4
Yeisu yo Sameliya waihiuna yadi velaulobaloba
Yeisu yana abiye bapitaisowena ana taumulitao bagibagilidi ilolobaidine na Yoni ana taumulitaone nigele bagibagilidi. Na Yeisu nigele iya'abi'abiye bapitaiso, na ana taumulitaone hibom hipaipaihowaine. Eeta Yeisu bada ihanapuiya'o ebeha Palisiwone bada Yeisu yana paihowaone wasana hibenalena'o, ta Yudeya ilaugabaei habi wuyouyo Galili ainai.
Na yana hauga wuyouyo ainai, Sameliya dalavanaone ahi'ahipudiyena ilalaune, ta Sameliya dalavana ehebo yehanaede Saika ainai ibwabwalenine. Saika ainaena bale'uwa mwalona Yakobo natuna Yosepa imomoheiwa nigele amwaha daodao. Dalavane ainai ehebo we'aha eli imiyamiya, iya Yakobo ana eli'eli, na Yeisu ilau ta mahana ala'alapwahiyai ibwabwalenine tupwanane ainai, na amnanane hiyababa ta imiya gabaei habi aiyawasi.
Hauga muhamuhana ainai na ehebo Sameliya waihiuna ibwabwalenine habi we'aha goi na Yeisu waihiunane i'ita ta ainai i'a'awanoine iwalo, 'Waihiu we'aha umohegau ta yanuma'. Tenem hauganane ainai Yeisu ibom imiyamiya wuwuna ana taumulitaone bada hilao'o dalava mwala'ina ainai adi tamahina habi gimwala.
Tenem ainai waihiune iwawalone Yeisu ainai, iwalo, ‘U'ita, owa Yudeya towahona na yau Sameliya waihiuna na hava wuwuna ta u'a'awa we'ahane aliguwai?’ (Wuwuna Yudeya na Sameliya nigele hiya'awa heliheliyam.)
10 Eeta Yeisu iwawalone waihiune Sameliyaenane ainai iwalo, ‘Ebe uhanapui Yaubada yana velaune alimwai yo hinage ebe uhanapuiya'o ebeha yau yaiya ilowoinanego na u'awanoiyegau ta we'aha yawahim vehabana yamohego’.
11 Ainaena waihinane iwalo, ‘Taubada nigele yam vedigolo na hinage we'aha eline idobi alili. Na havaena mata we'ahane umohegaune yawahi vehabana? 12 Moiha owa tubudane Yakobo umwala'i gabaei? Yakobo iya we'aha eline teina ipapaihowaine ta mwalona natunaone yo yadi lagulaguwone we'ahanane yadi abanuma.’
13 Na Yeisu iwawalone waihiune ainai iwalo, ‘Ebe yaiya teina we'ahane ainaena inuma mata gadona imaguniuyo, 14 na ebe yaiya teina we'ahane aliguwena inuma nigele howahowana mata gadonane iyamaguniuyo. Wuwuna ebe we'ahanane yamohei iya atenai ivebidala ta ebe yawahi miyamiya vateyaina ilobai ainaena.’
15 Na waihiune Yeisu ainai iwalo, ‘Taubada, we'ahanane umohegau, ta ebe havena gadogune imagumaguni yo havena yawuyouyoma teina we'ahane ainai habi goiuyo’.
16 Na Yeisu iwalo, ‘Ulau, mwanemne ulauvaiyama’.
17 Na waihiune iwalo, ‘Yau nigele teya mwanegu’.
Yeisu hinage iwalouyo, iwalo, ‘Neta walo moiha ebeha nigele teya mwanem, 18 na hesi owa mwanemwone adi bagibagili 5, na towahone utatawaholaine ta baidam ammiyamiyane dalavai nigele mwanem moiha. Na hava uwawaloweine neta walo moiha.’
