2
Yada aleha Yeisu Besinana vehabana
Natugu Timoti, Yeisu Besinana yana ve'i'ilaena uwahiyala, na wasana u'ita avivini. Wasanane aliguwena ubebenaleine tomowa maudoidi mehediyai, ainaena hiya ma'adi yemidi aidiyai umohedi, ta hinage vali tomowa hive'itadi.
Yeisu Besinana vehabana na utalamweuyoigo ta haugana vitai uve'alodi u'alama'i'ita ta dova yana tau'aleha wahiwahiyalana. Unuwatuwu avivini ebeha tau'aleha nuwanuwana ana tauloina yana nuwatuwuwone ipaipaihowaidi, ainaena havena yana dalava ana paihowa vehabana inuwanuwatuwu.
Tausagena dova, ebe sagena ana loina nigele iyamulimulitaei, nigele howahowana ana maiha ilobai.
Dova hinage taulau venuvenu, ebe ipaihowa wahiwahiyala oya ainai mata yana paihowa ainona neta mahuli ilobai.
Yagu walowone teina unuwatuwu avivinidi, na adi nuwamasele maudoina yada Bada iya imohego.
Yeisu Besinana unuwatuwu avivini iya Deivida yana huhu, na mwalowoiyena itowolouyo'o bada yawalo mahalavaena'o yagu guguya ainai. Yagu guguya vehabana yau bada miya ivitai yalobaiya'o na vada abapai ainai hipaigau dova tauyababa ehebo. Na Yaubada yana walo havena ehebo yaiya i'abiye laumwau.
10 Teina vehabana yagu miya vitai aidiyena ya'alama'i'ita, na Yaubada ivesinuwaidi'o ebeha yahaguidi ta Yeisu Besinana ilivahidi eeta wasawasa vateyai hilobai.
11 Walo teina walo moiha:
Ebe Besinana baidada tamwalowoi
howola abo baidada yawahida namwanamwana talobai.
12 Ebe Besinana baidada yada miya vitai aidiyai ta'alama'i'ita,
howola baidada taloinatoyawa
Ebe Besinana tauvalae
howola abo iyuvalaegita.
13 Ebe nigele Besinana tayanuwapwanopwanowei,
mata nigele iyanuwapwanopwanowegita.
Besinana yana nuwatuwu idumwalu ta imulita ili'ilimani.
Yaubada yana taupaihowa namwanamwadi
14 Ainaena Yaubada mehenai yam tomowa uguguyeidi na uvenuwamwauwedi yo u'abiye nuwanuwatuwudi ta tapwalolo ana walo sebasebai vehabana havena hi'awa pa'ipa'i'i. Wuwuna awapa'ipa'i'i awa'awawa mata nigele taumugaiwone iyahaguidi, na hesi mata i'abiye be'udi.
15 Eeta ebeha owa u'aipate wahiwahiyala Yaubada ainai na uvetaupaihowa, mata nigele uyahinimaya na hesi i'awa namwanamwaego. Neta vehabana na yana walo dumwadumwaluna uve'itaei ili'ilimani. 16 Na tauwalo awa'awawa yadi boda havena aidiyai uluwuluwu, wuwuna walo awa'awawa ainaena yababa mwala'ina himahamahalava. 17 Moiha, walo awa'awawa dova bonu na mata tomowa atediyai imwala'i ta yababa mwala'ina ivetuwuni. Tauwalo awa'awawaone yehadi teina, neta Haimeniyo yo Pilito, 18 na hitau bwauwone bada ve'ita moiha hilaugabaina'o na hiwalo, ‘Taumwalowoi yadi towolouyo ana hauga bada i'ovi'o’, ta tupwadi ada geluwo yadi oyama hibenalei ainaena yadi yemidi itapiya. 19 Na hesi Yaubada yana walo ana wahuwahu yaiyaina ainai mwalona hilelelelene iwalo, ‘Yada Bada yana tomowa ihanahanapuidi’, na hinage, ‘Hiya hibom yada Bada ainai hitalamwedi, ilowoinanedi na yadi mumuga yababana hita'wata'wataedi’.
20 Walo moiha, vada wasawasa holadiyai tupwana gaeba goula yo siliba, na tupwana gaeba aiwa yo walata bale'u ainaena hipaipaihowaidine. Na gaebane namwanamwadi taumana vehabadi himwauwidi, na gaeba yababadi himwauwahiyedi mohomoho vehabana. 21 Na ebe yaiya yana mumuga yababana ainaena i'abiye masele na iyemala gaeba namwanamwana, mata Bada i'awa namwanamwaei vehabana.
22 Ainaena hevahevali yadi nuwatuwu dawani uta'wata'wataedi na mumuga namwanamwana yo mumuga dumwaluna yo yemidi yo velau yo miya daumwali umulitaedi, na hinage hiya Yeisu hi'awa Badaei ma'atemasemaseledi uve'au'aunaedi. 23 Na tau'awa pa'ipa'i'i ulaugabaidi, wuwuna awapa'ipa'i'i aleha yana abamahalava. 24 Na awapa'ipa'i'i Bada yana taupaihowao nigele iyalowoinanegita na hesi atemuyamuya yo ve'ita namwanamwana yo alama'i'ita. 25 Na hinage ada alehao aidiyai yada mumuga hegoyana ainaena ta'abiye dumwaludi, ta Yaubada ihaguigita na hinuwabui ta ve'itao moiha himulitaedi. 26 Na hinage Tomodulele yana hipwahipwa ainaena hidena, wuwuna hiya Tomodulele mwalona ihipwaidi'o, na ainai hivetaupaihowa yana nuwatuwu vehabana.