi hiwalolau Tomasi ainai hiwalo, ‘Yada Bada a'itaya'o’.
Na iya iwalo, ‘Neta am'o'oyama, yau ebe ana elowone aidiyai nimagune yamwauwidi yo ya'abisawahidi abo yayemidi’.
26 Wiki ehebo i'ovi na taumulitaone vada ehebonane ainai hiluwu na higudu auhiyoidi ta holanai himiyamiya, na Tomasi baidadi. Na Yeisu ibwalenima ta ahi'ahipudiyai itowolo, na iwalo, ‘Havena ammehemeheuhi’. 27 Na Tomasi ainai iwalo, ‘Nimagigim utautuwuyama nimagu ainai ta u'ita. Na hinage nimam utautuwuyama luhuluhugu ainai ta umwauwi na havena unuwanuwatuwu bwaubwau na u'awa'awa oya'oyama.’
28 Na Tomasi iwalo, ‘Owa yagu Bada yo yagu Yaubada’.
29 Na Yeisu ainai iwalo, ‘Tomasi bada u'itagau ta uyemidi'o, awa? Na hiya nigele hiya'itagau na hesi hiyemidiyegau mata moiha hiyaliyaya.’
Buki teina ana lele vehabana
30 Ta Yeisu aba'ita bahudi ipaihowaidi'o ana taumulitaone mehediyai, na maudoina nigele yayaleledi teina Bukine ainai. 31 Na bada vihavihadi teina amvahili ta amhanapui yo hinage Yeisu amyemidiyei ebeha iya Yaubada yana Besinana na Yaubada Natuna ta Yeisu yehanaena yawahi miyamiya vateyaina amvai.