8
Waiwaihiu Yeisu hi'wayabui
Mulitai Yeisu itowolo na ilau dalava mwala'idi yo habuludi aidiyai Yaubada yana Abaloina wasa namwanamwana iguguyaei, na ana taumulitaowa hitau 12 baidanao. Na hinage tupwadi waiwaihiu baidanao, neta hiya mwalona lovala yo alu'aluwa yababadi aidiyena Yeisu abiye namwanamwadi. Waiwaihiuwone neta Meli Magidalaena iya mwalona ainaena alu'aluwa yababadi maudoina 7 Yeisu iheusili mahalavaedi, na hinage Yoana iya Kusa mwanena, Kusanane Helodi yana taupaihowa, na hinage Susana yo tupwadi waiwaihiu baidadiyao. Waiwaihiuwone hiya yadi tobwatobwaena Yeisu ma'ana geluwo hi'i'ita avivinidi.
Patu ana walovegevegedi
(Madiu 13:1-9; Maki 4:1-9)
Tomowa maudoidi dalava bagibagilidi aidiyena hitaugogoiyama Yeisu ainai, eena Yeisu walo vegevegediyena ive'itadi, iwalo, ‘Tau'uma ehebo ilau yana oyai patu ivehulubudebudeyanaedi. Tupwadi patu amwahai hibe'u ta tomowa aediyena hiwutu'alatedi yo lowolowo hi'itadi ta hi'aitulu hi'a'aidine. Na tupwadi patu malagaigaimana ainai hibe'u ta hi'ini na mulitai hiwewelaine, wuwuna toputopunane nigele gwagwamana. Na tupwadi patu haihaili aidiyai hibe'u ta hi'ini mwalomwalowoi wuwuna haihailine iwahiyala ta i'oiye mwalowoidi. Na hesi tupwadi patu toputopu namwanamwana ainai hibe'u ta himwala'i na hi'aino, ta aidiyena aino namwanamwana ilobai.’
I'ovi na Yeisu bodaone ivenuwamwauwedi, iwalo ‘Ebe matalinamiu walo teina ambenaledi’.
Patu walo vegevegedina ana livahi
(Madiu 13:10-23; Maki 4:10-20)
Mulitai ana taumulitaowowa Yeisu hipanivilaei, hiwalo, ‘Yam walo vegevegedine hava ana hanapu?’ 10 Na iya iwalo, ‘Omiu Yaubada alimiyai italam ta yana loina holana moiha ana tauhanapuwo, na hesi bagibagilidi walo vegevegedi a'ava hibenalei.
“Na adi nuwamasele nigele hiyahanapui,
yo hinage ana hanapu hibehabehaei na hesi nigele hiyalobai.”
11 ‘Na walo vegevegedinane ana livahi teina dova: Patune neta Yaubada yana walo. 12 Na patuwowa amwahai hibebe'une hiya neta tomowa walo hibenali mohilei, na hesi Tomodulele ilaoma ta atediyena walowa ivaivehulune, ta nigele howahowana hiyemidi ebeha Yaubada howahowana ihaguidi. 13 Na patuwowa hibebe'une toputopu malagaigaimana aidiyai neta tomowaowa hiya Yaubada yana walo vehabana hiyaliyaya, na hesi nigele lamlamdi hiyayaiyai wuwuna yadi yemidi nigele mwala'ina, ta ebe abatowoi aidiyai himahalava mata hibe'u. 14 Na patuwowa haihaili aidiyai hibebe'une neta tomowaowa hiya walowa hibenalei, na yadi nuwatuwu maudoina hilaulau nuwatuwu bagibagili yo wasawasa yo bale'u yaliyayanao aidiyai. Ainaena Yaubada yana walo aidiyai nigele ainona iyamahalava. 15 Na patuwowa toputopu namwanamwana aidiyai hibebe'une neta hiya tomowao mayadi atetalam Yaubada yana walo hibenaledi, yo mayadi alama'i'ita ainaena Yaubada yana walo aidiyai i'aino moiha.’
Masele ana walo vegevegedi
(Maki 4:21-25)
16 Yeisu hinage aidiyai iwalo, ‘Nigele teya yaiya lampa iyagabu na gaeba ainaena iya'oihamui bo aba'eno elauhanai iyamwauwi na hesi abamwau ewanai imwauwi ta ebe tomowa maselene hi'ita haugana hiluwuluwu. 17 Hava dawadawanina mata imiya mahalava ta tomowa hibenalei. Na hava oi'oihamuina mata hilobai na hivaiyama maseleyai ta tomowa hi'ita. 18 ‘Eeta am'ita avivini yami benabenali aidiyena. Wuwuna yaiya ainai hava namwanamwana imiyamiya mata Yaubada ilauhepoiyei iya ainai. Na hesi ebe yaiya ainai nigele na yana nuwatuwu ebeha hava habuluna ainai imiyamiya, mata Yaubada ivaivehulu.’
