23
Yeisu yana lauvetala Pailato mehenai
(Madiu 27:1-2, 11-14; Maki 14:1-5; Yoni 18:23-38)
Ainaena maudoidi hitowolo ta Yeisu hilauvai hilawei tauloina mwala'ina yehana Pailato mehenai. Na hivetuwuni yo hive'ewai hiwalo, ‘Towaho teina yana ve'itao abenaledi'o neta alobai tomowa ive'ive'ita pwanolidi iwalo havena Sisa ainai ataketakesi, wuwuna, iwalo iya Besinana towahona yo tauwasawasa’.
Eeta Pailato Yeisu ipanivilaei, iwalo, ‘Uwalo mahalava: owa Yudeya yadi Tauwasawasa, awa?’
Na Yeisu iyemaiha, iwalo ‘Bada neta uwalo'o’.
Na mulitai Pailato taupwaoliwo babadadi yo bodao iwalo aidiyai, iwalo, ‘Towaho teina nigele teya yana pwanoli yayalobai’.
Hesi hiya hiwalo hamahamadudu hiwalo, ‘Yana ve'itaena tomowa gamwagamwanidiyai manini ivetuvetuwuni, Yudeya tupwana maudoina alonai Galili ainai ivetuwuni ilaoma ta wau teina ainai.’
Yadi walo Pailato benaledi na aidiyai iwalo, ‘Vedova teina Galili gamana, awa?’
Na hiya hiwalo, ‘Ehe, neta dova’.
Ainaena Pailato iloinaedi, iwalo, ‘Galili neta Helodi yana abaloina, ainaena Yeisu amlawei Helodi ainai ta ibom iloinaei, wuwuna teina hauga Helodi bada Yelusalem ainai ilaoma'o’.
Hilawei Helodi ainai, na haugana Helodi Yeisu i'ita, iyaliyaya mwala'ina, wuwuna hauga daodaona Helodi nuwanuwana Yeisu i'ita, na wasana ibenaledi'o ta yana paihowa vedevedede nuwanuwana yo i'itadi. Ainaena Helodi Yeisu ipanivilauhei, na hesi nigele teya yana walowone iyayemaiha.
10 Na taupwaoli babadadi yo loina ana tauve'itao hihae Helodi ainai ta Yeisu hive'ewa hamahamadudui. 11 Eeta Helodi mayana tau'alehao Yeisu hi'abitalawahiyei yo hi'awa yababaei. Na mulitai tauwasawasa adi ale'o hiveli'wa na hivetamaleuyoi Pailato ainai. 12 Hauga tenem ainai Helodi yo Pailato yadi abi'waunihaniha hauga daodaona ainai hive'au'augelu.
Yeisu yana mwalowoi vehabana
(Madiu 27:15-26; Maki 15:6-15; Yoni 18)
13 Ainaena Pailato taupwaoli babadadiyao yo babadao tupwadi yo taumiya Yudeya iyogagogoidi, 14 ta iwalo, ‘Towaho teina aliguwai amlawenama ta amwalo mahalavaei ebeha tomowa ive'ive'ita pwanolidi, ta bada hinage mehemiyai yalauvetalaena'o na hesi nigele teya yana pwanoli yayalobai yami ve'ewaone aidiyena. 15 Helodi hinage nigele teya lauhapuli iyalobai, eeta aliguwai ivevetamalenamane. Ainaena nigele oiyemwalowoi iyalowoinanei, 16 na hesi sapi a'ava ammohei na yatalam ebeha imahalava.’
17 Buidi'wa abanuwatuwu avivinina ehebo ehebo ainai Pailato taupwanoli ehebo ilivalivahi vada paipaiyena, ebe boda nuwanuwadi.
18 Ainaena bodaone hiwui toyawatoyawa hiwalo, ‘Ibom imwalowoi, na hesi Balabasi ulivahiyama vehabamai’. 19 Balabasi iya oiyemwalowoi vehabana vada paipaiyai himwamwauwine, wuwuna dalavanane ainai mugai Balabasi ma'ana geluwo, taumiya Loma hilo'alehaidi ta tupwadi boda hi'oiye mwalowoidine.
