14
Tapwalolo ana loina
Tapwalolo ehebo ainai Yeisu ilau habi ai Palisi yadi taumugai ehebo yana vadai. Vadanane ainai iluwuluwu na boda hivinuvinunui, wuwuna tenem ainai ehebo taulovala imiyamiya, tauna maudoina hiseseha. Eena Yeisu taulovalane vehabana ipanivila loina ana tauve'itao yo Palisi aidiyai, iwalo, ‘Vedova yami nuwatuwu? Howahowana ebe taulovala ahubena Tapwalolo ainai ta'abiye namwanamwa bo nigele?’ Na yana walone nigele hiyayemaiha na mulitai Yeisu taulovalane nimanai i'abi na ana lovalawa i'abiye namwanamwane. Eena ivetamalei ta ilalaune yana dalavai.
Ilaulau na Yeisu i'ita gwaipile aidiyai iwalo, ‘Yaiya ebe mayana lagulagu dova hosi bo bulumakau na ebe teya lagulagune ahubena Tapwalolo ainai ibe'u guda ainai, mata vedova? Howahowana iniulihini bo nigele? Na hiya bada nigele teya yadi walo.’
Nuwadobi na ve'awa'au'augelu
Aine holanai Yeisu tomowa i'itadi nuwanuwadi abamiya namwanamwana ainai himiyamiya, eeta ehebo walo vegevegedi imohedi, iwalo, ‘Ebe yaiya yana dalavai iyogaego tawahola guyauna vehabana havena abamiya namwanamuwana ainai umiyamiya wuwuna mata dova ta teya towaho mwala'ina ilaoma, na guyaune taniwaganane iwalo alimwai na ulau papaliyai na yam abamiyane ainai towahowa mwala'inawa imiya. Na owa mata mayam hinimaya umiya aitulu. 10 Ainaena ebe hiyogaego na ululuwu aidiyai abamiya papaliyai uvesinuwaei ta ainai umiya, na ebe haugana guyau taniwagana ilaoma i'itago mata alimwai iwalo, “Augelu umiyahae ahipuwai, eeta ma'am walo vetuvehae tomowa mehediyai”. 11 Teina ainaena tahanapui ebeha yaiya i'abihiniuyoi mata howola himwau aituluwei na ebe yaiya imwau aituluweuyoi mata himwauhini ewai.’
12 Ainaena Yeisu Palisinane iyogaei na ainai iwalo, ‘Ebe ai'ai upaihowai, havena am geluwo yo tahimwao yo yam bodao yo tauwasawasao uyogayogaedi aine ainai, wuwuna hibom howola abo hiyogaego habi yemaiha alimwai. 13 Na hesi ebe ai'ai upaihowai hiya wewelohewo yo yabayababadi yo peupeudi yo hiya taumehegibugibu uyogaedi, 14 ta ebe awanamwanamwa moiha ulobai, wuwuna hiya nigele howahowadi na yam velaune hiyemaiha. Na hesi Yaubada ainaena mata ammaiha ulobai, haugana taunamwanamwa mwalowoiyena i'abiye towolodi.’
Taubada ehebo ai'ai mwala'ina ipaihowai
(Madiu 22:1-10)
15 Eeta baidanao hi'ai'ai na ehebo aidiyena walo teina ibenalei ta Yeisu iwalo auli iwalo, ‘Ehe dova! Ebe yaiyadiwo hiluluwu Yaubada yana Abaloina ainai na hi'ai mata hiyaliyaya mwala'ina.’
16 Ainaena Yeisu towahonane yana walo iyemaiha iwalo, ‘Ehebo towaho ai'ai mwala'ina ipaihowai na tomowa maudoidi iyogaedi. 17 Na ai'ai i'atububuni ta yana hevali ivetamalei tomowa aidiyai na iwalo, “Bada ai'ai hi'atububuya'o ainaena amlaoma talau na ai'ainane am'ai”.
18 ‘Na maudoidi nigele nuwadi, eeta vali walo yo vali walo himohei. Ehebo iwalo, “Bada tanovi vauvauna yagimwalaiya'o ainaena nuwana yalalau na yataubo'eyei. Na yauwedo mwala'ina, mata nigele yayalaowa.”
