21
Hiwape ehebo yana velau
(Madiu 12:41-44)
Yeisu ivinuvinunu na wasawasao yadi velau mane ana abamwau ainai himwaumwauwidi. Ivinuvinunu na ehebo hiwape wewelohena i'ita lobai, ihae ta yana velau mane bwau habuludi dova toea ehebo imwamwauwine. Ainaena Yeisu iwalo, ‘Moiha maudoidi aidiyena hiwapene tenem yana velaune imwala'i alili, wuwuna tomowa maudoidi yadi tupwa mwala'idi himiyamiya, na hesi hiwapene tenem wewelohena, na yana mane maudoina imwauwiya'o na nigele teya hinage yana tupwa iyamiyamiya ta ebe ainaena ana igimwala’.
Hauga vitai mata imahalava
(Madiu 24:1-14; Maki 13:1-3)
Yeisu ana taumulitao tupwadi vada tapwalolo mwala'ina ana ita namwanamwana hi'itaya'o ta Yeisu ainai hiwalo, ‘Taubada, vada tapwalolo mwala'ina teina ana pasao adi ita hinamwanamwa alili, wuwuna gaima mwala'idi aidiyena hi'a'abine, na hinage tomowa yadi velau tobwatobwa namwanamwadi aidiyena hiyeyepasane’.
Eeta Yeisu aidiyai iwalo, ‘Vadaone wau am'ita'itadine, mata hauga ilalaoma ainai maudoidi hilo'evehuludi na nigele hinage teya tupwana amya'itauyoi’.
Eeta Yeisu ainai hipanivila, hiwalo, ‘Tauve'ita uwalo alimaiyai aiteya hauga ainai vada tapwalolone mwala'inane mata hilo'ene, na aiteya ve'ive'ilala adi oleya aidiyena ahanapui ebeha ginauliwowa uwawalowedine mata himahalava?’
Ta Yeisu aidiyai iwalo, ‘Am'ita avivinigomiu mata dova ta tomowa tupwadi hi'oyamaegomiu, wuwuna howola abo tomowa bagibagilidi yehaguwena hilaoma na himugai pwanoliyegomiu na hiwalo, “Yau Yaubada yana Besinana”, ta hiwalo, “Hauga bada imahalava'o”. Na hesi havena yadi walo ammulimulitaedi. Na ebe hinage aleha yo manini wasadi ambenaledi, havena am'ate'atehawawali, wuwuna ginauli teina mata himahalava mugai na hesi bale'u yana aba'ovi ana hauga howola.’
10 Na hinage iwalo, ‘Mulitai mata teya boda hive'aleha teya boda ainai. Yo hinage teya abaloina ive'aleha vali abaloina ainai. 11 Na hauganane ainai mwani'ini'i dalava bagibagilidi aidiyai, yo vahali mwala'ina, yo dawodawowo mwala'ina, yo hinage mata abanuwapwanopwano na abameheuhi galewaena himahalavama. 12 Na mulitai teina ginauli himahalava, mugai ami alehao hi'abi avivinigomiu na hi'abiye muyagomiu, na hinage vada tapwalolo aidiyai hilauvetalaegomiu na vada paipaiyai hihiwaluwuwegomiu. Na hinage mata tauwasawasao yo tauloinao mwala'idi aidiyai hilawegomiu ta hilauvetalaegomiu wuwuna omiu yagu bodao. 13 Yami lauvetala aidiyai wasagu amwalo mahalavaei aidiyai. 14 Na havena yami nuwatuwu bahudi, ebe haugana amtowoi ta aidiyai am'aubabada. 15 Wuwuna yau mata walo dumwaluna yo hanapu yamohegomiu, ta ebe ami alehao havena hi'awa'awa oya'oyamaegomiu. 16 Haugana ainai mata tamamiyao yo hinamiyao yo tahimiyao yo yami huhuwo yo hinage ami geluwo hihuhulaegomiu, na tupwadi alimiyena hiyemwalowoidi. 17 Mata yehagu vehabana na tomowa maudoidi hita'wata'wataegomiu. 18 Na hesi mata nigele ulu'ulumiyai vahu ehebo iya'wadalele. 19 Yami towolo wahiyala vehabana mata livahi moihana amlobai.