20 Na hesi Pailato nuwanuwana ebeha Yeisu ilivahi, ainaena bodaone ipanivilaeuyoidi, 21 na hesi hiya ta'i hiyogauyo, hiwalo, ‘Uve'abahi, uve'abahi!’.
22 Pailato yana walo tonugana ainai iloinaedi, iwalo, ‘Hava yede yana pwanoli ta ebeha mwalowoi ilobai? Wuwuna nigele teya lauhapuli ainaena yayalobai. Na hesi sapi a'ava ilowoinanei na mulitai talivahi.’
23 Na bodaowa howola ta'i hiwuiwui hamahamadudu, hiwalo, ‘Aiwa lagalaga ainai ta'oiye mwalowoi!’. Eeta yadi wuine i'awa abiyei, 24 ainaena Pailato aidiyai italam ta ebeha Yeisu hive'abahi. 25 Na tomowaowa nuwanuwadi ta ebeha Balabasi ilivahi vehabadi, ibom tau'oiye mwalowoi teya vada paipaiyai himwamwauwine, mugai iya taumiya Loma adi taumugaiwo i'ale'alehaidi. Eeta Pailato bodaowa nimadiyai Yeisu imwauwi ta ebe yadi nuwatuwuwa hipaihowai.
Yeisu aiwa lagalaga ainai hitutuye patu
(Madiu 27:32-44; Maki 15:21-32; Yoni 19:17-27)
26 Yeisu hilauvai hilalawei na amwahai ehebo towaho yehana Saimoni hilobai, iya Sailini towahona, dalava tulunaena imahalava ta iluluwu dalava mwala'ina ainai. Ainaena taulo'alehaone Saimoni hi'abiye meheuhi ta Yeisu ana aiwa lagalaga i'avalai ta imulimulitaei.
27 Na boda mwala'ina Yeisu himulimulitaei, na hinage waiwaihiu bagibagilidi himulimulita na hidoudou mayadi nuwayababa Yeisu vehabana. 28 Na Yeisu i'ita gwaipile ta waiwaihiwowa aidiyai iwalo, “Omiu Yelusalem waiwaihiuwo, havena vehabagu amdoudou, na hesi ambom vehabamiu yo natumiyao vehabadi amdou, 29 wuwuna hauga ilalaoma ainai vitai mata imahalava na yaiyadiwo omiu yaiyaipoimiu yo nigele natumiyao yo nigele amyavehuvehuhu, mata namwanamwa amlobai. 30 Haugadine aidiyai mata tomowa oya aidiyai hiwalo, ‘Ambe'uma ewamaiyai!’, na oya habuludi aidiyai hiwalo, ‘Amhamuigai!’. 31 Wuwuna ebe ginauli teina hipaihowai haugana aiwa ma'idahina, hava mata imahalavane haugana aiwane ipogi?’
32 Eena towatowaho yababadi bwau hilauvaidi Yeisu baidanao ta ebe hi'oiye mwalowoidi. 33 Eeta hilau ehebo tupwa ainai himahalava yehana Ulu'ulu, dalavana ta aiwa lagalaga bale'uwai himwauwi na Yeisu ainai hitutuye patu na hivetowolone, hinage towatowahowowa yababadiwa hitau bwauwa adi aiwa lagalaga aidiyai hinage hitutuye patudi, ehebo Yeisu nima tautuwanaena na ehebo Yeisu nima eha'ehanaena hivevetowolodine.
34 Na Yeisu iwalo, ‘Tamagu yo, yadi paihowa teina unuwahamuidi, wuwuna nigele hiyahanapui hava hipaipaihowaine’. Na tau'alehaowa Yeisu ana ale'owa hivai ta vehabana hi'ai'ai opi'opi dova kati ta yaiyadiwo himugai ale'odine mata hivaidi.
35 Tenem ainai boda hivinuvinunu, na taumiya Yudeya adi taumugaiwo Yeisu hi'abi'abitalawahiyei, hiwalo, ‘Tomowa vagadi ihaguhaguidi, na hola ebe teina ta'i ibom ihaguyoi, ebeha iya Besinana towahona Yaubada ainaena’.
36 Tau'alehaowa hinage Yeisu hi'abitalawahiyei na waini abe'abelena hivaiyama ta hiveleleihinine, 37 na hiwalo, ‘Ebe owa Yudeya yadi tauwasawasa ulivahiuyoigo’.