Yeisu hinana yo tahinao
(Madiu 12:46-50; Maki 3:31-35)
19 Mulitai Yeisu hinana yo tahinao hilaoma habi itana na hesi boda imwala'i alili, eeta nigele howahowana hiluwu Yeisu ainai. 20 Ta walo a'ava hivetamalei, hiwalo, ‘Taubada, hinam yo tahimwowa tenem maseleyai hitowotowolo, ebeha nuwanuwadi owa’.
21 Na Yeisu iwalo aulidi, iwalo, ‘Nigele hibom, na hesi ebe yaiyadiwo Yaubada yana walo hibenalei na hi'awa abiyedi hiya neta hinaguwao yo tahiguwao’.
Yeisu wowoli i'abiye daumwali
(Madiu 8:23-27; Maki 4:35-41)
22 Ehebo hauga Yeisu mayana taumulitao higelu na aidiyai iwalo, ‘Ta'u'e tageyo'awa vali tupwai’. Eeta hi'u'e, 23 hisagesagena na Yeisu i'eno'eno ta i'eno i'iwahine. Na yaumai mwala'ina itowa ta bagodu mwala'ina ihiwahiwadi'wa wagai na muhamuhana hihanene.
24 Eeta ana taumulitaowa Yeisu hivanoi hiwalo, ‘Taubada, Taubada, utowolo, mata tahanene!’
Eeta Yeisu itowolo ta yaumai yo bagodune i'ahonedi, iwalo, ‘Amlaumwau!’ Eeta hilaumwau na idadaumwaline. 25 Ainaena Yeisu ana taumulitaowa iwalo aulidi, iwalo, ‘Vedova? Nuwana nigele amyayemidiyegau awa?’
Na hiya mayadi meheuhi hi'aluwagavai na hibom aidiyai hiwalo, ‘Towaho yehana teina? Ta yaumai yo bagodu alinana hi'a'awa abiyeine.’
Ehebo towaho alu'aluwa yababadi bagibagilidi holanaena himahalava
(Madiu 8:28-34; Maki 5:1-20)
26  Galili vali tupwanai higeyo'awa'o ta hiluwu Gelasiwone yadi gadowai. 27 Eena Yeisu i'aitulu le'awai na ehebo taumiya dalava imahalavama ainai. Towahonane alu'aluwa yababadi hiluwu holanai ta ainai himiyamiya. Na towahonane hauga daodaona ale'o nigele iyali'wali'wa, na vada aidiyai nigele iyamiyamiya na hesi magai gudadi aidiyai imiyamiyane.
28 Ta towahowa Yeisu i'ita, na ilohagali ta ibe'u ainai na iwui mwalamwala'i, iwalo ‘Yeisu yo, owa Yaubada Ewa aliliyai Natuna, hava ebeha upaihowai? Badagi! Havena u'abi'abiye muyagau.’ 29 Walo teina i'a'ataine wuwuna Yeisu bada iwalo auliya'o, ta ebeha alu'aluwa yababana towahone i'aitulu gabaei. Towahonane hauga bagibagilina alu'aluwane i'abiye yeyauyaule eeta hi'abi'abi avivini na nimana yo aena hipaipaidi pwawati aidiyena, na hesi pwawatine iwutuwutuhidi na towahonane ilawelawei nu'ula awawai.
30 Eeta Yeisu towahonane ipanivilaei, iwalo, ‘Vedova yeham?’
Na towahowa iwalo, ‘Yehaguwede Bagibagilimai’, wuwuna alu'aluwa bagibagilidi holanai himiyamiya.
31 Na alu'aluwaowa Yeisu ainai hi'awa'awanoi, hiwalo, ‘Havena ugabagabae aituluwegai guda abasilahe ainai.
32 Na hesi uvetamalegai ta aluwu maheyaone bagibagilidine tenem hidumudumuline oyane aidiyai. Eeta Yeisu italam. 33 Ta towahowa ainaena himahalava ta maheyaowa aidiyai hiluluwune. Tenem ainai maheyaowa maudoidi hiyauyaule ta hisagena tapatapana ainai hibe'u ta ni'uwai hihahanenene.
34 Na maheyaowa adi tau'ita aviviniwowa hi'ita na hidena ta hilalaune hiyewasa hava dova hi'i'itane, dalava mwala'idi yo dalava habuludi tomowadiyaone aidiyai. 35 Eeta tomowa bagibagilidi hilaoma ta ebe hiya mehediyena hi'ita hava imamahalavane. Ta Yeisu ainai hilaoma ta towahowa hi'ita mwalona alu'aluwa yababadi holanai himiyamiya bada inamwanamwa'o ta ale'o ili'wa na Yeisu vahalinai imiyamiya. Tenem ainai maudoidi himeheuhi. 36 Eena tauyewasaowa tomowa aidiyai hi'aubabada vedova towahonane yana namwanamwa. 37 Eeta Gelasinewowa maudoidi himeheuhi mwala'ina ta Yeisu hisosomanaei ebe ilaugabaidi. Ainaena Yeisu wagai idodobi habi gelu.
