11
Yaubada ana tauwalo moiha bwau
Mulitai ai'aiwa ehebo imohegau dova abalive, na aliguwai iwalo, ‘Utowolo na Yaubada yana vada ve'ahihi yo abapwaoli uliveidi, na tautapwalolowone holanai uvahilidi. Na hesi vada ve'ahihi mwala'ina tuluhanai havena ulivelivei, wuwuna tuluhanane neta taumiya ganamuli vehabadi, hiya neta nigele Yudeya, mata aediyena Yaubada yana dalava ve'ave'ahihina hiwutuye bi'ibi'idi wai'ena 42 holadiyai. Na tauwalo moiha bwau mata yavetamaledi na ala'alawowoli yamohedi ta hiwalo mahalava, adi ale'o dova hiwahiwape adi ale'o, na Yaubada yana walo hiwalowei ahubena 1260 holadiyai.’
Tauwalo moihaone neta aiwa olibe bwau na masele abamwauwina bwau hitowotowolone bale'u ana Badane mehenai. Na ebe yaiya itowoi na ive'aleha tauwalo moihaone aidiyai, aiwa ala'alahawawalina awadiyena imahalava na adi alehaone hiveyababadi, na hi'oi'oiye mwalowoidi.
Hitau bwau teina mayadi wahiyala ta hauganane ainai Yaubada yana walo hiwalowalowei, howahowana 'wesu galewaena higudui. Hinage mayadi wahiyala bwahi yo bidala aidiyai, ta hiyemala 'wahina. Hinage mayadi wahiyala vitai vaganavagana yo muyamuya vehabadi, ta ebe aiteya hauga nuwanuwadi vitaiwone himahalava mata himahalava.
Eeta tauwalo moiha bwauwone yadi walo tomowa aidiyai i'ovi, na mata lagulagu manimaninina ehebo guda mwala'ina ainaena imahalava, ta i'aleha tauwalo moihaone baidanao, na iwahiyala ta i'oiye mwalowoidi. Na mwalomwalowoidi hi'eno'eno maseleyai dalava mwala'ina ainai. Dalavanane mwalona yada Bada ainai hive'abahi, na walo dawaniyena yehana himwauwi hiwalo, Sodoma, bo Itipita.
Tomowa bagibagilidi hitau'ahaiyama, boda, huhuwo yo alinao yo abaloinao aidiyena, eeta taumwalowoiwone hivinuvinuidi ahubena tonuga na tupwana aidiyai. Na taumwalowoiwowa adi mwau magaiyai hilaugagayowedi. 10 Na taumiya bale'u hiyaliyaya tauwalo moiha bwauwone yadi mwalowoi vehabana, ta hiyemahuli, na velau himohe ehebo ehebo aidiyai, wuwuna tauwalo mahalava bwauwone muya mwala'ina taumiya bale'u aidiyai hivaiyama.
11 Eeta ahubena tonuga na tupwana hi'ovi, na Yaubada yawahi imohedi, ta hitowolouyo, na tomowa bagibagilidi hi'itadi, ta himeheuhi mwala'ina. 12 Na tauwalo mahalava bwauwone alina galewaena hibenalei, aidiyai iwalo, ‘Amhaema teinai’. Eeta yaloyaloviyena hihahaene, na adi alehaowa hivinuvinunuidi. 13 Hauganane tenem ainai mwani'ini'i mwala'ina isagena, na dalava mwala'ina ana biliutuhi teni aidiyena ehebo tupwa ilolo'ene, ta tomowa adi bagibagili 7 tausani himwalowoi mwani'ini'ine ainaena. Na tomowaowa himiyamiyane himeheuhi mwala'ina, na Yaubada galewai hino'owei.
14 Na muya bwauna bada i'ovi'o, na tonugana muhamuhana imahalava.
Yoguli sebenina
15 Eeta tausagenawasa sebenina yana yoguli iyuvi, na galewaena alina mwala'ina hiwalo, ‘Bada mayana Besinana teina hauga yadi ala'alawowoli ta hiloina bale'u yana abaloina maudoina aidiyai, na yana loinane mata nigele yana aba'ovi.’
16 Na babadao hitau 24 Yaubada mehenai himiyamiyawa yadi abamiya wasawasa aidiyena, hibe'u aitulu na ainai hipwagopwagogo na hino'owei, 17 hiwalo,
‘Yama Bada Yaubada tauwahiyala moiha, owa umiyamiya, wau yo mwalona aidiyai, awayauwedo alimwai, wuwuna yam wahiyala mwala'ina u'abiye mahalava, eeta uvetuwuni uloina. 18 Hiya taumiya ganamuli himodi'ini moiha, na hesi yam hauga lauvetala ana hauga imahalava'o ta taumwalowoi hitowolo na uloinaedi yo yam tauwalo mahalavao adi maiha umohedi yo yam tomowa maudoidi adi maiha umohedi, hiya mwala'idi yo hiya habuhabuludi aidiyai, wuwuna hiya am tauve'ahihiwo. Na hesi bale'u ana tau'abiye yababao owa uveyababadi.’
19 Ainaena Yaubada yana vada ve'ahihi galewai iho'e, ta Dedewaga Ve'ahihi vada ve'ahihi holanai, ya'ita. Na namali yo dagugu yo tutu igoha, yo mwani'ini'i isagena, yo 'wesu patupatuna dova aisi italu.