38 Yo hinage ana aiwa lagalaga vahunai yana mwalowoi wuwuna hilele hiwalo: TEINA YUDEYA YADI TAUWASAWASA.
39 Aiwa lagalaga aidiyena ehebo taupwanoliwa Yeisu ainai iwalo yaiyai, iwalo, ‘Moiha owa Besinana towahona? Owa yo ai ulivahigita.’
40 Na vehaunawa ana geluwa iwalowei, iwalo, ‘Hava ta Yaubada nigele uyamehuheine? Na u'ita maihana ita tavaivaine ehebonane iya hinage ivaivaine, 41 ta loinanane owa na yau ilowoinanegita, wuwuna ita mayada pwanoliwo, na hesi towahone teina nigele teya yana lauhapuli.’
42 Eena Yeisu ainai iwalo, ‘Yeisu, Howola abo yam Abaloina ana haugai, howahowana ebe unuwatuwuigau?’
43 Na Yeisu iwalo, ‘Yawalo moiha alimwai owa na yau mata Abamiya haehaena ainai tamiya’.
Yeisu yana mwalowoi
(Madiu 27:45-56; Maki 15:33-41; Yoni 19:28-30)
44 Ahubena ilau'ahi'ahipuwi ainai mahana iguguyou, ta dalava maudoina iguguyou ana higa lavilaviyena dalava imaseleuyo. 45 Na ale'o vada tapwalolo mwali'ina ainaena hivebiliwutuhiyeine hauganane ainai ipupulihi bwauwine. 46 Eena Yeisu alinana mwala'ina iyoga, iwalo, ‘Tamagu yo, alu'aluwagu nimamwai yamwamwauwi’. Yana walo teina i'ataidi na yawahina i'o'ovine.
47 Tenem ainai tau'alehao adi taumugai i'ita bada Yeisu yawahina i'ovi'o, ainaena Yaubada iwalo vetuvehae, iwalo, ‘Moiha towaho teina towaho dumwadumwaluna’.
48 Na hinage tauvinunu maudoidi hitau'ahaiyama Yeisu hi'itaya'o ebeha bada imwalowoi'o, ainaena mayadi nuwayababa hiwuyo yadi dalavai. 49 Na Yeisu ana geluwo yo hinage waiwaihiuwowa mugai Galiliyena himumulitaenama, hiya amwaha daodaowai hitowotowolo na Yeisu yana mwalowoi hi'ita'itayama.
Yeisu ana mwau magaiyai
(Madiu 27:57-61; Maki 15:42-47; Yoni 19:38-42)
50-51 Towaho ehebo yehana Yosepa, Yudeya towahona, yana dalava habuluna Alimatiya, ibom towaho namwanamwana yo hinage mayana yemidi mwala'ina. Towahonane ibom iha'waha'wa Yaubada yana Abaloina vehabana. Towahonane ibom ehebo taumiya Yudeya yadi tau'ulewahi teya na hauganane tau'ulewahiwone nuwanuwadi yo Yeisu hi'oiye mwalowoi Yosepa nigele nuwanuwana. 52 Towahonane Pailato ainai ilau ta Yeisu tauna i'awanoiyei ta ebe magaiyai imwauwi. 53 Ainaena Pailato ainai italamwei, ta Yosepa Yeisu tauna aiwa lagalagana ainaena i'avala aituluwei, ta ihuma ale'o hewahewana ainaena, na mulitai magaiyai imwamwauwine. Magaine hilapai dova duluva gaima holanai na nigele teya hauga taumwalowoi ainai hiyamwauwi.
54 Ahubena tenem ainai taumiya Yudeya yadi hauga atububuni yadi Tapwalolo vehabana. 55 Na waiwaihiuwowa mwalona Galiliyena Yeisu himumulitaenamawa hiya hilau ta Yeisu magaina hi'itaya'o yo hinage tauna ana abamwauwina hi'itaya'o. 56 Ainaena hiwuyouyoma dalavai ta woloi namwanamwana hi'abinonovai Yeisu tauna ana yewoloi vehabana. Vali ahubena nigele hiyalau na hesi hi'aiyawasi, wuwuna Tapwalolo yana loina.