19 Tenem ainai waihiune Yeisu yana walo iyemaiha ta iwalo, ‘Taubada bada yahanapuigo'o owa teya tauwalo mahalava. 20 Eeta uwalo moiha aliguwai aiteya tupwa ainai Yaubada ana walovetuvehae ilowoinaneine? Wuwuna ai tubumaiyaone aidiyena ta wau teina, Sameliya oyanane ainai atapwatapwalolone, na omiu Yudeyaone amwalo ebeha Yelusalem abatapwalolo moiha.’
21 Eeta Yeisu waihiune yana walone iyemaiha iwalo, ‘Waihiu, yagu walone uyemidiyei wuwuna hauga ilalaoma ainai mata tomowao nigele howahowana Yaubada ainai hitapwalolo teina Sameliya oyanane ainai bo Yelusalem ainai. 22 Howahowana uhanapui ebeha omiu Sameliyaone nigele amyahanapui yaiya ainai amtapwatapwalolone, na ai Yudeyaone hesi ahanahanapui yaiya ainai atapwatapwalolone wuwuna Taulivahine alimaiyena ibwabwalenimane. 23 Na hauga teina bada ibwalenima'o ta hiya Tamadane ana tautapwalolo moihadi ainai hitapwalolo ta yadi tapwalolone alu'aluwadi maudoina ainaena yo hinage walomoiha ainaena. Yaubada tomowa teina dova ibehabehaedi. 24 Yaubada iya alu'aluwa na yaiyadiwo hiya ainai hitapwalolo, alu'aluwadi maudoina yo hinage walomoiha ainaena hitapwalolo.’
25 Na waihiune Yeisu ainai iwalo, ‘Bada yahanapuiya'o ebeha howola mata Besinana towahona ilaoma, iya hiyoyogaeine Keliso, na ebe ilaoma iya hanapu maudoina mata iwalo mahalavae alidai’.
26 Na Yeisu waihiune ainai iwalo, ‘Yau Besinanaede teina yawalowalowane’.
27 Tenem hauganane ainai Yeisu ana taumulitaone hiwuyoma ta yadi taubadane hi'i'itane waihiu baidana hi'au'aubabada, ta aluwadine igagavaine, na hesi nigele teya yaiya iyawalo, ‘Hava nuwanuwam?’ bo ‘Hava wuwuna waihiune baidam am'au'aubabadane?’
28 Eeta waihiunane yana abagoi ilaugabai ta ilau dalavai ta tomowaone aidiyai iwawalone, 29 iwalo, ‘Amlaoma na towahonane am'ita, iya mumugagune maudoina vehabana aliguwai iwalo mahalavedi'o. Eeta teina iya Besinana towahona.’ 30 Ta tomowaone dalava mwala'ina ainaena hibwalenima ta Yeisu ainai ilalaomane. 31 Hauganane ainai Yeisu ana taumulitaone hiveve'i'imanei hiwalo, ‘Tauve'ita, teina ai'aine u'ai’.
32 Ta yadi walone iyemaiha na iwalo, ‘Agune nigele amyahanapui.’
33 Ta ana taumulitaone hibom hi'au'aubabada, hiwalo, ‘Nuwana yaiya ana ilawenama'o?’,
34 Na Yeisu aidiyai iwalouyo na iwalo, ‘Agu wede neta agu tauvetamalene yana nuwatuwu ya'abigabaedi’. 35 Na hinage aidiyai iwalo, ‘Yami walo ehebo imiyamiya ebeha wai'ena vehopali hi'ovi na abo laulau eli, na yawalo moiha alimiyai am'ita gwaipile na tanovine ana itane am'ita bada ai'aine ihuna'o ta ana lowoinane laulau eli ana hauga. 36 Yaiyadiwo hiya hilaulau'eli adi maiha hilobai, na laulau'eline tomowa yawahidi miyamiya vateyaina vehabana. Eeta yaiyadiwo hiya hilalaupeliwa na yaiyadiwo hiya hilalau'eline hiyaliyaya ovi'ovi. 37 Teina walone walo moiha ebeha towaho ehebo taulaupeli na towaho ehebo taulau'eli. 38 Yau yavetamalegomiu laulau'eli vehabana ta tomowa amtanoidi. Tomowa tupwadi mwalona hilaupeli na hi'abiye masele na omiu amlau'eli.’
