12
Nuwatuwudawadawanidi vehabana
Boda mwala'ina hihuluhulu'ahaiyama ta hitupatupauyoidi, na Yeisu iwalo mugai ana taumulitaowo aidiyai iwalo, ‘Am'ita avivinigomiu na havena Palisiwo yadi paihowa oya'oyama ampaipaihowaidi, wuwuna yadi paihowa dova pwalawa ana abi yeseseha. Aba'abiye sesehane ebe hava habuluna mata i'abiye mwala'i, na ginauli dawadawanidi howola Yaubada abo i'abiye mahalavaedi, na hihanapui. Na hinage hava guguyou ainai amwalowalowedi mata ahubena aidiyai tomowa hibenaledi. Na hava nuwana vehabana amwalo himhim vada holanai mata tomowa maudoina aidiyai hiwalo mahalavaei.
Yaubada tameheuhei
(Madiu 10:28-31)
‘Na augeluwo yavenuwamwauwegomiu, hiya taumiu adi tau'oiye mwalowoi, havena ammehemeheuhedi, wuwuna hiya taumiu ibom howahowana na hi'oiye mwalowoi na alu'aluwamiu nigele howahowadi. Na hesi Yaubada ammeheuhei, wuwuna iya howahowana dalava ala'alahina ainai taumiu na alu'aluwamiu iveyababa bwauwedi. Moiha iya ibom ammeheuhei!
‘Viha dova lowolowo adi maiha? Nigele mwala'ina, dova toea bwau na lowolowone adi bagibagili nima ehebo. Na Yaubada nigele lowolowone ehebo iyanuwapwanopwanowei. Na hinage ulu'ulumiu vahudi maudoidi Yaubada ivahili ve'ovidi. Ainaena havena ammehemeheuhi, wuwuna omiu amhae alili na abo lowolowo bodadi.
Yeisu ana yemidi yo ana uvala vehabana
(Madiu 10:32-33; 12:32; 10:19-20)
‘Teina hinage amhanapu ili'ilimani. Ebe yaiyadiwo vehabagu tomowa mehediya hiwalo mahalava, yau Tomowa Moihagu mata yawalo mahalavaei Yaubada yana Tausagenawasao mehediya. Na ebe yaiyadiwo hiuvalaegau tomowa mehediya, yau hinage howola Yaubada yana tausagenawasao mehediya yauvalaedi.
10 ‘Yau Tomowa Moihagu ebe yaiya i'awa yabayababaegau Yaubada mata inuwahamui. Na ebe yaiya Alu'aluwa Ve'ahihi i'awa yabayababaei, mata nigele Yaubada iyanuwahamui.
11 ‘Na ebe tomowa hilauvaigomiu vada tapwalolo aidiyai habi lauvetala babadao yo tauloinao mehediyai havena ammehemeheuhi nuwana amnuwanuwatuwu vedova mata yadi panivila amyemaihadine, 12 wuwuna hauganane ainai Alu'aluwa Ve'ahihi baidamiu, na iya mata ive'itagomiu hava mata amwaloweine.’
Walo vegevegedi wasawasao vehabadi
13 Bodaone aidiyena towaho ehebo iwalo, ‘Tauve'ita, tahigu ainai uwalo ta tupwana abaloina imohegau mwalona tamamaiwa iwawaloweine’.
14 Na Yeisu towahone yana walo iyemaiha, iwalo, ‘Augelu, yaiya loina imohegau ta ebeha yavetauloina bo yave'aha alimiyai?’ 15 Na hinage yana walone itubwei ta boda maudoidi aidiyai iwalo, ‘Am'ita avivinigomiu na havena wasawasa nuwamiu ivaivai, wuwuna nigele mata wasawasa ainaena yawahi namwanamwana amyalobai.
16 Eeta ehebo aba'ita imohedi walo vegevegediyena, iwalo, ‘Ehebo tauwasawasa yana tanovi mwala'idi na bagibagilidi ta ai'ai mwala'ina aidiyena ilobai. 17 Ainaena towahonane ibom inuwanuwatuwu, ta iwalo, “Ai'ai mwala'ina na yagu vadavada nigele howahowana. Ainaena mata hava yapaihowaine? 18 Nuwana vadavada miyamiyadiwa yalo'e vehuludi na vauvaudi yo mwala'idi ya'abidi ta ai'ai yo yagu ginauli maudoina aidiyai yamwauwidi, 19 na mulitai mayagu yaliyaya yawalo, ‘Yau tauwasawasa ehebo bada ya'atububuni vateyai'o na yagu wasawasaone maudoina howahowana bolimai viha hilalaoma vehabadi. Eeta paihowa ainaena ya'aiyawasi na hesi yaliyaya ta'i, wuwuna bada agu yo agu we'aha maudoina howahowagu.’ ”
20 ‘Na hesi Yaubada towahowa ainai iwalo, “Owa, yauyaulem! Masigili teina ainai yawahim yavaivehulu. Na teina ginauliwone u'abinonovaidine mata yaiya vehabana.” ’
21 Na Yeisu yana walo aba'ovi ainai iwalo, ‘Teina dova mata hiya wasawasa hibom vehabadi hihiwahiwagogoi mata nigele hiyavewasawasa Yaubada mehenai.’
