6
Ita na Besinana tavetoyatoyawa
Yede hava mata tawaloweine? Ita ebeha mumuga yababana ainai besiwa tamiyamiya na Yaubada yana ve'i'ila alidai imwala'i, bo? Nigele alili! Ita tamwalowoi'o yada yababao miyamiyadi ainaedi nigele howahowana talautowoi na vedova ta mata tamiyamiya alabili yababa holanai? Wuwuna tahanapui neta haugana bapitaiso tavavaine, yada ve'ehebo Yeisu Besinana baidada hinage bapitaiso ainaena tamwalowoi toyatoyawa. Ainaena haugana ta bapitaiso neta Besinana baidada tamwalowoi, ta hiyemagai eheboigita'o. Teina vehabana na Besinana Tamana yana wasawasaena mwalowoiyena i'abiye towolouyoi neta dova hinage ita mata yawahi vauvauna ainai tamiya ilimani.
Na ita bada yana mwalowoine alonai tave'ehebo'o. Eeta mata iya yo ita tave'ehebo yana towolouyo ainaena. Tahanapuiya'o neta ada lautowoi miyamiyadi bada Besinana baidana hive'abahi oviyedi'o. Eeta tauda adi lautowoi bi'ibi'idi yadi wahiyala bada ibohoidi'o ta mata nigele yababa ainai tavetaupaihowa. Wuwuna haugana tomowa imwalowoi, neta bada yababa yana pai ilotalivahi'o.
Na ebe Besinana baidada tamwalowoi toyawa tayemidi mata iya baidada mayawahida tamiya toyawa. Wuwuna tahanapuiya'o neta Besinana mwalowoiyena itowolouyo'o ta mata nigele hinage iyamwalowoiuyo. Mwalowoi yana wahiyala iya ainai bada i'ovi'o. 10 Besinana mai'ehebo imwalowoi eeta yababa yana wahiyala iya ainaena bada i'ovi'o ta wau livahine imiyamiyane neta Yaubada vehabana imiyamiyane. 11 Ainaena ita yababa ana tupwa ainai tavahiliuyoigita'o neta bada tamwalowoi'o na Yeisu Besinana ainaena Yaubada vehabana tamiyamiya.
12 Yababa havena amtalatalamwei ta taumiu yana paihowa bi'ibi'idi iloiloinaegomiu ta yadi nuwalelewo ammulimulitaedi. 13 Havena taumiu yaunao amtalatalamwedi ta tau ana yepaihowa yababana vehabadi. Na hesi Yaubada ainai amtalamwegomiu dova tomowa mwalowoiyena i'abiye yawahaigomiu. Yaubada ainai maudoina amtalamwedi ta iya mumuga dumwalu vehabana iyepaihowagomiu. 14 Yababa havena iloiloinaegomiu, wuwuna Yaubada yana ve'i'ila ammiyamiya, na nigele yana loina ainaena.
Dumwalu ana taupaihowao
15 Yede mata vedova? Howahowana yababa tamulitaei wuwuna nigele Mosese loinaena tayamiyamiya na Yaubada yana ve'i'ilaena ilivahigita, bo? Nigele alili! 16 Tahanapui ili'ilimani neta ebe tauloina teya ainai tatalamyowegita ebeha tavetaupaihowa moihana ita neta tauloinane ta'awa'awa abiyeine. Ebe yababa ainai tatalamyowegita mata tamwalowoi na ebe Yaubada ta'awa abiyei mata imwau yedumwalugita. 17 Hesi Yaubada ya'awa yauwedowei wuwuna mwalona yababa iyepaihowagomiu na wau ve'ita teya ana ita amvai ta ve'itane ainai yami nuwatuwu holadiyena am'awa abiyei. 18 Na yababaena Yaubada ivaivehulugomiu ta wau mumuga dumwaluna ana taupaihowao.
19 Yaiyadiwo tomowa hi'au'aubabada alimiyai neta dova yau ya'au'aubabada vetaupaihowa vehabana wuwuna yami hanapu nigele iyamwala'i. Mwalona taumiu yaudiyao tupwadi amtalamwedi ta amyepaihowadi miya bi'ibi'idi ta yababadi aidiyai ta yababana iyepaihowagomiu. Howahowana dova wau, taumiu yaudiyao amtalamwedi ta amyepaihowadi mumuga dumwaluna ainai ta miya ve'ave'ahihina vehabana amvetaupaihowa. 20 Haugana ita yababa iyepaihowagita, nigele habuluna mumuga dumwaluna taya'ita lobai. 21 Neta mumugaone wau tahinimayaedi. Hesi mwalona tapaipaihowaidi hava namwanamwana aidiyena talolobaidine. Neta mumugaone tapaipaihowaidine tuluhanai mata mwalowoi tave'alo. 22 Hesi wau yababa yana paiyena Yaubada ivaivehulugita ta ita Yaubada yana taupaihowao. Yada vetaupaihowa maihana mata miya ve'ave'ahihina iya ainai talobai ta tuluhanai mata aiyawasi vateyai tave'alo. 23 Wuwuna yababa ana maiha neta mwalowoi, na hesi Yaubada yana aiyauya nigele maihana, neta yawahi vateyai yada Bada Yeisu Besinana ainai.