17
Yababana ana ve'ita
(Madiu 18:6-7; Maki 9:42)
Yeisu ana taumulitao aidiyai iwalo, ‘Tomowa tupwadi mata abatowoi hipaihowaidi alimiyai ebeha hi'abiye be'ugomiu, na ebe yaiya abatowoine ipaihowaidi iya atemuyamuyana! Ilowoinanei na gaima mwala'ina hihipwai gadonai na ni'u didigai higabaei, ta ebe havena tautapitapiya himulimulitaei.’
Nuwahamu vehabana
(Madiu 18:21-22)
‘Ebe am gelu alimwai ipaihowai yababana, uwalowei yana lauhapuline eeta ebe inuwabui unuwahamui. Ta ebe tahimne ahubena ehebo ainai, na mai 7 ipaihowa yababana alimwai, na ehebo ehebo lauhapuline ainai i'awa'awanoi alimwai nuwahamu vehabana howahowana maudoina unuwahamuidi.’
Yemidi vehabana
Eeta Bada yana tauyewasao hiwalo auli hiwalo, ‘Yama yemidi u'abiye wahiyala’.
Na Bada iwalo, ‘Ebe yami yemidi ana wahiyala dova haiyala patuna, howahowamiu aiwa teina mwala'ina ainai amwalo, “Uhuluviyoigo na udobi gabwwai umaiuyoigo”; mata yami walone imulitaei.’
Taupaihowa yana paihowa
Hinage adiyai iwalo, ‘Ebe yaiya owa mayam taupaihowa nuwana tautudai bo lagulagu ana tau'ita avivini, na ebe haugana hevalinane paihowaena imahalava, mata nigele uyaloinaei ta iya'ai mugai, na hesi uwalo, “Agu u'atububuni ta u'ita avivinigau na ya'ai, abo owa mulitai u'ai na unuma”. Eeta hevalinane yana paihowa vehabana mata yana taubadane nigele iya'awa yauwedowei, wuwuna iya ta'i yana taupaihowa. 10 Na omiu hinage dova, ebe haugana ginauli maudoina ampaihowaidi hava dova yaloinaei, amwalo, “Ai taupaihowa ta'i hava dova ama loina ta dova apapaihowaine, neta hesi ama lowoinana moiha”.’
Yeisu taulepelo 10 i'abiye namwanamwadi
11 Yeisu bada ilalau Yelusalem vehabana, na Sameliya yo Galili ahi'ahipudiyai imahamahalava. 12 Na ehebo dalava ainai ilaoma na taulepelo 10 ilobaidi yana amwahaena hitowotowolo, 13 na hiyogayoga alinadi mwala'ina, na hiwalo, ‘Taubada Yeisu, u'atemuyamuyaegai’.
14 Ainaena i'ita gwaipile na iwalo, ‘Amlau na taupwaoliwo aidiyai amve'itaegomiu’. Ta hilaulau amwahai na adi lepelo hi'o'ovine, 15 na ehebo towaho aidiyena Sameliya towahona i'ita ebeha bada inamwanamwa'o ta iwuyouyo na alinana mwala'ina Yaubada ino'owei, 16 na Yeisu aenai ibe'u aitulu na ainai i'awa yauwedo.
17 Ainaena Yeisu towahonane ainai iwalo, ‘Wau amtau 10 ya'abiye namwanamwagomiune na havaidova hitau 9? 18 Hava ta nigele hiyawuyoma na Yaubada ainai hiya'awa yauwedone? Na owa taumana nigele Yudeya ainaena, na hesi ulaoma habi awayauwedo. 19 Ainaena yam yemidiyena livahi ulobai. Inamwanamwa utowolo na ulau.’
Yaubada yana Abaloina hauga ilalaoma vehabana
(Madiu 24:23-28, 37-41)
20 Palisiwo tupwadi hilaoma na Yeisu hipanivilae aiteya hauga ainai mata Yaubada yana Abaloina imahalava. Eeta Yeisu yadi panivilane iyemaiha teina dova iwalo. ‘Nigele howahowana na Yaubada yana Abaloina ve'ive'ilalana ta'ita. 21 Na hinage nigele howahowana na hiwalo, “Am'ita teina”, bo “Tenem”, wuwuna Yaubada yana Abaloina gamwagamwanimiyai imiyamiya.’
22 Ainaena ana taumulitao aidiyai iwalo, ‘Howola abo yalaugabaigomiu, na mulitai nuwanuwamiu mwala'ina na yau Tomowa Moihagu baidamiu tamiyamiya ahubena ehebo ta'i vehabana, na hesi mata nigele amya'itagau. 23 Na ebe tomowa hiwalo, “Besinana tenem”, o nuwana, “Teina”, havena ammulimulitaedi. 24 Wuwuna hauganane ebe yalaoma, galewa ana ita masele a'ava dova namali mwala'ina yana masele.
25 ‘Mulitai na ginaulidine himahalava, mugai yaso teina hita'wata'wataegau na aidiyena muyamuya yalobaidi. 26 Yagu laugwaipilema ana hauga ainai Nowa yana hauga dova. 27 Wuwuna Nowa yana haugai tomowa hi'ai'ai na hinumanuma yo hinage hitawatawahola ana higa Nowa yana wagai igelu na aba'ita imahalava ta ainaena tomowa maudoidi imumutudine. Yau Tomowa Moihagu yagu laugwaipileuyoma dova.
28 ‘Na hinage Lota yana haugai dova, hauganane ainai tomowa maudoidi hi'ai'ai na hinumanuma, yo hinage hipaipaihowa oyai, yo higimwagimwala na hivegivegimwala yo hi'abi'abi vada, 29 ana higa Lota Sodoma ilaugabaei na aiwa ala'ala hawahawawalina yo gaima ala'alawowolidi galawaena hibe'uma dova 'wesu, na tomowa maudoidi i'oiye mwalowoidi. 30 Ginauli hava himamahalavane aidiyai, hinage mata dova tomowa aidiyai himahalava, hauganane yau Tomowa Moihagu yalau gwaipilema ainai.
31 ‘Na ahubenanane ainai ebe yaiya vatavatai imiyamiya mata nigele howahowana iluwu vadai ta ebeha yana ginauli i'avala, hinage ebe yaiya oyai ipaipaihowa, nigele howahowana isagena dalava vehabana. 32 Eena amnuwatuwu avivini hava dova Lota mwanena ainai imamahalavane. 33 Neta ebe yaiya yawahina vehabana ipaipaihowa mata yawahinane ive'wadalele na ebe yaiya yawahina italamwei na ive'wadalele howola abo ilobauyoi. 34 Na yawalo moiha alimiyai boniyainane ainai ebe tomowa bwau aba'eno ehebo ainai hi'eno'eno, ehebo yalauvai na ehebo imiyamiya. 35-36 Dova hinage ebe waiwaihiu bwau hi'eha'ehalo, ehebo yalauvai na ehebo imiyamiya.’
37 Eeta ana taumulitao hipanivilaei, hiwalo, ‘Taubada, havaidova ainai?’
Na Yeisu iwalo, ‘Havaidova ainai mwalowoi imiyamiya neta ainai ao'ao hiyauyaugogoi’.