Yelusalem ana abiye yababa vehabana
(Madiu 24:15-21; Maki 13:14-19)
20 ‘Ebe aiteya hauga ainai Yelusalem am'ita na tau'alehao himiya gwaigwaipileyei amhanapuiya'o ebeha bada Yelusalem yana hauga yababana ilalauvahavahali. 21 Ainaena Yudeya ana taumiyao howahowana ebe oya aidiyai hidena. Na hinage Yelusalem ana taumiyao howahowana ebe dalavaena himahalava. Hinage dova hiya nu'ulai hipaipaihowa havena dalavai hiwuyowuyouyo. 22 Ahubenaone teina aidiyai Yaubada yana loina mata imahalava tomowa aidiyai, ta ebe Yaubada yana Buki yana walomahalava mugai ana moiha maudoina imahalava.
23 ‘Hauga tenem ainai tauhiuhiumao yo tauvehuhuwo mata hive'atemuyamuya, wuwuna hauga vitaina taumiya bale'u vehabadi, na tenem ainai mata Yaubada yana modi'iniyena taumiya Yudeya miyavitai moiha hilobai. 24 Neta mata tau'alehao tupwadi tomowa hi'oiye mwalowoidi na tupwadi hi'abi avivinidi ta dalava vagana vagana aidiyai hivetamaledi, na alehanane ainai, nigele Yudeya mata hiwahiyala ta Yelusalem maudoina hiloinaei na ainai hilaulau gwaigwaipile ana higa yadi hauga ilaumwau.
Yeisu yana laugwaipilema
(Madiu 24:29-31; Maki 13:24-27)
25-26 ‘Hinage mulitai mata ve'ive'ilala himahalavama mahana yo wai'ena yo utui aidiyena, na taumiya bale'u maudoidi mata yadi meheuhiyena hitai, wuwuna bagodu woiyawa udoidi mata hilasahaema, na ainaena mayadi meheuhi mwala'ina hiha'waha'wa ebeha aiteya ginauli yo hinage aiteya yababa mata bale'uwai imahalava, wuwuna ginauli bagibagilidi galewai himiyamiya yadi wahiyala mata hitapiya. 27 Na hauga tenem ainai taumiya bale'u maudoidi Towaho Moihagu hi'itagau yaloyalovi aidiyena ya'ai'aituluma mayagu wahiyala yo mayagu wasawasa mwala'ina. 28 Na ebe ve'ive'ilalaone teina hivetuwuni mayamayauni na am'itadi, howahowana am'atepatu na am'ita hae, wuwuna ami taulivahi bada ilalaoma.’
Hapelo ana walo vegevegedi
(Madiu 24:32-35; Maki 13:23-31)
29-30 Yeisu hinage ehebo walo vegevegedi iwalowei, iwalo, ‘Aiwane hapelo yo hinage tupwadi aiwao ebe am'itadi na ainodi vauvaudi imwaumwauwidi, amhanapuiya'o ebeha ehive ana hauga ilalauvahavahali. 31 Dova hinage ebe ve'ive'ilalaone am'ita lobaidi, amhanapuiya'o ebeha iu'iuna na Yaubada yana loina imahalavama.
32 ‘Moiha yaso teina nigele mata amya'ovi ana higa ginauli teina himahalava. 33 Galewa yo bale'u mata hisawali na hesi yagu walowo mata nigele hiyasawali.
Am'ita avivinigomiu na am'abi'abinonovai
34 ‘Am'ita avivinigomiu ta havena amyemayemahuli yo numanuma wahiwahiyalana adi numa aidiyai amlaulau ala'alabili, yo hinage havena yami miyamiya bale'uwai vehabana amnuwanuwatuwu ala'alabili, mata dova ta ahubenanane ainai Yaubada ive'aluwagavaigomiu ta dova vinaya ainaena i'onagomiu. 35 Wuwuna ahubenanane ainai mata taumiya bale'u maudoidi ive'aluwagavaidi loina yana mahalava ainaena. 36 Ainaena am'atububuni vateyai na hauga maudoina am'awa'awanoi ta ebe mayami atepatu ginauli teina aidiyena amwahiwahiyala na ebe yau Tomowa Moihagu meheguwai amtowolo.’
37 Hauga tenem aidiyai Yeisu vada tapwalolo ainai ive'ive'ita, na lavilaviyena iwuyo Olibe oyana ainai ta i'e'enona, 38 na malatomtom habuluna tomowa ehebo ehebo hilaulau vada tapwalolo mwala'ina ainai Yeisu habibenaleina.