38 Ta towahowa i'abiye namwanamwawa iwalo atemuyamuya Yeisu ainai iwalo, ‘Uwalo ta owa na yau talau?’
Na Yeisu iwalo, 39 ‘Nigele. Hesi ulau gwaipile dalavai ta hava Yaubada alimwai ipaihowaiya'o u'aubabadaei.’ Eeta towahowa ilau dalavai na Yeisu yana paihowa i'aubabadaei taumiya dalava maudoidi aidiyai.
Yeisu waiwaihiu bwau i'abiye namwanamwadi
(Madiu 9:18-26; Maki 5:21-43)
40 Yeisu mayana taumulitao higeyo'awauyo na boda mwala'ina mayadi yaliyaya hivevedunane. Wuwuna iya vehabana hiha'waha'wane. 41 Eena ehebo towaho iluwu mahalava, yehana Yailo, iya yadi vada tapwalolo ana tau'ita avivini. Ilaoma ta Yeisu ainai italupwagogo na iwalo, ‘Taubada talau yagu vadai, 42 ta natugu ilovala mwala'ina u'abiye namwanamwa. Iya bada ehebo mohimohili natugune, ana bolimai 12 na vadai i'e'eno na hauga habuluna na imwalowoi.’ Eeta baidana hilalaune.
Hilaulau amwahai na boda mwala'ina himulimulitaedi, ta hiveveduidui. 43 Na bodaone holadiyai ehebo wahiu baidadi, ma'ana lovala. Lovalanane neta 'wahina isagesagenaei bolimai 12 hi'ovi'o, na besiwa isagesagena. Hauga bagibagilina taulaumulamula hitowotowoi ebeha hi'abiye namwanamwa na hesi nigele howahowadi. 44 Eena wahiunane Yeisu tuluhanaena ilaoma ta ana ale'o papalinane i'abitowoine na wahinawa yana sagena ilalaumwaune. 45 Ainaena Yeisu itautowolo, ta iwalo, ‘Eei! Yaiya i'a'abitowoigaune?’
Na maudoidi hiuvala. Na hesi Pita iwalo auli, iwalo, ‘Bada, nuwana bodaone hiveveduidui ta hitatautupane alimwai’.
46 Na Yeisu iwalo, ‘Nigele. Teya yaiya agu ale'o i'abitowoine, wuwuna yalautowoi aliguwena wahiyala imahalava'o na tau'abitowoigaune ainai igeyo'awa'o.’
47 Na waihiuwa ilautowoiya'o ebeha Yeisu bada yana paihowane ihanapuiya'o, ainaena ilaoma na mayana batutuli ibe'u aitulu Yeisu aenai, na boda mehediyai yana paihowawa wuwuna iwalo mahalavaei, iwalo, ‘Taubada, nuwanuwagu na yanamwanamwa, ainaena am'ale'one ya'a'abitowoine, ta yananamwanamwane’.
48 Eeta Yeisu waihiunane iwalo auli, iwalo, ‘Natugu, yam yemidi ainaena unamwanamwa'o. Utowolo na mayam yaliyaya ulau.’
49 Hauganane Yeisu iwalowalo waihiuwa ainai Yailo yana vadaena yana taupaihowa ehebo wasa ilawenama Yailo ainai, iwalo, ‘Taubada, natum bada imwalowoi'o na havena tauve'itane yana hauga igabagabaei.’
50 Wasa teina Yeisu ibenalei ta Yailo iwalo auli, iwalo, ‘Havena umehemeheuhi na hesi uyemidiyegau ebeha natum mata inamwanamwa’. 51 Ainaena hilau ta dalavai himahalava, eena Yeisu boda maudoidi i'auhidi ta ebe vadanane ainai havena hiluwuluwu, bada nuwanuwana Pita na Yoni yo Yemesa na hinage gamahinewa hinana yo tamana baidanao hiluwu.
52 Na boda vadai howola hidoudou na hinage hiwoewoe gamahinewa vehabana. Ainaena Yeisu i'auhidi iwalo, ‘Badagi! Dou amlaumwau, wuwuna gamahinene nigele iyamwalowoi, na hesi i'eno'eno mohili.’
53 Na maudoidi Yeisu himaluwei wuwuna hihanapuiya'o gamahinene bada imwalowoi'o. 54 Eena Yeisu hedawa nimanai i'abi na iwalo auli, iwalo, ‘Gamahine utowolo’. 55 Na gamahinewa yawahina iwuyoma ta itotowolone. Eena Yeisu gamahinewa hinana yo tamana aidiyai iwalo, ‘Ai'ai ammohei na i'ai’. 56 Tenem ainai tamana yo hinana nuwadi ipwanopwano moiha. Na Yeisu hinage ivenuwamwauwedi iwalo, ‘Havena teya yaiya ainai amwalowalo mahalava yagu paihowa teina vehabana’.