Atehawawali
(Madiu 6:25-34; 6:19-21)
22 Eena ana taumulitaowo aidiyai iwalo, ‘Havena yami miya bale'u vehabana amnuwanuwatuwu mwala'ina, amiu yo ami ale'o vehabana. 23 Wuwuna yawahida ginauli mwala'ina maudoida alidai na ginauli tau vehabadi nigele ginauli mwala'ina.
24 ‘Teina teya aba'ita yamohegomiu ao'ao vehabana hauga maudoina nigele hiyalaulaupeli, nuwana hiyalaulau'eli, na hinage nigele yadi vadavada, na Yaubada hauga maudoina ai'ai imohemohedi; na hesi omiu amhae alili abo 'ao'ao. 25 Yaiya alimiyena yana nuwatuwu ainaena howahowana yana hauga bale'uwai i'abiye daodao? Nigele awa? 26 Ebe nigele howahowamiu na ginauli habuludi ampaihowaidi, hava vehabadi vagadi vehabadi am'ate'atehawawaline?
27 ‘Na hinage teina teya aba'ita, pwalawasi yadi ini vehabana amnuwanuwatuwu. Hauga maudoina nigele hiyapaipaihowa, na hinage nigele adi ale'o hiyapaipaihowadi. Na moiha, Solomoni ana ale'owone yo ana pasaone adi ita namwanamwadi, na hesi pwalawasi adi ita hinamwanamwa alili. 28 Ainaena amnuwanuwatuwu Yaubada yana ita'avivini alimiyai vehabana. Iya nu'ula iyepasadi pwalawasi namwanamwadi aidiyena, mata hitaya na i'ahubena hiwelai na higabudi, na omiu nu'ula pwalawasidi amnamwanamwa gabaei, ainaena howahowana ami ale'o imohegomiu. Eeta havena yami yemidi Yaubada ainai ibelubelu. 29 Ainaena havena amnuwanuwatuwu mwala'ina yo am'ate'atehawawali ai'ai yo we'aha vehabadi. 30 Taumiya bale'u maudoidi ginauli teina vehabadi hinuwanuwatuwu, na hava yami nuwanuwatuwu Tamamiu bada ihanapuidi'o. 31 Na ilowoinanegomiu ebe mugai Yaubada yana loina ambehaei, ta ainaena ginauliwone imohegomiu. 32 Eeta moiha, omiu Tamamiu yana sipiwo, ta havena ammehemeheuhi, wuwuna bada ivesinuwagomiu'o ta ebe yana abaloina ainai amluwu.
33 ‘Na yami tobwatobwao amvegimwalaedi na manedine am'aiyauyanedi tauwewelohe aidiyai, ta ebe galewai yami wasawasa imiyavateyai. Wasawasane galewai imiyamiyane nigele yana aba'ovi, wuwuna nigele teya tau'aivavali tupwanane ainai, yo hinage nigele hulahula. 34 Eeta amhanahanapui neta aiteya tupwa ainai yami wasawasa imiyamiyane neta ainai yami nuwatuwu isagena.
Taupaihowa namwanamwadi na yababadi
(Madiu 24:45-51)
35 ‘Eeta am'abinonovai ili'ilimani ta ami luwuluwu amli'wadi, na hinage mayami lampa masemaseledi amha'waha'wa, 36 dova taupaihowao yadi taubada hiha'waha'wai yana laugwaipilema tawahola mahulina vehabana. Eeta ebe aiteya hauga ainai imahalava na awa'eda ainai i'aigohagoha, mwayamwayau awa'edane hiho'e ta iluwu. 37 Ainaena ebe hihilahilawa na hi'atu'atububuni na hiha'waha'wa na ilobaidi, mata hiyaliyaya mwala'ina. Na yawalo moiha, yadi taubadane mata luwuluwu abapaihowa ili'wadi ta taupaihowao himiya na iya vehabadi ivetaupaihowa. 38 Na hinage ebe yana hauga laugwaipile ainai na ibwedabweda ta masigili holana bo nuwana i'ahu'ahubena na imahalava na bada dova yadi miyamiyane na ilobaidi, mata hinage hiyaliyaya mwala'ina.
39 ‘Hinage ginauli ehebo teina amnuwatuwu avivini ebe vada taniwagana ihanapui aiteya hauga ainai tau'aivavali iluwuluwune yana vadai, i'atububuni ili'ilimani na ihilahilawa ta ebe havena yana vadane ipapapapa. 40 Ainaena omiu hinage am'atububuni ili'ilimani, wuwuna yau Tomowa Moihagu yagu laugwaipilema ana mahana ainai amwalo mata nigele yayalaoma neta ainai mata yalaoma.’