19 ‘Na ehebo hinage iwalo, “Yauwedo mwala'ina, na yau hinage mata nigele yayalaowa wuwuna bulumakau 10 na hinage abatudai 5 bada yagimwalaidi'o ainaena yalalau ebeha yayepaihowadi”.
20 ‘Na hinage ehebo iwalo, “Yau vauvaugu yatatawaholane ainaena nuwana mata nigele yayalaowa”.
21 ‘Ainaena hevaliwa ilau gwaipile yana taubadawa ainai iwalo, “Maudoidi nigele nuwadi”. Na vadane taniwaganane imodi'ini ta yana taupaihowane ainai iwalo, “Ulau mwayamwayau dalava mwala'ina adi amwahao maudoidi aidiyai na viha tomowao ulobaidi wewelohedi yo tapitapiyadi yo mehegibugibudi yo yabayababadi besiwa ulauvaidima maudoidi ta hi'ai”.
22 ‘Eeta hevaliwa ipaihowai dova na mulitai ilaoma na iwalo, “Taubada, tomowaone yayogaedima'o na hesi yam vadane nigele hiya'oiye mwau?”
23 ‘Hinage Taubadawa iwalo, “Amwaha maudoidi aidiyai ulau na tomowa ulauvaidi ta hilaoma yo yagu vadane hi'oiye mwau. 24 Na hesi tomowaowa yayoyogamugaiyediwa mata nigele teya aidiyena yagu ai'aine iya'aisawahi.” ’
Vedova Yeisu ana mulita
(Madiu 10:37-38)
25 Boda mwala'ina baidanao hilaulau ta Yeisu i'ita gwaipile na iwalo, 26 ‘Yaiya ebe nuwanuwana na imulitaegau mugai inuwaleleyegau na tamana yo hinana yo natunao yo tahinao yo nuhunao na hinage ibom ita'wata'watauyowei. Na ebe nigele, iya nigele agu taumulita. 27 Na ebe yaiya yawahina nigele iyatalamwei na imwalowoi aiwa lagalagana ainai, iya nigele howahowana na imulitaegau.
28 ‘Na yaiya inuwanuwatuwu ebeha vada haliyana daodaona i'abi? Ginauli mugaimugaina mata imiya na maiha vehabana inuwanuwatuwu: Ebe mane howahowana mata paihowa ive'ovi bo nigele? 29 Ebe nigele yana mane mata logidi a'ava ivetowolo, na nigele howahowana ive'ovi. Tomowa maudoidi hi'ita ta himaluwei, 30 hiwalo, “Towaho teina dova wahiwahiyalana ta logidi ivetowolodi na nigele vadanane maudoina iya'abi?”.
31 ‘Hinage dova ebe ehebo tauwasawasa mayana tau'alehao 10,000 hilalau habi aleha teya tauwasawasa mayana bodao 20,000 adi bagibagili aidiyai, vedova tauwasawasane yana nuwatuwu? Mata mugai imiya na inuwatuwu howahowana hiwahiyala adi alehao aidiyai bo nigele? 32 Na ebe nigele, yana tausagenawasao ivetamaledi na hisagena auhidi, ta vali tauwasawasane mayana tau'alehao howola amwaha daodaowai, na baidanao hi'aubabada nuwadaumwali vehabana.’
33 I'ovi na Yeisu iwalo aulidi iwalo, ‘Tenem dova agu mulita ana amwaha ebe yaiya owa nuwanuwam na umulitaegau mugai yam tobwatobwa maudoina ulaugabaidi’.
Yagahu walo vegevegedina
(Madiu 5:13; Maki 9:50)
34 ‘Yagahu ginauli namwanamwana. Na ebe amnana i'ovi, nigele howahowana na i'amnauyo. 35 Nigele hinage ilowoinanei na bale'u i'abiye namwanamwa, na hesi bada tata'wata'wataei. Ebe matalinamiu walo teina ambenalei.’