39 Tenem dalavanane ainai Sameliyaone bagibagilidi Yeisu hiyemidiyei wuwuna waihiunane aidiyai iwalo mahalava iwalo, ‘Mumugagu maudoina iwalo mahalavaedi’. 40 Eeta Sameliyaone hilaoma Yeisu ainai ta hi'awanoiyei ebeha baidadi himiyamiya ta Yeisu nemai ahubena bwau aidiyai imiyamiya. 41 Na hinage tomowa bagibagilidi Yeisu hiyemidiyei yana walone vehabana.
42 Na waihiunane ainai hiwalo, ‘Yam walone ainaena a'awa moiha'o, nigele ebeha yam walo a'ava vehabadi na hesi ai ibom yana walone abenalena'o na ainaena ahanapui ili'ilimaniya'o ebeha iya Taulivahinaede taumiya bale'u maudoida vehabada’.
Yeisu ehebo tauloina natuna i'abiye namwanamwa
43 Ahubena bwau hi'ovi ta Yeisu tenem tupwane ilaugabaei ta ilalaune Galili. 44 Ta Yeisu yana aubabada tenem dova iwalo, ‘Tauwalo mahalavaone nigele teya adi ve'ahihi ebe hibom yadi tupwai higuguguguya’. 45 Hauganane ibwaleni Galili ainai, Galiliwone hiyaliyaya yana bwalenine vehabana, wuwuna Buidi'wa guyauna Yelusalem ainai hilau ta Yeisu yana paihowa bada hi'itaya'o guyaune holanai ipapaihowaidine.
46 Ta ainaena Yeisu iwuwuyone Kena dalavanane holanai neta Galili tupwanane ainai. Mwalona tupwanane ainai we'aha mohili ipaihowai ta iyemala wainine. Tenem ainai ehebo tauloina mwala'ina natuna towahona ilovala Kapaneum ainai. 47 Hauganane ibenalei ebeha Yeisu tupwa Yudeyaena ilaoma ta Galili ainai imiyamiya, tauloinanane ilau na Yeisu ainai i'awanoi iwalo, ‘Howahowana talau Kapaneum na natugu ilovala u'abiye namwanamwa, wuwuna muhamuhana na yana hauga i'ovi’.
48 Na Yeisu towahonane ainai iwalo, ‘Omiu alimiyena nigele teya towaho iya yemidiyegau na ebe yagu paihowa wahiwahiyalana ana ve'ive'ilala am'ita, abo amyemidiyegau’.
49 Na tauloinane Yeisu ainai iwalo ‘Bada, umwayamwayau ta talau mata dova ta natugune imwalowoi’.
50 Na Yeisu iwalo, ‘Uwuyouyo yam vadai ta natumne u'ita bada inamwanamwa'o’.
Na towahonane Yeisu yana walone iyemidiyei ta ilau gwaipileuyone. 51 Hauganane yana laugwaipilene ainai yana taupaihowaone ilobaidi ta wasa himomoheine, hiwalo, ‘Natumwa bada ana lovala i'ovi'o’. 52 Ta aidiyai ipapanivilane mahana viha ainai natunane ana lovalane i'o'ovine. Na hiya hiwalo, ‘Lavi mahana ala'alapwahiyai ana ala'alawowoline isasawaline’.
53 Ta tauloinawa inuwatuwui tenem hauganane ainai Yeisu iwalo, ‘Natumne bada inamwanamwa'o’. Eeta towahonane yana huhuwone baidanao Yeisu hiyeyemidiyeine.
54 Teina Yeisu yana paihowa wahiwahiyalana ana ve'ive'ilala bwauna hauganane Yudeyaena ilaoma ta Galili ainai ipaipaihowa.