41 Eena Pita iwalo, ‘Bada, neta ai vehabamai uwalowalone, bo tomowa maudoidi vehabadi?’
42 Na Yeisu iwalo, ‘Taupaihowa namwanamwadi na hanahanapudi yadi mumuga teina dova, ebe yaiya iya yana taubada ivesinuwaei na vada i'ita avivini, na ana geluwo ai'ai imohemohedi ahubena ehebo ehebo. 43 Na yana taubadane ilau gwaipilema ta yana taupaihowane ilobai yana paihowa dumwaluna, mata vehabana iyaliyaya na ainai iwalo, 44 “Yam paihowa namwanamwana vehabana mata ginauli maudoina adi loina yamohego ta uloina”. 45 Na ebe taupaihowane ibom ainai iwalo, “Yagu taubadane howola ibwedabweda”, ainaena yabom yagu nuwatuwu yapaihowaidi. Ainaena ana geluwo towatowaho yo waiwaihiu italatalaidi, yo nigele ai'ai iyamohedi, na ibom i'ai'ai yo inumanuma ta inuma yauyaule. 46 Na mulitai abo yana taubadawa ahubena ehebo ainai mata ilaoma. Na yana laomane neta taupaihowane yana nuwatuwu ebeha mata nigele iyalaoma ta mahanana havena ihanahanapui. Na mata iyemaiha ta taupaihowawa awa'awasewanane baidana imwau eheboidi.
47 ‘Ainaena ebe yaiya yana Taubada yana nuwatuwu ihanahanapui na nigele iyapaihowai mata sapi mwala'ina ive'alo. 48 Na taupaihowa yaiya yana taubada yana nuwatuwu nigele iyahanapui, na ipaihowa pwanoli, mata sapi ive'alo, na nigele mwala'ina mata iyavai. Na hava mwala'ina ilolobaine ebeha mwala'ina italamwei. Na yaiya ainai mwala'i alilina tomowa himwaumwauwi, hiya mata yadi awanoi mwali'i alilina hipaihowai.’
Yeisu vehabana wahei imahalava
(Madiu 10:34-36)
49 ‘Yalaoma ebeha aiwa yayuvi bale'uwai ta nuwanuwagu imwayamwayau na i'ala hawawali. 50 Na hesi hauga muhamuhana na bapitaiso muyamuyana mata yalobai, ainaena mayagu ate hawawali, ana higa bapitaisonane aliguwai hipaihowai.
51 ‘Na vedova? Yami nuwatuwu ebeha yagu laoma bale'uwai neta daumwali amlobai? Nigele ta'i. Na hesi yawalo alimiyai, ebeha mata aleha yo wahei alimiyai himahalava. 52 Hauga teina aidiyena na hauga hilalaoma aidiyai, mata huhu aidiyena wahei himahalava. Huhuwone alodiyai ebe tomowa adi bagibagili dova nima ehebo, mata alodiyena hitau tonuga himanini hitau bwau aidiyai bo hitau bwau himanini hitau tonuga aidiyai. 53 Mata hiwahei ta tama natuna towahona ive'alehaei, na natu towahona tamana ainai ive'aleha. Hinage mata hina natuna waihiuna ive'alehaei na natu waihiuna hinana ainai ive'aleha. Aihale mata lawana ive'alehaei na wainiune mata lawanane aihalewa ive'alehaei.’
Ve'ive'ilala adi hanapu vehabana
(Madiu 16:2-3; 5:25-26)
54  Yeisu hinage tomowaone aidiyai iwalo, ‘Haugana ebe am'ita bolibolime yalovi gibagibadi hihaehaema, amhanapuiya'o ebeha mata i'wesu, neta moiha. 55 Na ebe tupwa yalasi ainaena yaumai itowatowama, neta bada amhanapuiya'o ebeha hauga muhamuha na mahavai imahalava. 56 Moiha, omiu bale'u adi ila'ilalao amhanahanapuidi na hesi Yaubada yana ila'ilalao nigele amyahanapuidi hauga vauvauna mehedai vehabana. Teina yami oyama.
57 ‘Na hava wuwuna ta nigele amyavesinuwa ili'ilimani ta amwaha dumwaluna ainaena amyalaune? 58 Na ebe am'aleha ilaoma na i'itago ebeha ilauvetalaego, ilauwainanei ebe haugana amlaulau amwahai, utowoi na lauhapuliwa upapaihowaiwa u'abiye dumwalu, ta ebe havena amtaulauvetalane ilawelawego tauloina ainai, mata dova ta tauloinane vada paipai ana tau'ita avivini iloinaei ta vada paipaiyai imwauwigo. 59 Na yawalo moiha mata nigele hiya livahigo vada paipaiyena ana higa am vagavaga maudoina uyemaiha ve'ovi.’